Barnhälsovårdens månadsblad oktober 2022

2022-10-26

Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården.

Information

Ekonomisk oro

Situationen i samhället har lett till ökad ekonomisk oro i befolkningen. Vi vill därför påminna om de möjligheter till stöd och hjälp som finns i BarnSäkerts resurspalett. Till exempel Ditt barn och dina pengar samt kommunens kostnadsfria Budget- och skuldrådgivare. Ditt barn och dina pengar

Konsumentverket håller ett webbinarium ”Så kan du stödja ekonomiskt utsatta barnfamiljer” den 18 november. Webbinariet kommer att finnas tillgängligt i efterhand på Konsumentverkets hemsida.

Så kan du stödja ekonomiskt utsatta barnfamiljer

Amningssvårigheter och kort tungband

All personal på BVC påminns om att informera mammor om att de kan vända sig till amningsmottagningen vid amningssvårigheter och misstänkt kort tungband. Ingen remiss krävs utan föräldrar hör av sig själva till amningsmottagningen för en bedömning och eventuell vidare remiss till ÖNH-kliniken. Remiss ska alltså inte skickas direkt till ÖNH-kliniken från barnhälsovården.

Läs mer i DocPlus Amningssvårigheter och kort tungband hos små barn 0–6 månader.

Länslogopedins brytpunkt för remittering av 5 åringar

Länslogopedin beslutade i mars i år om att tidigarelägga den tidpunkt för vilken de tar emot remisser för enskilda barn innan skolstart. De sände då ut information till respektive BVC.s funktionsbrevlåda och VC-chef. Här följer en påminnelse inför att beslutet träder i kraft.

Brytpunkten för att ta emot remisser sätts vid årsskiftet efter att barnet har fyllt 5 år. Undantag för barn som fyller sent på året. Remiss kan i dessa fall inkomma inom en tidsperiod på maximalt 3 månader efter 5-årskontrollen. Beslutet börjar gälla från årsskiftet 2022/2023. Syfte är att öka tidsfönstret - från remiss till avslut - för att logoped ska ha chans att hinna göra en bedömning och avsluta barnet innan det ska börja i förskoleklass.

Accepterade remisser avvisas

När en verksamhet läggs ner avvisas de remisser som enheten tidigare accepterat. Remittenten och ibland även vårdnadshavare uppmanas att skriva ny remiss alternativt höra av sig om behovet kvarstår. Nu senast gäller detta logopedmottagningarna i Östhammar (våren 2022) och Enköping. Centrala barnhälsovården har lyft frågan upprepade gånger och fortsätter med det. De BVC som mottar dessa tidigare accepterade men nu avvisade remisser rekommenderas att:

  • Vårdcentralchefen skriver Medcontrol ärende
  • För barn som avslutats med hänvisning till ålder bör BHV-sjuksköterskan lägga till i Sammanfattningen till elevhälsan att barnet remitterats till logoped, men INTE blivit bedömd eller fått hjälp varför kvarstående behov bör värderas.
  • För barn som fått hem brev om att anmäla om vårdbehovet återstår ska ny remiss utfärdas till logoped med meddelande om att barnet stått länge i kö med accepterad remiss och bör beredas tid snarast (logopedmottagningen har lovat att återöppna remissen utan förlorad plats i kö).

Asylboende

Cosmos berättar att det på olika adresser finns barn som ännu inte kommit i kontakt med BVC eller Cosmos. Om ni får kännedom om att det finns ett boende i er närhet så kontakta det gärna för att höra om där finns barn i BVC-ålder.

Rikshandboken finns vägledning bland annat i kapitlet Barnhälsovård för barn som nyligen kommit till Sverige.

Sharenting

Att dela bilder på sina barn på sociala medier har blivit vår tids fotoalbum och ett sätt att hålla kontakt med nära och kära. Men internet är inte bara en mysig plats och hur man sprider information om sina barn är inte bara upp till en själv som förälder. Barn har rätt till integritet, privatliv och yttrandefrihet och utgångspunkten när man delar information måste alltid vara omsorg om barnet. Statens Medieråd har nu tagit fram ett faktablad med tips till föräldrar kring sharenting. Faktabladet och information om juridiken bakom sharenting hittar du här Tema: Sharenting - Statens medieråd (statensmedierad.se). Att reflektera tillsammans med föräldrar om sharenting kan passa i samtal om skärmvanor i familjen.

Livsmedelsverkets matvaneundersökning för barn 1–5 år

Livsmedelsverket behöver hjälp att rekrytera barnfamiljer med i ålder 1–5 år till en studie där de undersöker om metoden som används i den stora matvaneundersökningen, Riksmaten småbarn är tillförlitlig. Det är viktigt för att kunna få fram bra underlag för råd och rekommendationer kring mat och måltider till barnhälsovården. Det används även för att få underlag för att kunna sätta gränsvärden även för att få underlag för att kunna sätta gränsvärden för skadliga ämnen som kan komma från mat och dryck.

Utvärdering av metoden i Riksmaten småbarn (livsmedelsverket.se)

Cosmic

Förändrat uppdrag för Ceså

Resurscentrum Patientinformation skickade den 17 oktober ut information om förändringar i sitt uppdrag. Kortfattat innebär det att de inte längre kommer att ha tillgång till privata utförares journal och där med inte kunna skriva ut journalkopior till elevhälsan eller försäkringsbolag.

En uppdatering av rutinen Överföring av barnhälsovårdsjournal BVC – CESÅ – EMI (docplus) kommer senare.

Problem att visa tillväxtkurvan

I maj uppstod problemet att visa tillväxtkurvan. Detta ärende ligger hos Telia och Cambio som försöker komma fram till en lösning. Tyvärr är det okänt när detta kommer att vara löst. Man kan gå till tillväxtkurvan om man loggar in på Cosmic via portalen, då fungerar det.
Andra alternativet är att IT (ej vårdsystem) kan avinstallera ACE admin, då fungerar tillväxt kurvan. De behöver då få in hela datornamnen för att kunna göra den här installationen, exempelvis LRC425920L som står i skrivbordsvyns övre högra hörn.

Vaccin och batchnummer

SIL (Svensk Informationstjänst för Läkemedel) innehåller uppgifter om giltiga batchnummer för vacciner. Version R8.3.05 av Cosmic (som preliminärt installeras lördagen 3:e december) kommer att automatiskt hämta giltiga batchnummer för vacciner.
Det innebär att urvalslistan på batchnummer som tidigare registrerats manuellt försvinner. Vid val av batchnummer kommer endast giltiga batchnummer att presenteras. Skulle, mot förmodan, ett batchnummret saknas kan man välja Ange i fritext och manuellt registrera.

Bild som visar vart batchnummer väljs.

Varje måndag eftermiddag uppdateras förteckningen över batchnummer. Uppgifter på redan signerade vacciner kommer inte att påverkas av denna förändring.

Anslutningsöversikten – datumfiltrering

Vid uppdateringen av Cosmic (version R8.3.04) så ändrades datumfiltreringen i Anslutningsöversikten. Texten nedan hämtad från EPJs information om uppdateringen.

  • Av prestandaskäl måste ett datumintervall numera alltid anges då man ska söka fram avslutade anslutningar på “Alla patienter”. Datumintervallet kan vara maximalt 90 dagar och avser datumet då anslutningen avslutades.
  • Pågående anslutningar filtrerar automatisk fram alla utan något datumintervall. Om man ändå vill filtrera på datum avses datumet då anslutningen startade.
  • Sökning på “Vald patient” kan göras för både pågående och avslutade anslutningar och kräver inte något datumintervall.

Vaccinationer

Bildstöd inför vaccination

I Rikshandboken finns det bildstöd som bör användas inför vaccination. Bildstöd kan användas för att underlätta förståelse i olika situationer och för att barnet enklare ska kunna berätta vad det vill. Bildstödet kan även underlätta barnets förståelse för vad som ska hända. De studier som hittills utförts visar på mycket positiva resultat.

Tillgång till bilder i kallelser och under vårdvistelse, har visat sig minska oro och stress, och gör att barnet kan medverka bättre till undersökning. Antalet uteblivanden och felaktiga förberedelser har också blivit färre. Vid en del ingrepp har behovet av premedicinering minskat.

Länk till bildstödet i RHB: Bildstöd inom barnhälsovården - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se)

Utbildningar

Fortbildningsdagarna

Vårens fortbildningsdagar sker på plats. Programmet är snart klart och kommer att presenteras till fullo i nästa månadsblad och innan dess på Barnhälsovårdens hemsida.

När: 24 januari och 1 februari
Var: H:son Holmdahlsalen ingång 100, Akademiska sjukhuset

Anmälan: länk kommer under Utbildningar.
Sista anmälningsdag 9 januari 2023.

Enskilda föräldrasamtal (EPDS, icke-födande förälder och stödsamtal)

Utbildningen omfattar Enskilt föräldrasamtal med varje förälder, Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) och stödsamtal efter utfall vid screening. Den vänder sig till alla BHV-sjuksköterskor som saknar utbildning. Kursen är en heldag och två halvdagar. Alla delar är obligatoriska. 

När: FM 31/1 digitalt, heldag 7/2 på plats och FM 7/3 på plats.
Var:  digitalt via Teams samt lokalen Oden hos Centrala Barnhälsovården på Islandsgatan 2 Uppsala.
Anmälan: Länk för anmälan kommer under Utbildningar

Bas-utbildningen för nyanställd personal på BVC 2022

Bas-utbildningen omfattar fem hela dagar:

Datum: våren 2023 start v.7: 13/2, 14/2, 28/2, 14/3, 21/3.
Preliminära tider klockan 8.30–16.

Lokal: Islandsgatan 2, plan 3. Rum: Oden, Munin, Hugin, Tor.
Målgrupp: specialistutbildad sjuksköterska och distriktsläkare/ST läkare på barnavårdscentralen.

Anmälan basutbildning 2023 (webropol)
Anmälan senast 7/1 2023.

Vårens basutbildning kommer att hållas fysiskt på plats. Information om program kommer i separat mejl till deltagarna. De ska ha påbörjat sin anställning på BVC.

För eventuella frågor mejla gärna till gordana.gjurovski@akademiska.se eller barnhalsovarden@akademsika.se

Amningsfredag 2 december

Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet arrangerar två gånger per år Amningsfredag. Denna gång handlar det bland annat om det för tidigt födda barnet. Läs hela programmet på deras hemsida Amningsfredag - Institutionen för kvinnors och barns hälsa - Uppsala universitet (uu.se) där finns även deltagarlänken.

När: 2 december kl. 9.00-15.30
Var: via Zoom
Anmälan: ingen anmälan

Övrigt

Från dåligt samvete till good enough

MFoF inbjuder till två viktiga kostnadsfria föreläsningar (1 timme per gång) som riktar sig till alla föräldrar och de som arbetar med föräldraskapsstödjande insatser i kommun, region eller civil sektor.

Föräldraskap - från dåligt samvete till good enough (mfof.se)

Småspråkarna - Ny bok om Språklekar, sånger och ramsor för barn 0–3 år och deras föräldrar

Andra Wallenberg och Maria Strutz är logopeder och har tillsammans med Oskar Jonsson, illustratör, tagit fram boken Småspråkarna. Småspråkarna är en fin bok om tidig språkutveckling och språklig stimulans för barn under deras första år. Boken riktar sig till både föräldrar och barn och innehåller många tips och förslag på lekar att göra tillsammans.

I boken finns faktasidor, som är riktade till den vuxne varvat med språklekar och aktiviteter att göra tillsammans i vardagen. Tipsen är enkla och användbara och med tydliga förklaringar går de lätt att följa. Med fina illustrationer och uppslag som lockar till ramsor, sång och små samtal kan föräldrar och barn gå på upptäcktsfärd i boken tillsammans. Tipsa gärna föräldrar om denna bok som även finns på biblioteken att låna.

Stadsbiblioteket i Uppsala har bjudit in logopederna som skrivit boken ”Småspråkarna”. Att föreläsa om praktiska tips och vardagsnära exempel på hur du kan hjälpa barn med språkutvecklingen. 

Stötta ditt barn på språkresan! (bibliotekuppsala.se)

Datum: 10 november.
Föreläsning är öppen för alla men man måste anmäla sig.

Projekt EPDS-screening på Barnmorskemottagningen

Under oktober månad kommer barnmorskorna att få utbildning i att screena gravida med hjälp av EPDS.  Det är ett projekt där den gravida screenas vid besöket i graviditetsvecka 20. En patientinformation har tagits fram. Den har avsnitt om uppkomst och symtom på olika psykisk ohälsa, vad man kan göra för att må bättre, vad partner/stödperson kan tänka på samt kontaktuppgifter vid försämrat mående. Den är tänkt att delas ut i samband med EPDS-samtalet vid eventuellt utfall.

Kontakt

Sara Nielsen

Specialistsjuksköterska