Barnhälsovårdens månadsblad september 2022

2022-09-28

Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården.

Information

Ett verktyg för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter

Kognitiva svårigheter kan bero på intellektuella funktionsnedsättningar (IF), olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autism och adhd, eller förvärvade hjärnskador som uppstår i samband med sjukdom eller olyckor.

3 oktober 2022 lanseras Förstå familjen. Det riktar sig i första hand till professionella som träffar blivande föräldrar under graviditeten och föräldrar som har barn upp till sex år. Målet med kunskapsstödet är att alla familjer i Sverige ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter som är till för dem. Föräldrar ska ges jämlika förutsättningar att ta till sig information, insatser och stöd på bästa sätt. Kunskapsstödet innehåller framförallt konkreta tips och förslag på hur verksamheter kan göra för att på bästa sätt möta föräldrar med kognitiva svårigheter. Tre områden är i fokus: kommunikation, bemötande och samverkan.

Förstå familjen har tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen.
Kunskapsstödet är en del av verktyget En förälder blir till (vgregion.se) och kommer finnas tillgängligt på sidan för Förstå familjen (vgregion.se). Det är gratis för nedladdning och kommer senare i oktober också att kunna beställas i tryckt pappersformat.

Kostnadsfria konsultationer för dig inom Uppsala län

Det kan ibland vara svårt att veta hur man ska möjliggöra tidiga insatser och anpassat stöd. Du kommer väl ihåg att inom Uppsala län erbjuder SUF-Kunskapscentrum kostnadsfria, webbaserade konsultationer i ett specifikt men avidentifierat ärende.

Att arbeta på BHV med barn som sover dåligt

Filmen om att arbeta med små barn sömn på BHV, att ge råd och stöd när barnets sömn är ett problem finns nu tillgänglig för er i PingPong. Den följer Rikshandbokens text och filmen kan ses som ett komplement för att friska upp kunskaper kring rådgivning inför ett föräldrabesök.
PingPong

Filmen är endast till för BHV-personal i Uppsala län och ska inte delas med andra regioner eller föräldrar.

Uppdaterad remissmall

Den 27/9 kommer det en ny remissmall när ni remitterar barn till mödra- och barnhälsovårdspsykologerna (mallen heter Barnspec Psykolog 0-5år). Det är en del förändringar, så kika gärna på mallen innan ni ska skicka en remiss. Vi tar gärna emot konstruktiva synpunkter på mallen, hör i så fall av er via mejl till bitr. avdelningschef Karin Fängström: karin.fangstrom@akademiska.se

Vi hoppas förstås att mallen ska vara till hjälp för både er och oss!

Cosmic

Enhet måste väljas

Journalenheten Ceså arbetar nu för fullt med att skriva ut och skicka BHV-journalkopior till efterfrågande skolsköterska. Ett återkommande problem är att Enhet inte har valts på blanketterna (Sammanfattning pappersjournal och Sammanfattning till EMI). Då ser de inte blanketten och kan inte skriva ut den.

Bild som visar ruta för enhet i Cosmic.

Ett annat bekymmer är att rutan för förälders samtycke inte har fyllts i. Då tillåts de inte att lämna ut journalkopiorna.

Förändring i Huldra

I listningssystemet Huldra ska inte anteckningar som kan liknas med journalanteckningar göras. För till exempel överrapportering mellan MVC och BVC så finns rutinen Familjer i behov av extra stöd överrapportering från Barnmorskemottagning till barnavårdscentral (docplus). Och när det skickats ett välkomstbrev till ett nytt barn bör det göras en administrativ journalanteckning och barnet läggas in i Planerade vårdåtgärder.

De ansvariga för Huldra ser stora problem med att ha kvar textrutan då det kan finnas känslig information ur GDPR synpunkt samt ske känsligt informationsutbyte vid skyddad id. Då det funnits känslig information i textrutan i Huldra så har det beslutats att rutan kommer att tas bort innan årsskiftet. Kolla gärna om ni har information som ni vill spara från er Huldra innan den 1 december.

Vaccinationer

BCG-vaccinationerna

Sedan årsskiftet har ansvaret för BCG-vaccinationerna av riskbarn förts över från lungkliniken till BVC:erna, några större enheter startade redan under hösten 2021. Vi har tyvärr inte fått någon statistik ännu för hur det går men den information som vi fått vid våra rundresor har uteslutande varit positiv. Flera uttrycker att de fått bättre kontroll på sina riskbarn, de behöver inte dubbelkolla med familjen samt lungkliniken om de varit och fått vaccination, eftersom BHV-sjuksköterskan själv vet om barnet varit där eller inte. De flesta har infört speciella BCG-vaccinationsdagar som inträffar regelbundet, beroende på behovet. Många har redan kommit ifatt med de äldre barnen som stått på väntelista så att de nu börjat med de yngsta, dvs från 6 v ålder. Jag har hört flera säga att det t.o.m. är ROLIGT!

Ett fåtal (1–2) remisser har kommit till Barnspecialistmottagningarna för misstänkta komplikationer och då har det gällt sår som fortfarande vätskar efter 3 mån, inget svårare ännu. Centrala Barnhälsovården har fått en betydligt större mängd remisser som gäller indikationer/kontraindikationer mot BCG/PPD, och det hoppas vi ska bli bättre nu när “BCG-handboken” snart ligger på DocPlus.

Utbildningar

BarnSäkert-utbildning för nyanställd personal

Implementeringsprocessen för BarnSäkert rullar på med full kraft. Då barnavårdscentralerna och familjeenheterna fortlöpande välkomnar nya kollegor så erbjuder vi nu ett utbildningstillfälle för alla nyanställda under hösten. Vid frågor är du välkommen att kontakta koordinator Therese Norrman: therese.norrman@akademiska.se

När: 11/10–22 klockan 08.15-16.30
Var: via Teams
Anmälan via webropol

Fortbildning via Teams för dig som jobbar på BVC

Program: Jenny Bjur ortoptist, synundersökning på BVC vid 4 år
Johanna Kangas, vårdhygien, Smitta och smittspridning på BVC

När: 17 november klockan 13.00-15.00
Var: via Teams, ingen föranmälan
Deltagarlänk: Anslut till mötet

Tillfället kommer att spelas in för att på begäran kunna delas med de som inte kan närvara. Genom att närvara på mötet samtycker ni till inspelningen.

Grund- och fördjupningsdagar inom hedersrelaterat våld 8–9 november 2022 

För er som önskar mer kunskap så ordnar Länsstyrelsen i Uppsala län och FoU Socialtjänst Projekt Kvinnofrid i samverkan med Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland in till en digital tvådagarsutbildning.  
Dag ett innefattar bland annat ny lagstiftning och grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck medan dag två ger yrkesspecifik kunskap för olika yrkesgrupper: polis och åklagare, socialtjänst, hälso- och sjukvård, civilsamhälle och skola och förskola.  
Under dag två hålls även ett särskilt pass för chefer, politiker och HR. 

Utbildningen kommer följas upp med en fysisk utbildningsdag i maj 2023 med fokus på samverkan och arbete framåt i länet.
Anmäl och hela programmet (lansstyrelsen.se)

Barnhälsovårdens utbildningar våren 2023

  • Fortbildningsdagar för alla som arbetar med barnhälsovård, 24 januari med dubblering 1 februari.
  • EDPS, Enskilt föräldrasamtal och stödsamtal; FM 31/1 digitalt, heldag 7/2 på plats och FM 7/3 på plats.
  • Bas-utbildning; 13 + 14 februari, 28 februari, 14 mars och 21 mars. Alla dagar på plats.

Anmälningslänkar och mer information kommer senast i Månadsbladet november-december.

Övrigt

Disputation

Fredag den 14 oktober försvarar Laleh Nayeb sin avhandling:
”Lika men ändå olika – Språkscreening av enspråkiga och flerspråkiga barn vid 2,5–3 år på BVC”

Disputationen hålls på svenska och äger rum på Universitetshuset, sal IV, Biskopsgatan 3, Uppsala, klockan 9.00. Det krävs ingen föranmälan för att delta på disputationen.

Det finns möjlighet att följa disputationen online på Zoom, lösenord: lagom.

Var med och visa ert arbete

Veckan 46 har Nära Vård och Hälsa Instagramvecka med temat Jämställt föräldraskap. BVC och BMM ges möjlighet att bidra med bild och textförslag. Vi får hjälp av regionens kommunikationsavdelning i arbetet.

Utvärdering av kostråd

2011 införde Livsmedelsverket begreppet ”pyttesmå smakprover” i råden om mat för spädbarn. Rådet om ”pyttesmå smakprover” – eller smaksensationer som de också kallas - innebär att föräldrarna tidigast från fyra månaders ålder kan låta barnet få smaka ytterst små prov av den mat som föräldrarna själva äter. Rådet är att det ska vara så små mängder att de inte konkurrerar med amningen.

Nu vill Livsmedelsverket utvärdera hur begreppet ”pyttesmå smakprov” uppfattas och fungerar i praktiken och genomför därför, en intervjuundersökning bland inom barnhälsovården. Resultaten är viktiga för att vi ska veta om råden är begripliga och om, och i så fall hur, de används i samtalen med föräldrarna. Undersökningen genomförs i form av intervjuer (Teams) under september och oktober.
Mejla barnhalsovarden@akademiska.se om du vill delta.

Föräldravägledning Triple P

Ibland är det svårt att vara förälder. Med föräldravägledningen Triple P kan det bli lättare.

I Uppsala kommun kan föräldrar få vägledning i sitt föräldraskap genom Triple P. Det står för programmet för positivt föräldraskap och syftar till att stärka positiva relationer mellan föräldrar och barn. Programmet bygger på lång erfarenhet av evidensbaserad forskning och den ges på tre nivåer; föreläsning, grupp och individuellt. Kursledarna är certifierad utbildad förskolepersonal.  

Film om föräldravägledningen Triple P (uppsala.se)

Uppsala kommuns Triple P riktar sig till familjer i Uppsala kommun. Triple P är gratis. 

Bifogat är ett anslag riktat till föräldrarna att sätta upp på BVC. 

Nya medarbetare och chefer?

Mejla barnhalsovarden@akademiska.se om ni har bytt arbetsplats, fått nya kollegor eller ny chef.

Kontakt med Centrala barnhälsovården

Mejla till vår funktionsbrevlåda barnhalsovarden@akademiska.se vid allmänna frågor. Gäller det frågor om vaccination så skicka en konsultationsremiss till ”Barnhälsovården BARN”.

Kontakt

Sara Nielsen

Specialistsjuksköterska