Barnhälsovårdens månadsblad september

Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården.

Information

Lokala SUF-grupper

Varje kommun har en lokal SUF-grupp för samverkan kring familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Den lokala SUF-gruppen i Uppsala kommun söker ytterligare en representant från BVC för att bidra med sin kompetens och kännedom av barnhälsovård tex ge information om arbetets innehåll på BVC till övriga gruppen. I gruppen ingår även representanter för MHV, Habilitering, Socialtjänsten, MBHV-psykologer och Brogården. Läs mer om lokala SUF-grupper och mejla barnhalsovarden@akadmiska.se för att anmäla ditt intresse.

Nordiska amningsveckan firas i Sverige varje år vecka 42

Den årliga uppmärksamhetsveckan för amning har i år temat ”Protect breastfeeding, a shared responsibillity”, fokus är att främja amning med ett gemensamt ansvar i vårdkedjan ur ett folkhälsoperspektiv. Om alla barn uteslutande ammas under sina första sex månader i livet kan barnadödligheten i världen minskas med 45 procent. Trots detta är det idag endast hälften av alla barn som under den här livsviktiga perioden får sin mammas bröstmjölk skriver UNICEF.

Under amningsveckan kommer Akademiska sjukhusets Facebook att visa hur vårdkedjan arbetar med amning i Region Uppsala. Från föräldragruppsutbildning om amning på mödravårdscentral under graviditeten via förlossning, BB, neonatalavdelning, BB på väg till amningsstöd på barnavårdscentral. Följ amningsveckan på Akademiska sjukhuset Facebook.
Region Uppsala har samlat kunskap om amning på akademiska.se  där den finns tillgänglig för både personal och allmänhet. Amning, hud mot hud och tillmatning. Här hittar ni bland annat avsnitt om handmjölkning, att donera bröstmjölk, amningsnapp och tvillingamning. Här finns också information om tillmatning med flaska eller kopp. På den senare föräldrainformationen finns kort information om uttrappning av tillmatningen.
Livsmedelsverket har kostråd för gravida och ammande, bland annat och vegetarisk kost Mat för ammande. Titta efter översatt material under rubriken ”Other languages”.
I Rikshandboken Barnhälsovårds avsnitt om amning finns information till stöd i arbetet med amning bland annat om amningsobservation, Stödja amning.
Information kan ges på många sätt, Teach Me How To Breast Feed.

Barnfridsbrottet har blivit svensk lag

I månadsbladet nr 6–7 kunde ni läsa om flera stora lagändringar (HSL och OSL) trädde ikraft den 1 juli. Nedan förtydligar barnombudsmannen i Uppsala län (BOiU) Martin Price hur 3 viktiga förändringar rör oss alla i vårdkedjan:

1) Barn som bevittnar våld i nära relation, blir nu också "målsägare", och inte bara vittne. Detta på grund av det nya "barnfridsbrottet". Alltså att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relationer. Viktigt att du som möter våldsutsatt barn (alltså inklusive det barn som bevittnat våldet), dokumenterar noga, alltid anmäler till Socialtjänst - och vet om att du också kan göra polisanmälan.

2) Vårdpersonal kan nu göra en polisanmälan (utan samtycke och sekretess) även vid misstanke om att risk finns för allvarligt brott i nära relation. Tidigare kunde bara denna anmälan till polis göras vid vissa begångna brott mot barn och allvarligare sådana brott mot vuxen.

3) För er som möter vuxna patienter (som också är förälder till minderårigt barn) utökas bestämmelsen om "anhöriga barnet" (5:7 HSL). Ni ska sedan länge "särskilt beakta barnets rätt till information, råd och stöd" om förälderns sjukdom, missbruk till exempel. Nu ingår också barnen till vuxna patienter som utsätts eller har blivit utsatta för våld eller andra övergrepp i nära relation.

Läs gärna mer i Socialstyrelsens meddelandeblad.

Jämställt föräldraskap

Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv. Därför har föräldrar särskilda rättigheter och skyldigheter enligt barnkonventionen. Alla föräldrar har rätt till stöd från samhället när de behöver. "Viktigast av allt" material till föräldrar om barnets rättigheter i familjen - Barnombudsmannen

Ett jämställt föräldraskap gynnar barns hälsa, utveckling och välbefinnande. Det är också viktigt för föräldrarnas relation till barnet och varandra. Varför denna fråga är så viktig sammanfattas här: Jämställt föräldraskap | SKR

Nedan några konsekvenser som kan hända om de inte får hjälp att stärka det jämlika föräldraskapet.

Barn pratar hellre med ingen alls än med pappa när de är ledsna. Undersökning av KP – barn vill inte ha tröst av sin pappa (aftonbladet.se)

Enligt IQ:s föräldrar undersökning så är papporna dåliga på att ta det viktiga snacket om alkohol med sina tonåringar Ny undersökning: Pappor drar sig för att prata om risker med alkohol | IQ

Tag hjälp av RFSL.s hemsida för att bli ännu bättre på att möta alla familjer. Se bland annat Regnbågsfamiljer i väntan

Cosmic

Nödvändigt med vårdkontakt till blanketter

Ceså har uppmärksammat att enheten saknas på signerade blanketter, ”BHV_pappersjournal, sammanfattning” och ”BHV_elevhälsan, sammanfattning”. Enhet fylls automatiskt i när ni väljer vårdkontakt.

Saknas enheten kan Ceså inte skriva ut blanketten annat än att de byter behörighet till den aktuella vårdcentralen vilket blir mycket tidskrävande.

Uppdaterad dokumentation av de enskilda föräldrasamtalen

Från och med den första oktober byts den tidigare modellen för dokumentation av EPDS ut. Det tidigare sökordet ”depressionsskattning”, placerat under anamnes tas bort.

Det nya sökordet ”enskilt föräldrasamtal” ligger under huvudsökordet åtgärd. Sökordet och de fasta svarsalternativen är de samma i mallarna 6–8 veckor och 3–5 månader.

Under finns sökordet ”erbjuden åtgärd” för dokumentation av din bedömning och eventuella åtgärd efter screeningsamtalet. Behöver de fasta valen kompletteras med ytterligare information så tryck på pratbubblan för att få fram fritextfältet.

lathund cosmic.PNG
Klicka på bilden för att se den större.

Vaccinationer

BCG-vaccination

Med sin långa erfarenhet av BCG-vaccinationer så kommer Lungmottagningen även i fortsättningen att finnas tillgänglig för rådgivning och hjälp med bedömning. Lung- och allergimottagningens interntelefonnummer 018-611 40 92.

Presentationerna från fortbildningseftermiddagen finns bifogat månadsbladsutskicket till era funktionsbrevlådor.

Utbildningar

Teamsträff för handlingsplan Jämställt föräldraskap 

För hjälp och inspiration i arbetet med handlingsplan till delarna av En förälder blir till.

När: 5 oktober kl. 13.00-14.00. Anmälan: ingen föranmälan

Var: via Teams. Länk för deltagande finns på vår hemsida under Utbildning.

BarnSäkert2

Det är väl känt att barn som lever i familjer där det förekommer ekonomisk oro, psykisk ohälsa, extrem stress, missbruk/riskbruk av alkohol och våld i nära relationer löper större risk att utsättas för våld och försummelse, som kan leda till fysisk och psykisk ohälsa både under barndomen och senare i livet. I dagsläget saknar BHV strukturerade arbetssätt för att identifiera de flesta psykosociala riskfaktorer. BarnSäkert2 är en modell som innebär att föräldrar som kommer till BVC erbjuds ett program för att identifiera ovan nämnda riskfaktorer och vid behov erbjuds hjälp till åtgärd. BarnSäkert2 är ett samarbete mellan BHV och socialtjänstens förebyggande verksamhet.

Under två år har ett tiotal BVC i länet deltagit i ett pilotprojekt där arbetssättet har testats och utvecklats. Under hösten väntas ett politiskt beslut om att BarnSäkert2 ska ingå i BHV:s ordinarie verksamhet från 2022.

För att arbeta med modellen krävs att man har genomgått BarnSäkert2-utbildningen, det är en heldagsutbildning som sker tillsammans med familjebehandlare från socialtjänstens förebyggande enheter. I dagsläget planerar vi att hålla utbildningen på Uppsala slott, men utifrån rådande omständigheter när det gäller Covid-19 kan utbildningen istället komma ske digitalt via Teams.

Vi erbjuder tre olika datum med samma innehåll.  Observera att platsantalet per dag är begränsat.
När:16/11, 24/11 och 3/12.
Länk för anmälan: https://link.webropolsurveys.com/S/C46E20BE27E5F33E

Fortbildning via Teams

Välkomna till Teams-fortbildning för er som jobbar på BVC.

Syfte: Erbjuda fördjupning inom några ämnen under en kortare fortbildningsträff via webben. Till exempel: uppdaterade alt. nya rutiner, fördjupning i nyheter och möjlighet att fråga experter. Mejla gärna frågor till föreläsarna i förväg, barnhalsovarden@akademiska.se.
Ni kan givetvis också fråga under utbildningen.
Program bland annat: MBHV-psykologers utvecklingsarbete. Logoped Laleh och Maria informerar om screening för flerspråkiga barn. Uppdatering av hälsoformulären.
När: 18 november kl.13-15
Var: Teams
Anmälan: ingen föranmälan. Deltagandelänk finns här

Konsult-BVC, sjuksköterskor och läkare på BVC välkomna!

Kom gärna förberedd med dina kluriga patienter att diskutera i grupp och med barnläkare från barnspecialistmottagningen. Obs, endast avidentifierat patientmaterial över Teams.

Syftet och målsättning: regelbundet erbjuda utbildning med fördjupning och uppdatering av kunskaper vad gäller barnaårens utveckling och sjukdomar. Utbyte och diskussion av erfarenheter. Rådgivning och konsultation om specifika fall och tillstånd.

Anmälan: ingen föranmälan.

Var: deltagarlänkar finns här

Kommande fortbildningsdagar våren 2022

På förmiddagarna fortsätter utbildningen i arbetet för jämställt föräldraskap utifrån materialet ”En förälder blir till”. Eftermiddagsprogrammet och anmälningslänkar kommer senare.

Fortbildningsdag 1: 26 januari och 1 februari, kl. 8.15-12.00. Samma program båda datumen.

Fortbildningsdag 2: 20 april och 28 april, kl. 8.15-12.00. Samma program båda datumen.

Reservera gärna datumen i era tidböcker.

Bas-utbildning, EPDS- och PIFF-utbildning våren 2022

Bas-utbildningen omfattar fem hela dagar, datumen för Bas-utbildningen 2022 är: 14+15/2, 1/3, 14/3 och 29/3.

Utbildningen i EPDS, Pappa Icke-Födande Förälder och stödsamtal omfattar 4 förmiddagar: 8/2, 10/3, 24/3 och 7/4.

Anmälningslänkar och lokalinformation kommer i novembers månadsblad.

Övrigt

Samverkan mellan BVC och förskolor

Det behövs en kartläggning av samverkan mellan BVC och förskolor i Region Uppsala. Det ser olika ut i varje kommun vilka professioner som deltar. Vi tacksamma om ni som är BHV-sjuksköterskor och ingår i ett sådant nätverk meddelar det till samordnare Gordana Gjurovski via tel.: 018–6115978 eller via mejl: gordana.gjurovski@akademiska.se

OBS det gäller annan samverkansform än öppna förskolor.

95 F evakueras till 70 H

Under perioden 16/9 tom 25/10 kommer hela Intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95 F att evakueras till 70 H på grund av en sprinklersinstallation. Det innebär:

Verksamheten under evakueringsperioden kommer att heta: Intensivvårdsavdelningen för nyfödda 70H.

Alla barn kommer vårdas på storsal med begränsade möjligheter för föräldrar att vara nära och delaktiga

Vid behov av att nå oss - ring koordinator på 018–6115950 dygnet runt

Utbildning grundläggande handledningsmetodik

Är du intresserad av att utbilda dig inom handledning? Nu finns det möjlighet till sen anmälan till en kurs i Grundläggande handledningsmetodik, 3 hp på Uppsala universitet som startar den 8 november. Kursen innehåller tre heldagar med praktiska övningar och är öppen för alla professioner.

Du söker via antagning.se, se länk för mer information:

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=3FV350&lasar=21%2F22&typ=1

Barnhälsovård, team och förbättringsarbete för att främja barns hälsa, 15HP

Nu är ansökan öppen för ansökan till Bbrnhälsovård, team och förbättringsarbete för att främja barns hälsa, 15HP som arrangeras av Blekinge Tekniska Högskola.

Kursen består både av självstudier och förinspelade föreläsningar samt av träffar i realtid med basgrupper, föreläsningar och workshops. Detta ska förhoppningsvis göra det lättare för de som väljer att läsa kursen samtidigt som de arbetar. Kursplatserna är 30 till antalet och de fördelas mellan specialistläkare, specialistsjuksköterskor och psykologer. Studietakten är kvartsfart och under ett år.

Amningsfredag 3 december

Tema amningsproblem. För program och deltagarlänk besök arrangörens hemsida Amningsfredag - Institutionen för kvinnors och barns hälsa - Uppsala universitet

Anmälan: ingen föranmälan

På Barnhälsovårdens webbsida finns våra kontaktuppgifter, http://www.regionuppsala.se/bhv

Kontakt