Oro vid hembesök inom barnhälsovården

2023-10-30

Den senaste tidens våldshändelser påverkar hela samhället och det är naturligt att känna oro, både som invånare och som medarbetare. Genom att prata med dina kollegor, ta del av beredskapsplaner
och säkerhetsrutiner samt genomföra utbildningar och övningar kan du förbereda dig och bidra till en trygg arbetsplats. Om du har varit med om något omskakande på din arbetsplats, till exempel en
hotfull händelse eller våldssituation, kan du få stöd via din företagshälsovård. Även sjukhuskyrkan på Akademiska sjukhuset och på Lasarettet i Enköping finns tillgängliga för stöd och vägledning.
Inom alla delar av samhället finns det barn som far illa, oavsett kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden. Barnhälsovårdens sjuksköterskor är ofta de enda utanför familjen som regelbundet
träffar nästan alla barn under sex år och följer deras hälsa, tillväxt och utveckling. Barnhälsovården har därför ett stort och unikt ansvar att upptäcka och stödja barn. Det är därför mer viktigt än
tidigare att utföra hembesöken för att därigenom vara till stöd för våra barn som verkligen behöver oss.

Vi har nyligen varit på ett nationellt möte för barnhälsovården i Sverige och det finns i dagsläget ingen region som har förmedlat några restriktioner när det gäller hembesök till barn och familjer.
Men det finns en förståelse för att det kan kännas olustigt att åka själv på hembesök. I en del områden gör man hembesök tillsammans med kollega, annan profession, eller representant fr
socialtjänsten. Prata med varandra på Din arbetsplats om hur ni kan genomföra vissa hembesök tillsammans.

Tips till föräldrar om att prata med barnet om våldshändelser:

Så pratar du med barn om våldshändelser i närområdet(bris.se)

Så pratar du med ditt barn om svåra händelser (raddabarnen.se)

Möter du patienter eller invånare som känner sig oroliga och behöver stöd finns råd på 1177.se. De flesta klarar av sin oro med hjälp och stöd från personer i sin omgivning, men ibland kan det behövas professionellt stöd. På 1177.se finns också råd om när och var den som känner oro kan söka vård