Försäkringsmedicinsk kommitté Uppsala län

Den försäkringsmedicinska kommittén ska vara ett forum för kompetensutvecklingsfrågor hos Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Uppsala län och verka för utveckling av förbättrad samverkan på strukturell nivå så att kommittén ger aktörerna förutsättningar att arbeta enligt en kvalitetssäker och rättssäker rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess.

Kommittén ska:

  • Bevaka kunskapsområdet försäkringsmedicin och utifrån gällande regelverk skapa förutsättningar för det försäkringsmedicinska arbetet så att respektive myndighet ger individen det stöd som hen behöver i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. 
  • Underlätta samverkan mellan parterna samt arbeta för ett gemensamt förhållningssätt. 
  • Tillse att riktlinjer och rutiner, utvecklas, uppdateras, förankras och kommuniceras så att linjeorganisationerna kan följa dessa. 
  • Identifiera kunskapsbehov hos berörda aktörer och verka för ökad kompetens. 
  • Underlätta kommunikationen med arbetsgivare rörande rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. 
  • Vara ett forum för att identifiera och hantera avvikelser av försäkringsmedicinskt generell karaktär. 
  • Verka för enkla kontaktvägar mellan parterna.
  • Ta fram en handlingsplan som revideras vart annat år.

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00

Hitta på sidan