Försäkringsmedicinska utredningar

Regionerna ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan.

Lag (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar trädde i kraft den 1 januari 2019. Lagen reglerar ansvar, befogenheter och krav vid utredningar som Försäkringskassan kan begära att en person ska genomgå vid bedömning för att få ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken.

Inom rehabiliteringskedjan ställs krav på kvalificerade medicinska beslutsunderlag i sjukpenningärenden. Underlagen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet, och kan därmed ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga.

Region Uppsala har fattat politiskt beslut om att upphandla extern leverantör för aktivitetsförmågeutredningar, AFU.

Som stöd till lagen finns en förordning med kompletterande bestämmelser som förtydligar bland annat hur utredningar ska utföras, vilket underlag Försäkringskassan ska ge leverantören inför en utredning och hur leverantören ska ersättas.

Försäkringskassan har även tagit fram en föreskrift med kompletterande bestämmelser till förordningen.

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Hitta på sidan