Glibenklamid (Daonil) och glipizid (Mindiab) kommer att försvinna från marknaden

2021-04-19

Glibenklamid i styrkan 1,75 mg tillhandahålls inte längre och Daonil samt Glibenklamid Recip tablett 3,5 mg kommer att utgå under våren/sommaren. Mindiab (glipizid) tablett 2,5 mg kommer att avregistreras 211130 och tablett 5 mg avregistreras 220930. Programråd diabetes har gjort en rekommendation om alternativ.

Därmed kommer inga godkända läkemedel med glibenklamid och glipizid att finnas kvar på marknaden. Ofta tar lagren slut långt innan avregistrering varför det är bäst att redan nu byta till annan behandling. Programråd diabetes har gjort en rekommendation om alternativ.

Läkemedelsgruppen med sulfonureider (SU) kan fortsatt användas vid typ 2-diabetes där det fungerar bra, även om nyare diabetesläkemedel med fördel används i en allt högre utsträckning. CAROLINA-studien (JAMA, 2019) visade att SU-preparatet glimepirid har en jämförbar säkerhet kardiovaskulärt som inkretinpreparatet linagliptin (DPP4-hämmare). Eftersom nu både glibenklamid (Daonil) och glipizid (Mindiab) utgår från sortimentet kan man i de fall där det fungerar tillfredställande med preparatet förslagsvis överväga att byta till glimepirid (Amaryl).

Dosekvivalens föreligger dock ej mellan de olika preparaten inom SU-gruppen men förslagsvis kan man vid 2,5 mg glipizid byta till 1 mg glimepirid och vid 5 mg glipizid byta till 2 mg glimepirid. Vid glibenklamid 1,75 mg kan man förslagsvis övergå till behandling med glimepirid 1 mg och vid 3,5 mg glibenklamid byta till glimepirid 2 mg. Vid otillfredsställande metabol kontroll kan man i vissa fall överväga att stegvis ytterligare öka dosen till 2, 3 eller 4 mg glimepirid per dygn. Vid hypoglykemiproblem bör man alltid ta ställning till en dosreduktion. Doser på mer än 4 mg glimepirid per dygn ger sällan ett bättre resultat och bör som grundregel undvikas. SU bör för övrigt doseras endast en gång per dygn och då alltid på morgonen.

Vid behandling med SU bör dosen dessutom reduceras vid en nedsatt njurfunktion och om GFR <30 ml/min bör man i första hand använda repaglinid som huvudsakligen utsöndras via gallvägarna. Repaglinid har för övrigt en likande effekt som SU (inklusive risk för hypoglykemi) men med mer kortverkande duration och doseras därför som flerdos vid huvudmåltider.

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se