Rekommenderade läkemedel för barn – ny upplaga för 2021-2022

2021-01-21

Rekommenderade läkemedel för barn har nu utkommit i en ny utgåva för 2021-2022. Liksom tidigare har den tagits fram i samarbete mellan de sju regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige. Vår förhoppning är att rekommendationerna kan öka säkerheten vid behandling av barn och göra det lättare att välja lämplig behandling. Skriften tar i första hand upp läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom primärvården och allmänmedicin och har arbetats fram tillsammans med specialister från hela sjukvårdsregionen. Rekommendationerna riktar sig dock även till den specialiserade barnsjukvården.

Rekommenderade läkemedel för barn finns i två versioner, en kortfattad och en fullständig med bakgrundsmaterial, motiveringar till valen, och referenser. Båda hittar du på läkemedelskommitténs hemsida (regionuppsala.se/lakemedel). 

Rekommendationerna revideras vartannat år. Om viktiga ändringar behöver göras innan dess görs dessa endast i de elektroniska versionerna. Läsare uppmanas därför att då och då gå in på läkemedelskommitténs hemsida för att se om några ändringar har gjorts. 

Har du synpunkter eller tips på hur Rekommenderade läkemedel för barn kan förbättras, eller vill du beställa exemplar? Kontakta oss på lakemedel@regionuppsala.se.

De viktigaste förändringarna sedan förra utgåvan

Nya kapitel

Fimosis: I de fall lokalbehandling med steroidsalva är aktuell rekommenderas klobetasol (Dermovat, salva 0,05%). 

Insomni och dygnsrytmstörning: Detta kapitel bygger på Läkemedelsverkets kunskapsdokument om sömnstörningar hos barn från 2014. Här betonas vikten av icke-farmakologisk behandling, men även melatonin kan vara aktuellt.

Ändrade rekommendationer

Gastroesofagal refluxsjukdom: Ranitidin är tillfälligt indraget och ersätts av famotidin. 

Förstoppning: För makrogol rekommenderas Juniorprodukter upp till 12 mån ålder, och därefter Forlax/Omnilax. Forlax/Omnilax är billigare, men Juniorprodukter tillåter exaktare dosering hos barn 6-12 mån. 

Huvudlöss: Uppdaterat enligt Läkemedelsverkets senaste rekommendation från 2019. Endast dimetikonprodukter rekommenderas på grund av bäst dokumentation. 

Erysipelas: Dosändring av flukloxacillin från 10-17 mg/kg x 3 i 10 dagar till 25 mg/kg x 3 i 10 dagar.  

Sårinfektioner och bölder: Dosändring av flukloxacillin från 16,5-25 mg/kg x 3 i 7 dagar till 25 mg/kg x 3 i 7 dagar. 

Pneumoni: Erytromycin som tablett och kapsel kommer att utgå från marknaden. Ersätts av doxycyklin. 

Kutan borrelia: Tillägg av doxycyklin som alternativ vid pc-allergi typ 1 hos barn ≥8 år. 

Urinvägsinfektioner: Uppdaterat kapitel baserat på STRAMAs senaste riktlinjer, samt med kompletteringar från bland annat ePed. 

Febernedsättande och smärtstillande läkemedel: Justering av paracetamoldos från 10-15 mg/kg x 4 till 15 mg/kg x 4, för att undvika underdosering. 

Migrän: Justering av paracetamoldos. Justerad initial ibuprofendos från 15 mg/kg till 10 mg/kg. 

Allergisk rinit och allergisk konjunktivit: Kapitlen slås ihop till ”Allergisk rinokonjunktivit”. Clarityn sirap stryks eftersom den har utgått från marknaden. Tillägg av emedastin som andrahandsval vid lokalbehandling av konjunktivit. 

Astma: Uppdaterad dosekvivalenstabell för inhalerade kortikosteroider enligt Barnläkarföreningen. Uppdaterad behandlingstrappa enligt Barnläkarföreningen.