Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa

Information gällande ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) och graviditet.

Övergripande mål

Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Det innebär en nolltolerans mot narkotika och dopning. Vi ska minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak samt förhindra all skadlig alkoholkonsumtion. Vi kan nå detta mål bland annat genom att minska konsumtionen och minska skadliga dryckesvanor.

Alkohol är en del av livet och en del av hälso- och sjukvården

Många som arbetar inom hälso- och sjukvården tycker att det kan vara svårt att prata om alkoholvanor med sina patienter. Regeringens målsättning är att alla blivande föräldrar ska få information, och vid behov rådgivning om de skador som alkohol, narkotika, doping och tobaksbruk kan orsaka fostret. 

Nationella riktlinjer

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011  inom hälso- och sjukvården, lyfts gravida, ammande och småbarnsföräldrar fram som en särskilt prioriterad målgrupp när det gäller hälso- och sjukvårdens ansvar att erbjuda rådgivning om alkohol- och tobaksanvändning. Eftersom nästan alla blivande föräldrar och småbarnsföräldrar besöker mödra- och barnhälsovården är detta den bästa arenan för att erbjuda stöd. 

Barnmorskan inom mödrahälsovården ska ha kunskap om:

  • Alkoholens häsloeffekter på det ofödda barnet.
  • Alkohol som en folkhälsofråga.
  • Hur man använder screeninginstrumentet AUDIT.
  • Hur man använder Time Line Follow Back (TFLB).
  • Hur höga AUDIT poäng ska hanteras.
  • Hur man genomför ett motiverande samtal.

Publikationer

Se länkar nedan.

Seminarium Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa

Alkohol och graviditet – ett problem som rör både män och kvinnor 

En internationell forskargrupp har tagit fram en rapport med nya rön när det gäller alkohol, graviditet och spädbarns hälsa. Rapporten presenterades på ett seminarium i slutet på februari. Seminariet filmades och kan ses i efterhand. Här kan du även ta del av själva rapporten, frågor & svar, läsa sammanfattningar av föreläsningarna m.m.