Papegojsjuka (psittacos/ornithos), läkarinformation

Anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad Papegojsjuka orsakas av bakterien Chlamydia psittaci och benämns även ornitos eller psittacos.

Laboratoriediagnostik

Diagnosen bekräftas med påvisande av Chlamydia psittaci-nukleinsyra i kliniskt prov från i första hand nedre luftvägarna eller med påvisande av specifikt antikroppssvar talande för aktuell infektion. Odling av Chlamydia psittaci utförs inte i rutindiagnostik.

Smittvägar

Papegojsjuka är en zoonos, vanligen överförd från fåglar till människa. Vanligaste smittvägen är genom inhalation av infekterat material, exempelvis luftvägssekret eller träck från fåglar. Trots namnet kan många fågelarter, såväl tama som vilda fåglar, utgöra smittkällan. Infektionsdosen är låg och bakterierna kan överleva länge i miljön, även i intorkat tillstånd. Det är inte ovanligt med friska smittbärande fåglar även om sjuka fåglar vanligtvis utsöndrar större mängder av smittämnet. Smitta mellan människor är ovanlig men förekommer, framför allt vid allvarlig sjukdom. De flesta människor är mottagliga och genomgången infektion ger ej säkert immunitet.

Inkubationstid

Vanligen cirka tio dagar (en till fyra veckor).

Patienten

Ofta insjuknar patienten i en influensaliknande bild med hög feber, allmänpåverkan, huvudvärk och torrhosta. Mildare sjukdomsförlopp förekommer dock också. Luftvägssymtomen kan vara diskreta liksom auskultationsfynden men lungröntgen kan ändå visa pneumonibild. Tecken på hjärninflammation, med nedsatt medvetandegrad, samt leverpåverkan kan förekomma. Behandlas med antibiotika, i första hand med tetracykliner eller makrolider. Rådgör gärna med infektionsläkare.

Smittspårning och övriga åtgärder

Frågor till patienten

  • Finns fåglar i hemmet eller har djuraffär med fåglar besökts under inkubationstiden?
  • Kontakt med vilda fåglar eller andra fåglar utomhus?
  • Matat fåglar eller hanterat fågelbord?
  • Kontakt med fågelträck? Rensat hängrännor? Hanterat fågelbon

Åtgärder

  • Undvik om möjligt nära kontakt med sjuka fåglar och fågelträck.
  • Vid rengöring av fågelbord, hängrännor och liknande där fågelträck förekommer bör såpvatten användas, då blötläggning minskar risken att eventuell smitta sprids. Högtryckstvätt som kan öka aerosolbildningen bör undvikas. I slutna utrymmen bör andningsskydd användas. Tvätta händerna efteråt.
  • Vid misstanke om sjuka djur kan kommunens miljökontor och/eller veterinär kontaktas. Vid osäkerhet diskutera med smittskyddsläkaren.

Anmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren, enklast via sminet.se.

Kriterier för klinisk anmälan enligt smittskyddslagen

Se Folkhälsomyndighetens senaste version av Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen.

Kontakt

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala