TBE - fästingburen hjärninflammation, läkarinformation

Anmälningspliktig sjukdom - smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Symtom

I typiska fall hos vuxna ses ett bifasiskt förlopp med några dagars lindriga symtom och eventuellt feber, följt av meningoencefalit efter ett symtomfritt intervall på ca en vecka (1–21 dagar). Barn har oftare ett mer ospecifikt och monofasiskt förlopp.

Laboratoriediagnostik

Fästingburen hjärninflammation (Tick-borne Encephalitis, TBE) orsakas av TBE-virus. Diagnosen ställs genom påvisning av TBE-virus IgM och IgG i blod. Påvisande av TBE-virus IgG tyder på genomgången infektion eller tidigare vaccination. Observera att den serologiska bilden är annorlunda vid TBE-infektion hos tidigare vaccinerad patient, då patienten har TBEvirus IgG redan vid diagnos och TBE-virus IgM-svaret kan vara fördröjt. Ofta krävs då flera prover med minst två veckors intervall. Intratekala TBE-virusantikroppar används inte i rutindiagnostik men kan vara av värde vid utredning hos TBE-vaccinerad patient. Ett observandum är att serologisk diagnostik är svårare vid kraftig immunsuppression.

Smittvägar

TBE-virus sprids från infekterade fästingar. Fästingens tidiga utvecklingsstadier, nymf och larv, är mycket små och kan ha missats av patienten. TBE-virus kan också spridas via opastöriserad mjölk och ost från infekterade djur. Den smittvägen har konstaterats i Centraleuropa och Tyskland.

Inkubationstid

Inkubationstiden är vanligen ca en vecka men kan vara mellan 4–28 dagar.

Immunitet

Genomgången sjukdom ger livslång immunitet och patienten behöver inte vaccineras.

Smittspårning/åtgärder

Frågor till patienten (Svaren ska anges i smittskyddsanmälan):

  • Trolig smittort (så exakt som möjligt, exempelvis: kommun, område, ort).
  • Utlandsresa i TBE-endemiskt område?
  • Tidigare vaccinationer? Antal vaccindoser och årtal?

Anmälan enligt smittskyddslagen

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren, enklast via sminet.se.

Kriterier för klinisk anmälan enligt smittskyddslagen

Se Folkhälsomyndighetens senaste version av Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen.

Kontakt

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala