Utbildning

Smittskyddsenheten har återkommande utbildnings- och informationsmöten som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och övriga samarbetspartners. Exempel på dessa är Viktoriadagen, influensainformation, FRISK i förskolan och smittspårningsutbildningar.

Viktoriadagen

Är en årligen återkommande dagslång utbildning som vänder sig till lokalt smittskyddsansvariga läkare och sjuksköterskor. Även medicinskt ansvariga sjuksköterskor (Mas) inom kommunal och privat vård, kommunernas miljökontor, Sektionen för vårdhygien, Strama, Länsveterinären och den militära sjukvården bjuds in. Erfarenhetsutbyte är en viktig del av dagen. Utbildningen saknade länge namn, men kallas för Viktoriadagen sedan en omröstning då mötena hölls på Viktoria Hotell och Konferens i mitten av 90-talet.

Influensainformation

Ges till länets vaccinatörer inför starten av varje säsong. Under en eftermiddag ges en sammanfattning av den föregående säsongen samt information och nyheter inför den kommande. Även grundkunskaperna om influensa brukar på olika sätt gås igenom.

Smittspårningsutbildning

Blev aktuellt när Smittskyddslagen (SFS 2004:168) vid sidan av läkare även gav annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens möjlighet att smittspåra. Ett antal utbildningar har hållits under åren, men har under senare tid delvis ersatts av möjligheten till hospitering på Smittskyddsenheten.

STI/hiv-prevention

Utbildningen är en viktig del i det primärpreventiva arbetet. Målgruppen för utbildningarna är de som i sin profession arbetar helt eller delvis inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

FRISK i förskolan

Smittskyddsenheten erbjuder alla kommuner i Uppsala län att hålla utbildning till förskolepersonal. Utbildningarna är till för att öka kunskapen om infektioner hos barn, när sjuka barn ska vara hemma, hygienrutiner, antibiotikaresistens och minska smittspridning i förskoleverksamhet.

Kontakt

Smittskyddsenheten