Frågor och svar gällande vårdgaranti

Vanliga frågor som inkommer gällande vårdgaranti.

När gäller vårdgarantin?

Vårdgaranti reglerar inte om eller vilken vård som ska ges.
Vårdgaranti reglerar endast inom vilka tidsgräns man ska erbjudas den vård, som behörig vårdpersonal beslutat om att man ska få.

När du kontaktar vården görs en bedömning av vilket behov av vård du har och hur du kan få hjälp. Utifrån bedömningen kan du erbjudas till exempel ett besök eller så kan du bli hänvisad till en annan sorts vårdmottagning, som passar bättre. Du kan också få råd om vad du kan göra själv.

Kontakt med primärvården samma dag

Samma dag som du söker vård ska du få kontakt med till exempel en vårdcentral. Kontakten kan ske till exempel genom ett telefonsamtal, ett besök eller ett videosamtal.

Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal i primärvården

Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som du först har kontakt med som avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.

Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar

Du ska få en tid för ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar, om du har fått en remiss för det. Samma tidsgräns gäller om du själv har sökt vård på en öppen specialistvårdsmottagning. Ibland kan specialistmottagningen välja att hänvisa dig någon annan vårdmottagning.

Behandling påbörjad inom 90 dagar

Efter det att läkaren tillsammans med dig har beslutat om en viss behandling, till exempel en operation, ska du få en tid för det inom 90 dagar.

Du kan bli hänvisad till en annan mottagning

Du behöver inte tacka ja till erbjudandet om vård på en annan mottagning. Då avstår du från vårdgarantin. Det kan göra att du får vänta längre på vård. Kontakta mottagningen där du väntar på vård, om du ångar dig och vill ha vård på en annan mottagning. Då börjar vårdgarantin räknas på nytt från det datum du meddelade att du ändrade dig.

Du kan få ersättning för de extra kostnader du kan få om du blir hänvisad till en annan mottagning. Det gäller till exempel vissa resor. Kontakta din region för att få vad som gäller för dig.

Du ska erbjudas vård på en annan mottagning om den första mottagningen inte kan ge dig den vård som du behöver inom vårdgarantins tidsgränser. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan.

Du behöver en remiss om du hänvisas till en annan mottagning för att få specialistvård. Remissen får du från den första mottagningen. Du kan inte själv välja vilken mottagning du ska hänvisas till, om du vill använda dig av vårdgarantin.

Du ska få information om vårdgarantin

Fråga om vårdgarantin på mottagningen där du väntar på att få vård. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör.

I vissa regioner finns det också ett väntetidskansli eller liknande som du kan kontakta.

När gäller inte vårdgarantin

Vårdgarantin gäller inte för exempelvis följande situationer:

  • Vårdgarantin gäller inte för återbesök.
  • Vårdgarantin gäller inte om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser.
  • Vårdgarantin gäller inte för medicinsk service, till exempel laboratorieundersökningar.
  • Vårdgarantin gäller inte för utredningar och undersökningar som till exempel röntgen, provtagningar och tester.
  • Vårdgarantin gäller inte när du ska få ett hjälpmedel, med undantag av utprovning av hörapparater.
  • Vårdgarantin gäller inte om du väljer att söka vård hos en privat vårdgivare som inte finansieras med skattemedel eller som saknar avtal med ett landsting eller en region. Fråga vårdgivaren om du är osäker.

Ska patienten erbjudas vård hos annan vårdgivare först när garantitiden överskridits?

Nej, patienten ska under hela vårdförloppet informeras om en beräknade väntetiden för besök eller behandling och ska, om tiden förväntas bli längre än tidsgränserna erbjudas vård hos annan vårdgivare.

Gäller vårdgarantin även när patienten själv söker specialistvård? (egenremiss)

Ja, samma regler gäller som vid remiss/vårdbegäran från verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Vad gäller vid vårdgaranti?

Vårdgaranti gäller inte vid valfrihetsvård i annan region.

Valfrihet

Gäller vårdgarantin om patienten själv söker öppenvård utanför sin egen region?

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Du som väljer att söka vård i en annan region är inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du ska få vård är ditt behov av vård. Den person som har störst behov har företräde till vård, oavsett var personen är folkbokförd.

Några regioner har särskilda överenskommelser. Det gör att vårdgarantin kan gälla även i andra regioner eller landsting än där du bor. Fråga vårdpersonalen för att få veta om det är så i din region.

Om patienten själv väljer att söka vård i annan region ersätts sjukresor då?

Nej, sjukresor ersätts inte om man själv väljer att få vård i annan region.

Hur skickas valfrihetsremiss till öppenvården?

Remisser till privata vårdgivare kan skickas direkt till vårdgivaren. Patienten kan själv kontakta aktuell mottagning om remisskrav inte finns. Om remiss krävs och medicinska behov finns, kan remiss skickas direkt till vårdgivaren utan godkännande av Akademiska sjukhuset.

Vilka remissregler gäller i Region Uppsala?

Region Uppsala har inte krav på remiss (undantag psykoterapi). Det medicinska behovet styr behovet av vårdnivå. Specialistmottagningen kan därför hänvisa till primärvården för vård eller bedömning av behov av specialistvård, om sådant inte finns eller är oklart.

Egenremiss hur fungerar det?

De som bor i regioner där remisskrav inte tillämpas, kan själv söka öppenvården specialistvård. Vården avgör om behov finns via ”egenremiss” eller annan kontaktväg, exempelvis via 1177.se Mina vårdkontakter, telefon eller brev. Egenremiss är en blankett som patienten får från mottagningen. Den fylls i av patienten, mottagningen avgör sedan om behov av specialistvård finns.

Ny medicinsk bedömning

När har en patient möjlighet att söka en ny medicinsk bedömning?

Om en patient har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska patienten få möjlighet att få en ny medicinsk bedömning av sin sjukdom eller skada.

Vem bestämmer om en patient ska kunna få en ny bedömning?

Den läkare som har ansvaret för hälso-och sjukvården av en patient ska medverka till att patienten får en ny medicinsk bedömning inom eller utom det egna landstinget.

Vem betalar resor och uppehälle för ny medicinsk bedömning?

När patientens hemregion medverkar till att patienten får en ny medicinsk bedömning i en annan region betalar hemregionen kostnader för resor och uppehälle.

Kontakt

Adress: Vårdgarantienheten, plan 1, Resurscentrum Region Uppsala, 751 85 Uppsala
E-post: vardgaranti@regionuppsala.se
Telefon: 018-611 60 60, vardagar mellan 9-15 (variationer kan förekomma)
Fax: 018-55 87 30