Samlad information om covid-19 pandemin

Det nya coronaviruset (covid-19) väcker många frågor hos allmänheten. Här samlar vi information om coronavirus för vårdgivare inom Uppsala län.

Kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Nyheter

13 oktober - Påminnelse: skyddsåtgärder mot covid-19 i vården gäller fortfarande

När restriktionerna för att hindra spridning av covid-19 i samhället minskades den 29 september ändrades inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsåtgärder mot covid-19 i vård och omsorg.
För Region Uppsalas vårdförvaltningar och privata vårdgivare är skyddsåtgärder mot covid-19 oförändrade avseende:

 • Provtagning vid symtom på covid-19.
 • Smittspårning i samhället och i vården.
 • Munskydd används som source control vid arbete inom 2 meter från patienter samt när flera personer sitter trångt i dåligt ventilerade utrymmen.

För personalgrupper med låg vaccinationstäckning (mindre än 80 % fullvaccinerade) är även rutiner för att hålla fysiskt avstånd inom personalgrupper oförändrade. Det innebär att fysiskt avstånd på 2 meter ska hållas i personalutrymmen och att digitala möten ska väljas i första hand.

För personalgrupper med en hög vaccinationstäckning (minst 80 % fullvaccinerade) ges sedan den 29 september möjlighet att hålla fysiska möten och utbildningar på arbetsplatsen, men personalen ska då sträva efter att hålla 1 meters avstånd till varandra.

 

28 september - Skyddsåtgärder för covid-19 kvarstår med vissa lättnader för vaccinerade (Nyheten riktar sig enbart till offentliga och privata vårdcentraler samt privata vårdgivare. Information om förändringar till kommunal vård och omsorg meddelas efter att beslut tagits i HSVO)

Regeringen och Folkhälsomyndigheten minskar restriktionerna för covid-19 i samhället den 29 september, men rekommendationer om att hålla avstånd kommer att finnas kvar för personer som inte är fullvaccinerade. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsåtgärder mot covid-19 i vård- och omsorg ändras inte den 29 september.

Vård- och omsorg är miljöer som är särskilt känsliga för smittspridning av covid-19. Hälso- och sjukvårdsdirektören har därför beslutat att skyddsåtgärder mot covid-19 i vården i huvudsak ska vara oförändrade från 29 september. Smittspårning och provtagning för covid-19 fortsätter som tidigare. Det är också särskilt viktigt för ovaccinerade personer att fortsätta hålla avstånd i vården.

För personalgrupper med en hög vaccinationstäckning ges nu möjlighet att hålla fysiska möten och utbildningar på arbetsplatsen, men personalen ska sträva efter att hålla avstånd till varandra. Det blir också möjligt att hålla behandlingsgrupper för fullvaccinerade patienter.

14 september - Läget gällande borttagande av restriktioner 29 september - meddelande från Vårdhygien

 • Samtliga nuvarande restriktioner gäller tom 28 september.
 • Folkhälsomyndigheten arbetar med rekommendationer inom hälso- och sjukvård avseende source control, smittspårning, provtagning och fysisk distansering efter den 28 september.
 • Mer information kommer, publiceras efter hand.
 • Fortsatt viktigt att både personal och patienter/brukare vaccinerar sig.

3 september - Uppdatering gällande provtagning av antikroppar hos personal i Region Uppsala efter vaccination
Provtagningen kommer att hålla öppet till och med sista september (30/9), under den tiden är det alltså möjligt att lämna prov. I första hand sker provtagningen på den egen enhet, enligt lokalt framtagen rutin. 

Om provtagning sker på annat provtagningsställe måste en remiss i Cosmic RoS vara skriven i förväg (enligt tidigare instruktion). Provtagningsställen skriver inte remisser på plats. 

För de enheter som inte har tillgång till Cosmic kan remiss skrivas externt. Detta går till på följande sätt:

 1. Enheten samlar ihop alla provtagningsunderlag från den personal som önskar delta. 
 2. Underlagen skickas i förslutet kuvert med internpost till "Anna-Karin Lidström, VO infektion". Det behöver även vara angivet en kontaktperson för enheten, som får e-post när remisserna finns tillgängliga. 
 3. När kontaktpersonen meddelats att remisserna är klara kan personal lämna blodprov på valfritt provtagningsställe som hanterar Cosmic (vid osäkerhet - fråga respektive provtagningsställe innan). 

18 augusti - Rekommendationer för att förebygga smittspridning när studerande gör praktik i vård- och omsorg
Smittskyddsenheten och Vårdhygien har tagit fram rekommendationer för att förebygga smittspridning av covid-19 när gymnasieelever gör Arbetsförlagd utbildning (APU) och universitetsstuderande gör Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vård- och omsorgsverksamheter. Målet är att APU och VFU ska kunna genomföras på ett säkert sätt, samtidigt som smittspridning förebyggs.

En förändring mot tidigare är att studenter som är fullvaccinerade, eller som haft covid-19 under de senaste 6 månaderna, kan fortsätta att delta i praktiken även efter exposition för covid-19. Det gäller så länge den studerande inte utvecklar symtom på luftvägsinfektion eller diagnostisk provtagning (PCR) för covid-19 utfaller positiv. Se: Covid-19 – smittspårning i vården.

Innan den studerande kommer till praktiken ska den utbildningsansvarige på skolan säkerställa att den studerande:

För mer information se rekommendationerna i sin helhet:

18 augusti - Tillfrisknandebevis vid resor för ovaccinerade personer

Tillfrisknandebevis, som personer som inte vaccinerats men som har haft covid-19 behöver om de ska resa utomlands, ska vara igång från och med 12 augusti. CESÅ ansvarar för dessa.

Vid frågor från allmänheten om tillfrisknandebevis hänvisa i första hand till 1177.se och sidan Covid-19: Resor och covidbevis. I andra hand hänvisa dem att ringa till växeln och be att få prata om tillfrisknandebevis med någon på Journalenheten CESÅ.

11 augusti - Screening för covid-19 relaterat till särskilda boenden avslutas
Från och med den 16 augusti 2021 ska brukare/ patienter utan symtom inte längre screenas när de byter eller flyttar till särskilt boende, korttidsplats, växelboende, ordinärt boende med kommunal insats samt vid utskrivning från slutenvård enligt beslut av RSSL och HSVO 2021-08-10. Rutinerna Covid-19 - provtagning i öppenvård och Samverkan vid utskrivning från slutenvård har därför uppdaterats.

Målet med förändringen är att ge en så god vård som möjligt för brukare inom särskilda boenden.

Smittspridningen av covid-19 är låg i Uppsala län, vaccinationstäckningen är hög för brukare inom särskilda boenden och vaccinen har visat sig ge ett gott skydd mot svår sjukdom av covid-19. Provtagningen orsakar ett obehag för personer som provtas och skyddseffekten som screeningen kan ge bedöms inte längre motivera att provtagningen ska fortsätta.

Naturligtvis gäller liksom tidigare hög uppmärksamhet på symtom, med provtagning av personal och brukare. Vid smittspårning i vården kommer exponerade individer som identifieras att provtas som tidigare, oavsett om de har symtom eller inte.

20 juli - Dokumentet Covid-19 - Vaccination medicinsk bedömning av hälsodeklaration har uppdaterats med ett kapitel om mognadsbedömning inför vaccination av minderårig mot covid-19.

2 juli - Nya inloggningsuppgifter till SmiNet2

1 juli - Den 1 juli lättar Region Uppsala på vissa åtgärder som vidtagits på grund av coronapandemin.
I dokumentet covid-19 – skyddsåtgärder för att hindra smittspridning i vården kan du uppdatera dig om ändringar kring bland annat source control

De lättnader som träder i kraft är:

 • Besöksförbud i vården: Tidigare beslut om allmänt besöksförbud inom regionens hälso- och sjukvård upphävs. Verksamhetens lokala rutiner för besök ska utformas så att besök kan ske på ett smittsäkert sätt, utifrån verksamhetens egna förutsättningar.
 • Source control:  Trängsel ska undvikas i alla situationer inom vården.
  - Personal fortsätter att använda munskydd som source control för att skydda vård och omsorgstagare. Det innebär att munskydd ska användas när 2 meters avstånd inte kan hållas till patienter/brukare.
  - Rekommendation om munskydd för besökare tas bort.
  - Munskydd som source-control mellan personal tas bort som generell rekommendation. Det bör dock fortsatt användas om flera personer vistas under trånga förhållanden, i dåligt ventilerade utrymmen en längre tid, till exempel sittrond i trångt utrymme.
 • PCR-screening vid in-/utskrivning, byte av boendeform mm: Den generell PCR-screeningen tas bort. Personer som flyttar in på SÄBO., återkommer från sjukhusinläggningar till SÄBO eller som återkommer för växelvård på SÄBO eller likvärdigt korttidsboende ska även i fortsättningen screenas för covid-19
 • Veckovisa mätningar av basala hygienrutiner och klädregler inom Region Uppsalas hälso- och sjukvård upphör och den ordinarie rutin att mäta följsamheten en gång/månad gäller åter. 
 • Fysiska möten på arbetsplatsen inom Region Uppsala: Grundregeln är fortsatt att det arbete som kan genomföras på distans ska ske på distans, inklusive möten. Undantag kan göras för verksamhetsrelaterade möten inom vård och omsorg då fysiska möten är gynnsamt för patientsäkerheten, till exempel vårdkonferenser och ronder. När digitala möten är likvärdiga/möjliga bör det väljas i första hand.

Vad ändras inte:

 • Strategin för smittspårning i vården består. Det innebär fortsatt smittspårning av alla nära kontakter (exponerade), både personal och patienter, inom vård- och omsorg. I smittspårningen ingår PCR-provtagning av asymtomatiska nära kontakter oavsett vaccinationsstatus. Personer med genomgången covid-19 under de senaste 6 månaderna undantas från provtagning av asymtomatiska.
 • Förvaltningstagna beslut om t.ex. yttre reception kvarstår.

22 juni - Ny rutin Covid-19 – Checklista antigentest och snabb PCR för Covid-19. Rutinen beskriver när snabbtest för Covid-19 kan användas och handläggas.

21 juni - Revidering samt avpublicering av dokument om serologisk provtagning (antikroppar) för Covid-19, SARS-CoV-2

Sedan första april 2021 ska inte längre serologisk provtagning utifrån patientens eget önskemål genomföras. Detta beslut grundar sig på att Folkhälsomyndigheten ändrat sin rekommendation och att regionerna inte får ersättning för serologisk provtagning på den indikationen. Serologisk provtagning för SARS-CoV-2 som initieras av läkare eller i forskningssyfte fortgår som tidigare.

Dokumentet Covid 19 - Provtagning i öppenvård, PCR och serologi, har tidigare justerats efter det och heter nu Covid 19 - Provtagning i öppenvård (PCR)(docplus).
Dokumenten Covid-19 - serologisk provtagning SARS-CoV-2 samt Covid-19 - serologisk testning av patienter inom slutenvård har avpublicerats.

14 juni - De specialla busslinjer som gått till vaccinationslokalerna slutar gå från och med dagens datum.

11 juni - Ändrade riktlinjer för munskydd som source control:

Smittskyddsåtgärderna mot covid-19 anpassas löpande till den minskade smittspridningen och den ökande vaccinationstäckningen. Anpassningarna relaterar till att regeringens och Folkhälsomyndighetens stegvisa anpassning av smittskyddsåtgärder på nationell nivå.

11 juni - Uppdaterad rutin Covid-19 – smittspårning i vården anpassning till den minskade smittspridningen. Exponerade personer ska som tidigare smittspåras och provtas med PCR. Rutinen att provta samtlig personal och samtliga patienter på en enhet där exposition har skett tas bort

7 juni - Vaccinationer mot Covid-19 – Hantering av Comirnaty PfizerBioNTech (docplus), ändring under Förvaring och hållbarhet (tiden i kylskåp) enligt uppdatering av produktresumén.

Covid-19 – Vaccination medicinsk bedömning av hälsodeklaration (docplus), uppdaterad information om vaccination av gravida.

28 april - Dokumentet Covid-19 – Hushållskontakter – som är vård- och omsorgspersonal har uppdaterats. Uppdateringen har gjorts för att följa riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om vad som gäller för vaccinerade personer.

16 april - Ansträngt läge på länets vårdcentraler Pressmeddelande

15 april - Ny metod förenklar provtagning av barn för covid-19 Pressmeddelande

15 april - Nytt dokument: Covid-19 Vaccination Ledning och styrning, innehåller lista över delprocesser och roller i vaccinationsarbetet och hur ansvaret är fördelat. Verksamhetschefens ansvar och samordningsansvaret i externa lokaler beskrivs.

Äldre nyheter

Läget i Region Uppsala

Information Region Uppsala

Externa länkar

Kontakt

Om du som privat vårdgivare har frågor relaterat till corona (covid-19) ska du kontakta Region Uppsala. Ange covid-19 i rubrikfältet.

E-post: stab.hsa@regionuppsala.se