Samlad information om covid-19 pandemin

Det nya coronaviruset (Covid-19) väcker många frågor hos allmänheten. Här samlar vi information om coronavirus för vårdgivare inom Uppsala län.

Kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Nyheter

2 september - Den tillfälliga digitala riktlinjen för besök förlängs till och med 2020-12-31 och beslut om ersättning kommer att fattas vid styrelsemötena i september, och kommer att gälla retroaktivt. Läs den tillfälliga digitala riktlinjen här.

Mer information om tidigare fattade beslut kring digitala vårdmöten finns under FAQ, IT-frågor

25 augusti - Dokument Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län har uppdaterats.

24 augusti - Region Uppsala börjar provta barn för covid-19-infektion

20 augusti - Medicinsk information som behövs vid ansökan om förebyggande tillfällig föräldrapenning, uppdaterad rutin Covid-19 - sjukskrivning.

18 augusti - Ny rutin Medicinteknisk utrustning och personlig skyddsutrustning – användning och rengöring (pdf). I rutinen beskrivs ansvarsfördelningen mellan tillverkaren och verksamheten.

7 augusti - Journaltjänst på 1177 Vårdguiden fungerar igen

30 juli - Dokumentet Covid 19 - Provtagning i öppenvård, PCR och serologi har uppdaterats. Tillägg med förtydligande om serologisk provtagning för utomlänspatienter, utomlandssvenskar och bosatta i Sverige som ännu inte har svenskt personnummer som vistas i Uppsala län. Förfarandet vid screening har förtydligats och att det gäller vid förflyttning mellan boendeformer, då ny kommunal vård och omsorgsinsats påbörjas samt förfarande vid växelvård. 

30 juli- Dokument Samverkan vid utskrivning från slutenvården Inaktuell länk Covid-19 - screening inför utskrivning från sluten vård till kommunalt boende och hemsjukvård har tagits bort då det ersatts med text, samt ny länk till kompletterande dokument om screening i öppenvård Covid 19-Provtagning i öppenvård, PCR och serologi. 

21 juli - Ny rutin: Beställning av prover och kassaregistrering i Cosmic för PCR och serologiska antikroppar i öppenvård. Rutinen förtydligar hur och vad som ska registreras i Cosmic vid provtagning av PCR och serologiska antikroppar för patienter, befolkning och personal inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. 

16 juli - Personlig skyddsutrustning som är avsedd att använda en gång är nu förbjudna att återanvända. Rutinen Covid-19 - rengöring och desinfektion av visir och skyddsglasögon gäller inte längre.

9 juli - Utifrån beslut i HSVO den 8 juli har rutinen Covid-19 - smittspårning i vården uppdaterats. Uppdateringen omfattar hur smittspårning och provtagning inom kommunal vård och omsorg ska handläggas samt ansvarsfördelning och tillvägagångssätt.

8 juli - Hantering av brist på Klorhexidin, ny rutin

8 juli - Tillfällig ersättning till personer som tillhör riskgrupp - uppdaterad rutin Covid-19 - sjukskrivning

8 juli - Förtydligande om serologisk provtagning av utomlänspatienter, utlandssvenskar och bosatta i Sverige som ännu inte fått svenskt personnummer

30 juni - Provtagningsinformationen uppdaterad

26 juniKan du tänka dig att ta extrapass på 30 F?

25 juni - Viktig information med anledning av värmebölja/höga temperaturer

18 juni Uppdaterad provtagningsindikation för nukleinsyrapåvisning vid covid-19 (version 14) (folkhalsomyndigheten.se)

18 juni - Ny riktlinje för screening inför utskrivning från sluten vård till kommunalt boende och hemsjukvård. Se rutin i Docplus.

17 juni - Fyra nya anslag till entréer på svenska och engelska samt med och utan valfritt telefonnummer finns att ladda ner. Du hittar anslagen under Informationsmaterial nedan.

17 juni - Pressmeddelande  Alla i Uppsala län erbjuds tester för pågående covid-19-infektion (via.tt.se)

12 juni - Dokument Covid-19 - Smittskyddsläkarens vägledning av aktuell provtagningstrategi för PCR  från Smittskyddsenheten är uppdaterat 2020-06-11.

11 juni - Aktuellt läge i Region Uppsala 11 juni (via.tt.se)

Äldre nyheter

Läget i Region Uppsala

Information Region Uppsala

Externa länkar

Kontakt

Om du som privat vårdgivare har frågor relaterat till corona (Covid-19) ska du kontakta Region Uppsala. Ange Covid-19 i rubrikfältet.

E-post: stab.hsa@regionuppsala.se