Samlad information om covid-19 pandemin

Det nya coronaviruset (covid-19) väcker många frågor hos allmänheten. Här samlar vi information om coronavirus för vårdgivare inom Uppsala län.

Kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Nyheter

20 juli - Dokumentet Covid-19 - Vaccination medicinsk bedömning av hälsodeklaration har uppdaterats med ett kapitel om mognadsbedömning inför vaccination av minderårig mot covid-19.

2 juli - Nya inloggningsuppgifter till SmiNet2

1 juli - Den 1 juli lättar Region Uppsala på vissa åtgärder som vidtagits på grund av coronapandemin.
I dokumentet covid-19 – skyddsåtgärder för att hindra smittspridning i vården kan du uppdatera dig om ändringar kring bland annat source control

De lättnader som träder i kraft är:

 • Besöksförbud i vården: Tidigare beslut om allmänt besöksförbud inom regionens hälso- och sjukvård upphävs. Verksamhetens lokala rutiner för besök ska utformas så att besök kan ske på ett smittsäkert sätt, utifrån verksamhetens egna förutsättningar.
 • Source control:  Trängsel ska undvikas i alla situationer inom vården.
  - Personal fortsätter att använda munskydd som source control för att skydda vård och omsorgstagare. Det innebär att munskydd ska användas när 2 meters avstånd inte kan hållas till patienter/brukare.
  - Rekommendation om munskydd för besökare tas bort.
  - Munskydd som source-control mellan personal tas bort som generell rekommendation. Det bör dock fortsatt användas om flera personer vistas under trånga förhållanden, i dåligt ventilerade utrymmen en längre tid, till exempel sittrond i trångt utrymme.
 • PCR-screening vid in-/utskrivning, byte av boendeform mm: Den generell PCR-screeningen tas bort. Personer som flyttar in på SÄBO., återkommer från sjukhusinläggningar till SÄBO eller som återkommer för växelvård på SÄBO eller likvärdigt korttidsboende ska även i fortsättningen screenas för covid-19
 • Veckovisa mätningar av basala hygienrutiner och klädregler inom Region Uppsalas hälso- och sjukvård upphör och den ordinarie rutin att mäta följsamheten en gång/månad gäller åter. 
 • Fysiska möten på arbetsplatsen inom Region Uppsala: Grundregeln är fortsatt att det arbete som kan genomföras på distans ska ske på distans, inklusive möten. Undantag kan göras för verksamhetsrelaterade möten inom vård och omsorg då fysiska möten är gynnsamt för patientsäkerheten, till exempel vårdkonferenser och ronder. När digitala möten är likvärdiga/möjliga bör det väljas i första hand.

Vad ändras inte:

 • Strategin för smittspårning i vården består. Det innebär fortsatt smittspårning av alla nära kontakter (exponerade), både personal och patienter, inom vård- och omsorg. I smittspårningen ingår PCR-provtagning av asymtomatiska nära kontakter oavsett vaccinationsstatus. Personer med genomgången covid-19 under de senaste 6 månaderna undantas från provtagning av asymtomatiska.
 • Förvaltningstagna beslut om t.ex. yttre reception kvarstår.

22 juni - Ny rutin Covid-19 – Checklista antigentest och snabb PCR för Covid-19. Rutinen beskriver när snabbtest för Covid-19 kan användas och handläggas.

21 juni - Revidering samt avpublicering av dokument om serologisk provtagning (antikroppar) för Covid-19, SARS-CoV-2

Sedan första april 2021 ska inte längre serologisk provtagning utifrån patientens eget önskemål genomföras. Detta beslut grundar sig på att Folkhälsomyndigheten ändrat sin rekommendation och att regionerna inte får ersättning för serologisk provtagning på den indikationen. Serologisk provtagning för SARS-CoV-2 som initieras av läkare eller i forskningssyfte fortgår som tidigare.

Dokumentet Covid 19 - Provtagning i öppenvård, PCR och serologi, har tidigare justerats efter det och heter nu Covid 19 - Provtagning i öppenvård (PCR)(docplus).
Dokumenten Covid-19 - serologisk provtagning SARS-CoV-2 samt Covid-19 - serologisk testning av patienter inom slutenvård har avpublicerats.

14 juni - De specialla busslinjer som gått till vaccinationslokalerna slutar gå från och med dagens datum.

11 juni - Ändrade riktlinjer för munskydd som source control:

Smittskyddsåtgärderna mot covid-19 anpassas löpande till den minskade smittspridningen och den ökande vaccinationstäckningen. Anpassningarna relaterar till att regeringens och Folkhälsomyndighetens stegvisa anpassning av smittskyddsåtgärder på nationell nivå.

11 juni - Uppdaterad rutin Covid-19 – smittspårning i vården anpassning till den minskade smittspridningen. Exponerade personer ska som tidigare smittspåras och provtas med PCR. Rutinen att provta samtlig personal och samtliga patienter på en enhet där exposition har skett tas bort

7 juni - Vaccinationer mot Covid-19 – Hantering av Comirnaty PfizerBioNTech (docplus), ändring under Förvaring och hållbarhet (tiden i kylskåp) enligt uppdatering av produktresumén.

Covid-19 – Vaccination medicinsk bedömning av hälsodeklaration (docplus), uppdaterad information om vaccination av gravida.

28 april - Dokumentet Covid-19 – Hushållskontakter – som är vård- och omsorgspersonal har uppdaterats. Uppdateringen har gjorts för att följa riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om vad som gäller för vaccinerade personer.

16 april - Ansträngt läge på länets vårdcentraler Pressmeddelande

15 april - Ny metod förenklar provtagning av barn för covid-19 Pressmeddelande

15 april - Nytt dokument: Covid-19 Vaccination Ledning och styrning, innehåller lista över delprocesser och roller i vaccinationsarbetet och hur ansvaret är fördelat. Verksamhetschefens ansvar och samordningsansvaret i externa lokaler beskrivs.

Äldre nyheter

Läget i Region Uppsala

Information Region Uppsala

Externa länkar

Kontakt

Om du som privat vårdgivare har frågor relaterat till corona (covid-19) ska du kontakta Region Uppsala. Ange covid-19 i rubrikfältet.

E-post: stab.hsa@regionuppsala.se