Covid-19 - frågor och svar, privata aktörer

Här samlar vi information relaterat till avtal för privata aktörer. Vi uppdaterar sidan löpande med aktuell information.

Ersättning

Enligt ordförandebeslut 2020-04-03 kommer vissa vårdgivare med avtal inom LOU och LOV att ersättas för uteblivna besök genom att besöksersättning enligt januaris nivå betalas ut under mars, april och maj.

Vårdgivarna kompenseras även för juni, juli och augusti. Denna kompensation utgår från en annan beräkningsmodell mer anpassad för respektive avtalsområde.

2020-10-22: Inget politiskt beslut har fattats än kring fortsatt kompensation. Nytt politiskt ställningstagande kommer ske i mitten av november utifrån en analys av utfallet till och med oktober.

Försäkringsmedicin

It-frågor

Journal

Mottagningstider

Patientbesök

Provtagning patienter PCR

Från onsdagen den 17 juni erbjuder Region Uppsala alla i Uppsala län som har symtom på en pågående infektion att testa sig för att se om det rör sig om Covid-19. Provtagning för pågående Covid-19 (PCR) är avgiftsfri för patienten och utförs vid särskilda provtagningsstationer. Stationerna finns vid Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala, Husläkarcentrum i Enköping samt vid Östhammars och Tierps vårdcentrum. Man bokar själv tid genom att logga in med e-legitimation på 1177.se.

DocPlus: Covid 19- Provtagning i öppenvård, PCR och serologi

Provtagning patienter antikroppar

Den 31 mars 2021 avslutade Region Uppsala generell provtagning mot anktikroppar mot Covid-19 (SARS-CoV-2), på invånarens eget intiativ, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Däremot forsätter regionens antikroppsprovtagning mot Covid-19 som initierats av läkare eller i forskningssyfte. 

Anledningen till att den generella provtagningen har avslutats är att kapaciteten för PCR-provtagning för Covid-19, prov för att utesluta eller bekräfta pågående infektion, är väl utbyggd. Utifrån smittspridningssynpunkt är PCR-prov ett bättre och mer kostnadseffektivt verktyg än antikroppsprovtagning.

Antikroppsprovtagning mot Covid-19 var i början av pandemin det enda verktyg som fanns att tillgå som indikator på hur smittspridningen var i samhället. I dag finns andra verktyg för detta.

Vissa privata vårdcentraler och aktörer erbjuder fortfarande länets invårare möjlighet till antikroppstestning.

Provtagning vårdnära personal

Skyddsutrustning

Tandvård

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Under den senaste tiden har flera studenter på läkarprogrammet testats positivt för covid-19. Smittskyddsläkaren i Region Uppsala har tagit fram nya riktlinjer för samtliga studenter som deltar i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), med syftet att minska risken att de ska smitta patienter. Riktlinjerna är:

  • Studenter med milda symtom, som halsont och snuva, ska inte delta i VFU. Vid dessa och andra luftvägssymtom bokas studenten in för provtagning för covid-19 via 1177.se så snart som möjligt.
  • Studenter som vid smittspårning identifieras som exponerade för covid-19 ska inte delta i VFU under inkubationstiden (7 dagar från senaste exposition)
  • Student och handledare är uppmärksamma på avståndet mellan student och patient. Onödig närkontakt, till exempel vid samtal, bör undvikas.
  • Om närkontakt inom 2 meter mellan patient och student förväntas pågå mer än 15 minuter bör studenten använda kirurgiskt munskydd i kombination med visir som en fysisk barriär för utandningsluften.

Kontakt

Om du som privat vårdgivare har frågor relaterat till corona (covid-19) ska du kontakta Region Uppsala. Ange covid-19 i rubrikfältet.

E-post: stab.hsa@regionuppsala.se