Information om Covid-19 för dig som jobbar i vården

Vid misstänkt fall

Alla patienter med misstänkt infektion tas emot på infektionskliniken. Där finns rutiner för att hantera ett fall på ett säkert sätt. Infektionsbakjouren kontaktas via sjukhusets växel 018-611 00 00. För övriga frågor kontaktas Smittskyddsenheten på telefon 018 – 611 60 62 måndag till fredag klockan 8.00-16.45 eller via mejl: smittskydd@regionuppsala.se. 

Här kan du läsa om hur misstänkta fall bör handläggas. 
Covid-19 - Vårdhygieniska aspekter

Hygienrutiner och skyddsutrustning

Patienter med misstänkt eller bekräftad infektion med det nya coronaviruset (covid-19) utreds och behandlas i första hand vid VO Infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset.

Denna rutin omfattar:

  • Omhändertagande av en patient med misstänkt eller konstaterad infektion som upptäcks inne på en vårdenhet.
  • Rutiner för vård som av medicinska skäl behöver ske på annan vårdenhet än VO infektionssjukdomar.

Covid-19 - Vårdhygiensika aspekter

Rutin för smittspårning i vården som beskriver smittspårningsfllödet i vården. Coronavirus, covid-19, smittspårning i vården

Hygienrutiner inom kommunal vård. Dokumentet är sedan 2009 ett styrande dokument för Uppsala läns åtta kommuner. Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län

Film från Region Jönköpings län om basala hygienutner, användning av skyddsutrustning samt på- och avklädning av skyddsutrustning: Skydd mot smitta av covid-19 Uppdaterad 200406.

Obs! I Region Uppsala rekommenderas att vårdpersonal alltid använder munskydd, oavsett om det kombineras med visir eller skyddsglasögon, vid arbete nära en patient med covid-19.

Personal exponerad för covid-19

För personal som i vården exponerats för konstaterad Covid-19-smitta gäller följande:

I frånvaro av symtom ska man arbeta som vanligt. Symtom som funnits innan exposition skall inte bedömas annorlunda än de gjorde då.

Vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion (feber, hosta, ont i halsen etc) efter exposition ska man vid pågående arbete kontakta sin chef som i sin tur avgör om man omedelbart ska avbryta sin tjänst eller, om man inte är i tjänst, ska stanna hemma. Beslut tas av chef om provtagning ska ske enligt särskilt dokument.

Om man efter provtagning konstateras vara positiv för Covid-19 gäller samma sak som för allmänheten, dvs att man ska vara hemma t o m 2 dagar efter symtomfrihet. Om man p g a svåra symtom behöver uppsöka sjukvård tar man kontakt enligt samma rutin som gäller för alla patienter (1177 eller, om riktigt akut, 112). 

För personal som i vården exponerats för misstänkt Covid-19 -smitta gäller att man fortsätter sitt arbete precis som vanligt i väntan på patientens provsvar. Om provet skulle utfalla positivt kommer detta att kommuniceras till respektive chef för vidare hantering och information till exponerad personal. De kommer då att hanteras enligt ovan.

Remisser måste innehålla information om covid-19

Registreringar i vårdsystem och hantering av patientavgifter

Av- och ombokningsorsaker och avvikelser relaterade till COVID-19 ska registreras i Cosmic och Orbit. I Orbit ska strykningsorsak platsbrist på grund av säsongssmitta användas. Patient som avbokar sitt besök sent eller i efterhand behöver inte betala någon avgift för uteblivet besök om orsaken är relaterad till corona. Se rutin och mer information i DocPlus.

För opererande verksamheter

Patienter med misstänkt eller bekräftad infektion med covid-19 ska i första hand opereras i de operationssalar där det medicinskt är mest lämpligt. Personalen använder föreskriven skyddsutrustning. Enbart akuta operationer eller andra operationer som inte kan anstå utförs under den tid patienten bedöms som smittsam. 

Palliativ vård vid covid-19

E-utbildning: hindra smittspridning och skydda personal

För dig som har ett LUL organistaionskonto:

Utbildningen finns tillgänglig i Pingpong. Du kan komma åt utbildningen även när du är hemma, på egen telefon eller dator. Logga in med personaligt användar-id följt av @lul.se samt eget lösenord.

För dig som inte har ett LUL organistationskonto:

Utbildningen finns tillgänglig via Socialstyrelsen, se här. Klicka på Utbildning 1 - hindra smittspridning och skydda personal som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård. Följ instruktionerna för att skapa ett konto utan kostnad för att gå utbildningen.

Kontakt

Om du undrar något eller har fler frågor kontakta din chef.