Information Covid-19 för samlad primärvård och kommuner

Nyheter

Dokumenten som publiceras här är de rutiner om Covid-19 som specifikt rör samlad primärvård och länets kommuner.

 

25 november - Uppdaterade rutiner: Covid-19 – vårdhygieniska aspekter och Covid-19 – omhändertagande intermediär och intensivvård, rutinen vid vård av patient med konstaterad exposition av covid-19 förändras. Uppdateringen innebär en ändrad rutin vid vård av patient med konstaterad exposition av covid-19. Personal ska då, under inkubationstiden, använda samma skyddsutrustning som vid vård av patient med misstänkt eller bekräftad covid-19. I uppdateringen har det även förtydligats hur andningsskydd ska användas vid smittsamma aerosolgenererande procedurer som även innebär risk för stänk mot ansiktet.

17 november - Uppdaterad rutin Covid-19 – kirurgiskt munskydd eller visir vid ansiktsnära arbete, rekommendation Uppdateringen är gjord för att regionens rekommendation ska följa Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag. Riktlinjen berör bara ansiktsnära arbete med patienter. Munskydd eller visir rekommenderas vid ansiktsnära arbete med alla patienter, oavsett om patienten tillhör riskgrupp för allvarlig sjukdom med covid-19 eller ej. Verksamheter som främst vårdar barn kan avstå från åtgärden. 

13 november - Reviderat dokument Covid-19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal Provtagningspinnen vid PCR-provtagning ska inte hanteras som riskavfall utan kasseras som vanligt sopavfall.

13 november - Reviderat dokument Samverkan vid utskrivning från slutenvården Förtydligande om hur utskrivningsplanering och riskbedömning kan ske för patienter som diagnostiserats med och vårdats för covid-19 men som inte längre bedöms vara i behov av slutenvårdens resurser.

5 november - Reviderat dokument Covid-19 - smittspårning i vården. Texten om exponering under rubriken Smittspårning har förtydligats.

5 november - Reviderat dokument Covid-19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal har Beredskapsjouren har tagits bort, bakgrund, syfte och ansvar har anpassats, kohortvård har tagits bort vid misstanke om covid, bilaga 2 har justerats och bilaga 3 och 4 har tagits bort, då Vårdhygien handlägger smittspårningen. Bilaga 1 har justerats: provtagningspinnen får inte vara kvar i provröret och ska efter hantering kasseras som riskavfall.

2 november - Reviderat dokument Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län Förtydligande om vård i eget rum vid misstänkt och bekräftad covid-19 (sid 69).

2 november - Reviderat dokument Covid-19 - smittspårning i vården. Ändrad hantering av listor över exponerade som ska PCR-provtas.

23 oktober - Socialstyrelsen har infört två nya ICD-10-koder för covid-19 U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 och U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19, se uppdaterad rutin Covid-19 – diagnosregistreringar i Cosmic och Orbit

21 oktober - Reviderat dokument Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län  Begreppet karantän har tagits bort och ersatts med information om vikten av att ge personer stöd avseende fysisk distansering till medboende.

21 oktober - Reviderat dokument Samverkan vid utskrivning från slutenvården begreppet karantän har tagits bort och ersatts med stöd för fysisk distansering. Även ett förtydligande att patienter med vård och omsorg och redan bekräftad Covid-19 vid inläggning på sjukhus, kan komma tillbaka hem oavsett smittsamhet, efter en gemensam medicinsk bedömning.

20 oktober - Dokumet Covid-19 – smittspårning i vården har uppdaterats med att PCR-provtagning av asymtomatisk begränsas till 7 dygn från exposition. 

16 oktober - Reviderat dokument Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län har uppdaterats med förtydligande om hantering av tvätt som skickas till tvätteri samt begreppet karantän för exponerade tas bort.  

13 oktober - Dokument Covid-19 - smittspårning i vården har reviderats med att rutinen omfattar hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende samt tillägg av rutin för studenter som exponerats, uppdaterad kontakti-nformation till Vårdhygien, ändrad information om PCR-provtagning i kommunal vård.

12 oktober - Dokument Covid-19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal har reviderats för att tydliggöra resurs och tillgänglighet avseende provsvar för patienter vardagar och personalprovtaning helg.

9 oktober - Ny rutin. Dokument Covid-19 - Hushållskontakter - möjliga undantag för vård- och omsorgspersonal.

28 augusti - Dokumentet Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län har justerats av Vårdhygien med ändring och förtydligande angående hostande vårdtagare.

27 augusti - 2020-09-01 försvinner funktionen Beredskapsjour SÄBO-telefon och beredskapsjouren återgår till rutin som innan Covid-19. Berörda styrdokument avseende provtagningsenheten och beredskapsjour har justerats utifrån det. 

20 augusti - Medicinsk information som behövs vid ansökan om förebyggande tillfällig föräldrapenning, uppdaterad rutin Covid-19 - sjukskrivning.

30 juli - Dokumentet Covid 19 - Provtagning i öppenvård, PCR och serologi har uppdaterats. Tillägg med förtydligande om serologisk provtagning för utomlänspatienter, utomlandssvenskar och bosatta i Sverige som ännu inte har svenskt personnummer som vistas i Uppsala län. Förfarandet vid screening har förtydligats och att det gäller vid förflyttning mellan boendeformer, då ny kommunal vård och omsorgsinsats påbörjas samt förfarande vid växelvård. 

30 juli- Dokumenet Samverkan vid utskrivning från slutenvården Inaktuell länk Covid-19 - screening inför utskrivning från sluten vård till kommunalt boende och hemsjukvård har tagits bort då det ersatts med text, samt ny länk till kompletterande dokument om screening i öppenvård Covid 19-Provtagning i öppenvård, PCR och serologi. 

28 juli - Dokumenet Samverkan vid utskrivning från slutenvården uppdaterats med ett textstycke om screening vid utskrivning från sjukhus på personer utan symtom på covid 19. 

16 juli - Personlig skyddsutrustning som är avsedd att använda en gång är nu förbjudna att återanvända. Rutinen Covid-19 - rengöring och desinfektion av visir och skyddsglasögon gäller inte längre.

9 juli - Utifrån beslut i HSVO den 8 juli har rutinen Covid-19 - smittspårning i vården uppdaterats. Uppdateringen omfattar hur smittspårning och provtagning inom kommunal vård och omsorg ska handläggas samt ansvarsfördelning och tillvägagångssätt.

8 juli - Hantering av brist på Klorhexidin, ny rutin

8 juli - Tillfällig ersättning till personer som tillhör riskgrupp - uppdaterad rutin Covid-19 - sjuksrivning

8 juli - Förtydligande om serologisk provtagning av utomlänspatienter, utlandssvenskar och bosatta i Sverige som ännu inte fått svenskt personnummer

30 juni - dokumentet Kommunala läkemedelsförråd och läkemedelslistor 1,2,3 har uppdaterats. Tillägg och rättning av ett fåtal ATC-koder. Styrka angivet på antihistaminerna i lista 1.

26 juni - nytt dokument Covid 19 - Rehabilitering på primärvårdsnivå

24 juni - nytt dokument  Covid 19 - Provtagning i öppenvård, PCR och serologi

23 juni - dokumentet Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal har uppdaterats med förtydligande av provtagning avseende personal i vård och omsorg och smittspårningsflöde.

28 juni - dokumenet Covid 19 - Råd till läkare vid särskilt boende

18 juni - nytt dokument Covid 19 - Rutin vid spirometri

17 juni - VIS-dokumentet Samverkan vid utskrivning från slutenvården har uppdaterats med länk till Covid-19 - screening inför utskrivning från sluten vård till kommunalt boende och hemsjukvård.

17 juni - VIS-dokumentet uppdaterat Samverkan avseende vårdhygien och smittskydd Uppsala län Tillägg har gjorts om att varje huvudman ska upprätta en övergripande handlingsplan för vårdhygieniska processer och i den ta med hantering av Covid-19 enligt bilaga 1. Rekommendationer för karantän och smittfrihet vid boenden har tillagts och vikten av att verksamheterna inom vård och omsorg har en handlingsplan för hantering av Covid-19.

9 juni - ViS-dokument uppdaterat: Palliativ vård i samverkan. Bilaga Besök hos patient med Covid-19 i palliativt sked har lagts till. Denna bilaga ersätter det informationsblad som publicarades 20200422 - Besök till Covid-19 patient i palliativ vård.

5 juni - Uppdaterat dokument: Covid-19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal. Justering av telefontid samt ny länk till smittskyddsbladet. Förtydligande under omfattning om att det i enlighet med nationella anvisningar kan bli en lokal fördröjning innan full provtagningskapacitet uppnås.

2 juni - Uppdaterat dokument: Covid-19 - rengöring och desinfektion av visir och skyddsglasögon. Om visir har skumgummidelar som inte kan rengöras bör visiret vara personligt under användningstiden. Visir och skyddsglasögon som helt kan rengöras och desinfekteras kan användas av flera personer.

29 maj ViS-dokumentet Kommunala läkemedelsförråd och läkemedelslistor 1, 2, 3 Lista 2 har uppdaterats med läkemedel för trombosprofylax.

29 maj Uppdaterad rutin, ViS - Vård  i samverkan: Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal  Redaktionellt förbättrad och uppdaterad för att följa Folkhälsomyndighetens och Smittskydd i Uppsalas indikationer, prioriteringar och rekommendationer samt tillagt kapitel om provtagning av personal under helgdag.

20 maj - Uppdaterad rutin, ViS - Vård  i samverkan: Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal  
Förtydligat länkar och redaktionellt förbättrat text samt tillagt bilaga 2 om 1177 e-tjänst och bilaga 3 om information till personal. Vikten av att sjuksköterska ska ha kontakt med patientens ansvariga läkare i samband med provtagning samt dennes ansvar har tydliggjorts. Provtagning av personal har utökats och omfattar nu även räddningstjänst och polis. Möjlighet att anmäla behov av provtagning för personal via 1177 e-tjänster, beredskapsjour har tillgängliggjorts.

20 maj - Uppdaterad rutin: Covid 19 - Råd till läkare vid särskilt boende ersätter tidigare information med råd till läkare vid SÄBO.

14 maj - Ny rutin: Covid-19 - Trombosprofylax i primärvård och säbo

11 maj - Uppdaterad rekommendation: Covid-19 - visir vid ansiktsnära vård av riskgrupper, rekommendation

6 maj - Uppdaterad rutin, ViS - Vård i samverkan: Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal  Redaktionellt justerad avseende smittspårning utifrån länk till Vårdhygien.

6 maj - Uppdaterad rutin: Covid-19 - Yttre undersökningsrumTillägg av rubrik och stycke gällande behörigheter inkl. länk till Easit självservice.

30 april - Uppdaterad rutin: ViS - Vård i samverkan: Samverkan vid utskrivning från slutenvården.

30 april - Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal Dokumentet ersätter ersätter de tidigare dokumen Covid-19 - Provtagningsindikationer i samverkan och Provtagning av patient med misstänkt Covid 19 - rutin för samverkan.

29 april - Uppdaterad rutin: Covid-19 Yttre undersökningsrum.

28 april - Uppdaterad rutin: Covid-19 - vägledning om bedöming av smittfrihet. Dokumentet hette tidigare Covid-19 - vägledning om smittsamhet

24 april - Uppdaterad rutin: Covid-19 BMM Region Uppsala

24 april - Uppdaterad rutin: Provtagningsindikationer i samverkan

22 april - Information: Besök till Covid-19 patient i palliativ vård

21 april – Information:  Covid-19 – Telefonuppföljning inom 72 timmar efter utskrivning

20 april -  Information: Covid-19 - Provtagningsindikationer i samverkan     

17 april – Uppdaterad rutin: Provtagning av patient med misstänkt Covid 19 - rutin för samverkan   

17 april - Rutin publicerad i DocPlus: Rutin Covid 19 - Yttre undersökningsrum

16 april - Rutin publicerad i DocPlus: Coronaviurs, covid-19, klinisk handläggning av misstänkta fall i primärvård

12 april - Rutin publicerad i DocPlus: Coronavirus, covid-19 - Röntgenremisser, Primärvårdspatienter och Covid-19-misstanke Finns med i favoritsök för samlad primärvård och kommuner. Ersätter rutin i PDF: Röntgenremisser, primärvårdspatienter och misstänkt covid-19.

12 april - Ny rutin: Röntgenremisser, primärvårdspatienter och misstänkt covid-19 Rutinen är under publicering i DocPlus, när det är klart ersätter DocPlus dokumentet denna PDF.

9 april - Ny rutin: Hemsjukvårdsteam vid vårdcentral - rutin till följd av Covid 19   

9 april - Ny uppdaterad rutin: Provtagning av patient med misstänkt Covid 19 - rutin för samverkan   

9 april - Nytt kapitel om palliativ vård vid covid-19 samt utökat lista 2. Finns i ViS-dokument Kommunala läkemedelsförråd och läkemedelslistor 1, 2,3.

3 april - Ny rutin för samverkan vid provtagning av patient med misstänkt Covid-19 i särskilt boende och kommunal hemsjukvård. Avpublicerad se i stället 9 april.

1 april - Ny rutin för samverkan vid provtagning av patient med misstänkt Covid-19 i Särskilt boende och kommunal hemsjukvård.  Avpublicerad se i stället 9 april.  

1 april Vis-dokumentet Läkarkontakt och rådgivning under jourtid har uppdaterats med en tillfällig extra beredskapsjour - SÄBO telefon - från och med 1 april till och med den 31 maj 2020.

1 april - Dokumentet Beredskapsjour Uppsala län - instruktion har uppdaterats med information om en extra beredskapsjour – Beredskapsjour SÄBO-telefon - utifrån Covid-19 situation samt var skyddsutrustning ska hämtas.

27 mars - Råd angående Covid-19 på särskilda boenden

Kontakt

Monika Brundin

Samordningsstrateg

Anne Johansson

Verksamhetsområdeschef