Information covid-19 för samlad primärvård och kommuner

Dokumenten som publiceras här är de rutiner om covid-19 som specifikt rör samlad primärvård och länets kommuner.

Nyheter

21 januari 2022 - Ny rutin: Antigentestning inför arbetspass för personal i vård- och omsorg. Efter beslut i RSSL den 21 januari införs lokala rekommendationer om antigentestning för personal i vård- och omsorg.

21 januari 2022 - Med anledning av den kraftigt ökande smittspridningen av covid-19 pågår nu en beredning för att tillfälligt ta bort avgiften vid uteblivet besök igen. Mer information kommer när ett beslut tagits i Regionfullmäktige 16 februari 2022.

19 januari 2022 - Ändrad vårdrutin: Vårdtagare som exponerats för covid-19 vårdas i eget rum i minst sju dygn. Efter beslut i TL HSVO måndagen den 19 januari, ändras vårdrutinerna för exponerade vårdtagare. Det innebär att vårdtagare som konstaterats varit i nära kontakt med en person med covid-19 ska vårdas i eget rum i minst sju dygn från det senaste expositionstillfället.

17 januari 2022 - Skärpta smittskyddsåtgärder inom vård och omsorg i kommun På grund av den kraftigt ökande spridningen av covid-19 i Uppsala län skärps smittskyddsåtgärderna i vård och omsorg efter beslut i TL HSVO.

12 januari 2022 - Skärpta smittskyddsåtgärder: Munskydd under hela arbetspasset och begränsning av besök (Gäller enbart samlad primärvård, inte kommuner) På grund av den kraftigt ökande spridningen av covid-19 i Uppsala län skärps smittskyddsåtgärderna i vård och omsorg efter beslut i Regional Särskild Sjukvårdsledning (RSSL). 

4 januari 2022 - Påminnelse om skärpta rutiner på grund av en ökad smittspridning av covid-19 

22 december 2021 - Dokumentet Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal  har reviderats av Provtagningsenheten avseende provtagning av personal och brukare med insatser i hemmet utan hemsjukvård samt viss justering av bilagor.

15 december 2021 - Webbsida Covid-19 - frågor och svar, privata aktörer har reviderats och är nu uppdaterad med korrekt information.

10 december 2021 - Skärpta rutiner för avstånd och användning av munskydd På grund av en ökad smittspridning av covid-19 i Uppsala län skärps smittskyddsåtgärderna i vård och omsorg.

8 december 2021 - Nytt intyg "Avrådan om vaccination mot covid-19" har tagits fram för personer som av medicinska skäl avråds från vaccination mot covid-19 och därmed inte kan få vaccinationsbevis, s.k. Covidpass. Ny manual finns länkad i Covid-19 Vaccination dokumentation i Cosmic (docplus) som har uppdaterats. 

25 november 2021 - Dokumentet Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal har uppdaterats med information om möjlighet för vårdpersonal att använda egenprovtagning (sid 4) samt uppdatering av öppettider och att negativa provsvar på brukare inte rings ut på helger.

24 november 2021 - Uppdaterade rekommendationer för smittspårning och smittskyddsblad för covid-19

Onsdagen den 24 november uppdaterade Folkhälsomyndigheten vägledningen för smittspårning av covid-19. En viktig förändring är att även vaccinerade hushållskontakter till fall med covid-19 ges förhållningsregler. Det innebär att alla familjemedlemmar ska vara hemma i sju dagar efter konstaterad sjukdom och ta PCR test på femte dagen.

I den uppdaterade rekommendationen finns inga undantag för vård och omsorgspersonal. Endast de som själv haft covid-19 senaste sex månaderna är undantagna förhållningsregler för hushållskontakter.

Region Uppsala följer de nationella rekommendationerna.

Med anledning av att undantaget för vårdpersonal nu försvinner avpubliceras DocPlus-dokument som beskriver tidigare regional hantering.

Läs mer:

28 oktober 2021 - Ny rutin Luftvägsinfektioner inklusive covid-19 och influensa - vårdhygieniska aspekter ersätter dokumenten nedan:

 • Covid-19 – vårdhygienska aspekter.
 • Covid-19 - skyddsåtgärder för att hindra smittspridning i vården. 
 • Influensa och andra luftvägsvirus - vårdhygienska aspekter. 
 • Coronavirus, covid-19, omhändertagande intermediär- och intensivvård.

27 oktober 2021 - Dokumentet Covid 19 - Rehabilitering på primärvårdsnivå har reviderats med ett tydliggörande av angelägenhetsgrad avseende 6-minuters gångtest för att värdera saturationsförmåga under ansträngning.

12 oktober 2021 - Covid 19 – samverkan vid vaccination av dos 3 för specifik målgrupp Tidigare samverkansdokument gällande covid-19 vaccination vid särskilt boende och i hemmet har slagits samman till ett dokument. Innehållet har justerats och omfattar även samverkan vid påfyllnadsdos av covid-19 vaccin för dem över 80 år och dem under 80 år med hemtjänst och/eller hemsjukvård, SÄBO samt vid korttidsplats.

30 september 2021 - Skyddsåtgärder för covid-19 kvarstår med vissa lättnader för vaccinerade

Information till samlad primärvård och kommunal vård och omsorg. den 28 september gick regionen ut med information om ändrade skyddsrutiner inom regionens vårdförvaltningar och privata vårdgivare. HSVO har nu tagit beslut om att anta samma förändringar för kommunal vård och omsorg.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten minskar restriktionerna för covid-19 i samhället den 29 september, men rekommendationer om att hålla avstånd kommer att finnas kvar för personer som inte är fullvaccinerade. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsåtgärder mot covid-19 i vård- och omsorg ändras inte den 29 september.

Vård- och omsorg är miljöer som är särskilt känsliga för smittspridning av covid-19. Tjänsteledning hälsa, stöd, vård och omsorg (TL HSVO) har därför beslutat att skyddsåtgärder mot covid-19 i kommunal vård- och omsorg i huvudsak ska vara oförändrade från 29 september. Smittspårning och provtagning för covid-19 fortsätter som tidigare. Det är också särskilt viktigt för ovaccinerade personer att fortsätta hålla avstånd till andra.

För personalgrupper med en hög vaccinationstäckning (minst 80 % fullvaccinerade) ges nu möjlighet att hålla fysiska möten och utbildningar på arbetsplatsen, men personalen ska då sträva efter att hålla 1 meters avstånd till varandra.

Läs mer:

28 september 2021 - Skyddsåtgärder för covid-19 kvarstår med vissa lättnader för vaccinerade (Nyheten riktar sig enbart till offentliga och privata vårdcentraler samt privata vårdgivare. Information om förändringar till kommunal vård och omsorg meddelas efter att beslut tagits i HSVO)

Regeringen och Folkhälsomyndigheten minskar restriktionerna för covid-19 i samhället den 29 september, men rekommendationer om att hålla avstånd kommer att finnas kvar för personer som inte är fullvaccinerade. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsåtgärder mot covid-19 i vård- och omsorg ändras inte den 29 september.

Vård- och omsorg är miljöer som är särskilt känsliga för smittspridning av covid-19. Hälso- och sjukvårdsdirektören har därför beslutat att skyddsåtgärder mot covid-19 i vården i huvudsak ska vara oförändrade från 29 september. Smittspårning och provtagning för covid-19 fortsätter som tidigare. Det är också särskilt viktigt för ovaccinerade personer att fortsätta hålla avstånd i vården.

För personalgrupper med en hög vaccinationstäckning (80 % fullvaccinerade) ges nu möjlighet att hålla fysiska möten och utbildningar på arbetsplatsen, men personalen ska då sträva efter att hålla 1 meters avstånd till varandra. Det blir också möjligt att hålla behandlingsgrupper för fullvaccinerade patienter.

 

14 september 2021 - Läget gällande borttagande av restriktioner 29 september - meddelande från Vårdhygien

 • Samtliga nuvarande restriktioner gäller tom 28 september.
 • Folkhälsomyndigheten arbetar med rekommendationer inom hälso- och sjukvård avseende source control, smittspårning, provtagning och fysisk distansering efter den 28 september.
 • Mer information kommer, publiceras efter hand.
 • Fortsatt viktigt att både personal och patienter/brukare vaccinerar sig.

18 augusti 2021 - Rekommendationer för att förebygga smittspridning när studerande gör praktik i vård- och omsorg
Smittskyddsenheten och Vårdhygien har tagit fram rekommendationer för att förebygga smittspridning av covid-19 när gymnasieelever gör Arbetsförlagd utbildning (APU) och universitetsstuderande gör Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vård- och omsorgsverksamheter. Målet är att APU och VFU ska kunna genomföras på ett säkert sätt, samtidigt som smittspridning förebyggs.

En förändring mot tidigare är att studenter som är fullvaccinerade, eller som haft covid-19 under de senaste 6 månaderna, kan fortsätta att delta i praktiken även efter exposition för covid-19. Det gäller så länge den studerande inte utvecklar symtom på luftvägsinfektion eller diagnostisk provtagning (PCR) för covid-19 utfaller positiv. Se: Covid-19 – smittspårning i vården.

Innan den studerande kommer till praktiken ska den utbildningsansvarige på skolan säkerställa att den studerande:

För mer information se rekommendationerna i sin helhet:

18 augusti 2021 - Tillfrisknandebevis vid resor för ovaccinerade personer

Tillfrisknandebevis, som personer som inte vaccinerats men som har haft covid-19 behöver om de ska resa utomlands, ska vara igång från och med 12 augusti. CESÅ ansvarar för dessa.

Vid frågor från allmänheten om tillfrisknandebevis hänvisa i första hand till 1177.se och sidan Covid-19: Resor och covidbevis. I andra hand hänvisa dem att ringa till växeln och be att få prata om tillfrisknandebevis med någon på Journalenheten CESÅ.

11 augusti 2021 - Screening för covid-19 relaterat till särskilda boenden avslutas
Från och med den 16 augusti 2021 ska brukare/ patienter utan symtom inte längre screenas när de byter eller flyttar till särskilt boende, korttidsplats, växelboende, ordinärt boende med kommunal insats samt vid utskrivning från slutenvård enligt beslut av RSSL och HSVO 2021-08-10. Rutinerna Covid-19 - provtagning i öppenvård och Samverkan vid utskrivning från slutenvård har därför uppdaterats.

Målet med förändringen är att ge en så god vård som möjligt för brukare inom särskilda boenden.

Smittspridningen av covid-19 är låg i Uppsala län, vaccinationstäckningen är hög för brukare inom särskilda boenden och vaccinen har visat sig ge ett gott skydd mot svår sjukdom av covid-19. Provtagningen orsakar ett obehag för personer som provtas och skyddseffekten som screeningen kan ge bedöms inte längre motivera att provtagningen ska fortsätta.

Naturligtvis gäller liksom tidigare hög uppmärksamhet på symtom, med provtagning av personal och brukare. Vid smittspårning i vården kommer exponerade individer som identifieras att provtas som tidigare, oavsett om de har symtom eller inte.

20 juli 2021 - Dokumentet Covid-19 - Vaccination medicinsk bedömning av hälsodeklaration har uppdaterats med ett kapitel om mognadsbedömning inför vaccination av minderårig mot covid-19.

1 juli 2021 - Den 1 juli lättar Region Uppsala på vissa åtgärder som vidtagits på grund av coronapandemin.
I dokumentet covid-19 – skyddsåtgärder för att hindra smittspridning i vården kan du uppdatera dig om ändringar kring bland annat source control

De lättnader som träder i kraft är:

 • Besöksförbud i vården: Tidigare beslut om allmänt besöksförbud inom regionens hälso- och sjukvård upphävs. Verksamhetens lokala rutiner för besök ska utformas så att besök kan ske på ett smittsäkert sätt, utifrån verksamhetens egna förutsättningar.
 • Source control:  Trängsel ska undvikas i alla situationer inom vården.
  - Personal fortsätter att använda munskydd som source control för att skydda vård och omsorgstagare. Det innebär att munskydd ska användas när 2 meters avstånd inte kan hållas till patienter/brukare.
  - Rekommendation om munskydd för besökare tas bort.
  - Munskydd som source-control mellan personal tas bort som generell rekommendation. Det bör dock fortsatt användas om flera personer vistas under trånga förhållanden, i dåligt ventilerade utrymmen en längre tid, till exempel sittrond i trångt utrymme.
 • PCR-screening vid in-/utskrivning, byte av boendeform mm: Den generell PCR-screeningen tas bort. Personer som flyttar in på SÄBO., återkommer från sjukhusinläggningar till SÄBO eller som återkommer för växelvård på SÄBO eller likvärdigt korttidsboende ska även i fortsättningen screenas för covid-19
 • Veckovisa mätningar av basala hygienrutiner och klädregler inom Region Uppsalas hälso- och sjukvård upphör och den ordinarie rutin att mäta följsamheten en gång/månad gäller åter. 
 • Fysiska möten på arbetsplatsen inom Region Uppsala: Grundregeln är fortsatt att det arbete som kan genomföras på distans ska ske på distans, inklusive möten. Undantag kan göras för verksamhetsrelaterade möten inom vård och omsorg då fysiska möten är gynnsamt för patientsäkerheten, till exempel vårdkonferenser och ronder. När digitala möten är likvärdiga/möjliga bör det väljas i första hand.

Vad ändras inte:

 • Strategin för smittspårning i vården består. Det innebär fortsatt smittspårning av alla nära kontakter (exponerade), både personal och patienter, inom vård- och omsorg. I smittspårningen ingår PCR-provtagning av asymtomatiska nära kontakter oavsett vaccinationsstatus. Personer med genomgången covid-19 under de senaste 6 månaderna undantas från provtagning av asymtomatiska.
 • Förvaltningstagna beslut om t.ex. yttre reception kvarstår.

22 juni 2021 - Ny rutin Covid-19 – Checklista antigentest och snabb PCR för Covid-19. Rutinen beskriver när snabbtest för Covid-19 kan användas och handläggas.

21 juni 2021 - Revidering samt avpublicering av dokument om serologisk provtagning (antikroppar) för Covid-19, SARS-CoV-2

Sedan första april 2021 ska inte längre serologisk provtagning utifrån patientens eget önskemål genomföras. Detta beslut grundar sig på att Folkhälsomyndigheten ändrat sin rekommendation och att regionerna inte får ersättning för serologisk provtagning på den indikationen. Serologisk provtagning för SARS-CoV-2 som initieras av läkare eller i forskningssyfte fortgår som tidigare.

Dokumentet Covid 19 - Provtagning i öppenvård, PCR och serologi, har tidigare justerats efter det och heter nu Covid 19 - Provtagning i öppenvård (PCR)(docplus).
Dokumenten Covid-19 - serologisk provtagning SARS-CoV-2 samt Covid-19 - serologisk testning av patienter inom slutenvård har avpublicerats.

15 juni 2021 - Bilaga 2 har tagits bort ur ViS-dokumentet Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län. Beslut fattades i TL HSVO 10 juni i samråd mellan länets MAS och Vårdhygien att nedtrappning avseende skyddsutrustning ska ske i konsensus för länets huvudmän och enbart beskrivas i Vårdhygiens dokument - Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län.

14 juni 2021 - bilaga 3 har justerats i dokumentet Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal då provtagning av personal med hjälp av timanställda har upphört. Instruktion om hantering av tidrapporter och reseräkningar för uppdrag fram till och med den 18 juni 2021 finns beskrivet i bilaga 3.

11 juni 2021 - Ändrade riktlinjer för munskydd som source control:

Smittskyddsåtgärderna mot covid-19 anpassas löpande till den minskade smittspridningen och den ökande vaccinationstäckningen. Anpassningarna relaterar till att regeringens och Folkhälsomyndighetens stegvisa anpassning av smittskyddsåtgärder på nationell nivå.

11 juni 2021 - Uppdaterad rutin Covid-19 – smittspårning i vården anpassning till den minskade smittspridningen. Exponerade personer ska som tidigare smittspåras och provtas med PCR. Rutinen att provta samtlig personal och samtliga patienter på en enhet där exposition har skett tas bort

17 maj 2021 - Dokumentet Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län har uppdaterats med Bilaga 2 Ställningstagande till anpassning av smittförebyggande åtgärder avseende source control. Bilagan gäller från 17 maj 2021 och utgår från Folkhälsomyndighetens beskrivning av förutsättningar för nedtrappning av smittskyddsåtgärder och hur detta ska hanteras av kommunerna i Uppsala län.

12 maj 2021 - Vaccinationer mot covid-19 – Hantering av Comirnaty Pfizer BioNTech Tillägg om användning av spruta med låg dödvolym för att erhålla sju doser per vaccinflaska.

12 maj 2021 - Covid-19 Vaccination – Medicinsk bedömning av hälsodeklaration Ny rutin för bedömning av allergi kategori C och remisshantering. Nytt om vaccinering av gravida som räknas till riskgrupper.

28 april 2021 - Dokumentet Covid-19 – Hushållskontakter – som är vård- och omsorgspersonal har uppdaterats. Uppdateringen har gjorts för att följa riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om vad som gäller för vaccinerade personer.

27 april 2021 - Dokumentet Covid-19 Vaccination medicinsk bedömning av hälsodeklaration har uppdaterats. Nyhet om förenklad rutin för biverkansrapportering med direktöverföring från Cosmic till Läkemedelsverket. Vägledning angående frågor om Astra Zenecas vaccin Vaxevria, länk till Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas, SSTH:s, dokument med frågor och svar.

20 april 2021 - Covid-19 Händelseanalys smittspridning medarbetare Nära vård och hälsa, nytt dokument. Vid smittspridning bland medarbetare ska verksamhetsansvarig initiera arbete med att genomföra en händelseanalys för att på ett systematiskt sätt identifiera bakomliggande orsaker till smittspridning. Syftet är att ge kunskap om hur och varför händelsen inträffat samt ge förslag på åtgärder för att förhindra upprepning. Dokumentet är ett stöd för chefer i arbetet med händelseanalys.

16 april 2021 - rutinen Covid 19 – Vaccination i hemmet har uppdaterats med ett förtydligande om planering av vaccination i hemmet, hur vaccin ska bokas och hämtas samt tillägg av kontaktuppgifter till Callcenter. Tidigare hemtjänst har bytts ut till socialtjänst för att även omfatta grupper i Fas 2 utan hemsjukvård med behov av vaccination i hemmet

15 april 2021 - Ny metod förenklar provtagning av barn för covid-19 Pressmeddelande

15 april 2021 Nytt dokument: Covid-19 Vaccination Ledning och styrning, innehåller lista över delprocesser och roller i vaccinationsarbetet och hur ansvaret är fördelat. Verksamhetschefens ansvar och samordningsansvaret i externa lokaler beskrivs.

För äldre nyheter från 13 april 2021 och senare, se under rubriken Äldre nyheter nedan.

2021-04-13 Covid-19 - Vaccination medicinsk bedömning av hälsodeklaration har kompletterats med ”Bedömning av trombosrisk”.

2021-04-07 Covid 19 – vaccination i hemmet. Nytt dokument som ersätter Covid 19 - vaccination inom hemtjänst, hemsjukvård samt korttids- och närvårdsplats samt Covid 19 - vaccination vid särskilt boende för äldre.

2021-04-07 Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal Bilaga 3 har uppdaterats med hur provtagning av personal inom kommunal vård och omsorg i smittspårningssyfte kan ske med hjälp av timanställda och hur de kan anställas.

2021-04-01 - Ny riktlinje om undantag från karantän för hushållskontakter för vaccinerad sjukvårdspersonal. Regional särskild sjukvårdsledning har tagit beslut om undantag från karantänsregler för Hushållskontakter vid smitta av Covid-19 hos annan person i det egna hushållet. Rutinen gäller för all sjukvårdspersonal vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Nära vård och hälsa och privata vårdgivare, som är fullt vaccinerad mot Covid-19, se riktlinje Covid-19 – Undantag karantän hushållskontakter – Vaccinerad sjukvårdspersonal.

Riktlinjen är ett komplement till Covid-19 – Hushållskontakter – som är vård- och omsorgspersonal som gäller för ovaccinerad sjukvårdspersonal och omsorgspersonal i kommunerna.

2021-03-31 - Samtliga vaccin-dokument har uppdaterats till en harmoniserad struktur med flera nya avsnitt. Reviderad text om förvaring samt iordningsställande med förtydligande om hygienregler. Nya avsnitt Roller och ansvar, Viktigt att tänka på, Signeringslista.

2021-03-31  - nytt dokument som bör läsas av samtliga som vaccinerar: Vaccinationer mot covid-19 - Generell för hantering och förvaring av vacciner

2021-03-31 - ny instruktion för personer som har ansvar för felrättning vid felaktig dokumentation i Cosmic: Covid-19 Vaccination, instruktion för rättning av felaktig registrering

2021-03-26 - Drop-in-provtagning för covid-19 stoppas pressmeddelande

2021-03-24 - Ny blankett som ska delas ut till person som fått en allvarlig reaktion i samband med vaccination mot covid-19: Reaktion i samband med vaccination mot covid-19, information

2021-03-23 Covid-19 - Vaccination medicinsk bedömning av hälsodeklaration
Uppdaterad länk till Svensk Förening För Allergologi (SFFA)s riktlinjer för covid-19 vaccination vid allergi Riktlinjerna gäller nu även AstraZenecas covid-19 vaccin. Överkänslighetsreaktioner mot kontrastmedel och lokalanestetika räknas nu in i Grupp B.

2021-03-22 - Antikroppstestning för covid-19 upphör i Region Uppsala

2021-03-11 - Covid-19 – Vaccination Hälsodeklaration vuxna Frågan om annan vaccination: intervall har justerats från 2 till 1 vecka enligt ny information från Folkhälsomyndigheten.

2021-03-11 - Covid-19 – Vaccination medicinsk bedömning av hälsodeklaration Bearbetning under avsnitten om Allergiska reaktioner samt Biverkningar. Ny rubrik Försenad dos 2.

2021-03-11 - Covid-19 – Vaccination dokumentation i Cosmic Komplettering avseende journalföring av reaktion i samband med vaccination samt egenkontroll för korrekt dokumentation. Redaktionell översyn.

2021-03-05- En person med symtomgivande infektion bedöms som smittsam 48 timmar före symtomdebut. (tidigare var det 24 timmar före symtomdebut).

Personer med genomgången laboratoriebekräftad infektion (PCR eller serologi) med covid-19 inom de senaste 3 månaderna undantas från provtagningen av asymtomatiska (beslutet är taget regionalt och skiljer sig från den nationella riktlinjen. Gäller tom 2021-04-26). (tidigare var det inom de senaste 6 månaderna)

Mer information finns i dokumenten Covid-19- smittspårning i vården (Docplus) samt Samverkan vid utskrivning från slutenvårde (Docplus) som uppdaterats utifrån det.

2021-02-25 - Uppdaterat dokument: Covid-19 Vaccinationsplan Region Uppsala Avsnittet om Prioritering har uppdaterats med länk till Folkhälsomyndighetens informationssida.

2021-02-25 - Uppdaterat dokument: Vaccination Dokumentation i Cosmic Nytt avsnitt som beskriver hantering av missad dos 2.

2021-02-25 - Nytt dokument: Vaccinationer mot Covid-19 Hantering av Vaccine AstraZeneca

2021-02-19 - Nu är det möjligt att enkelt ändra en bokning från mottagningsbesök till videokontakt utan att behöva avboka mottagningsbesöket och sedan göra en ny bokning. Genom att öppna snabbokningsunderlaget i tidboken är det nu möjligt att byta kontakttyp från mottagningsbesök till videokontakt.
I och med ändringen av kontakttypen skapas länken till videokontakten.

2021-02-19 -  Region Uppsala börjar testa barn från förskoleklass för covid-19-infektion pressmeddelande

2021-02-11 - Start för vaccination av äldre skjuts upp två veckorpressmeddelande

2021-02-11 -  Provtagningsstationen för covid-19 i Gottsunda flyttar och utökar verksamheten pressmeddelande

2021-02-10 - Ny rutin Covid-19 – Registrering i Cosmic, avgiftsfri provtagning, vård och behandling fram för samlad primärvård, öppen- och slutenvård på sjukhusen samt privata vårdgivare. Den ersätter rutinen Covid-19 - Registrering i Cosmic, avgiftsfri vård och provtagning för samlad primärvård. Nytt i rutinen: Lathundar för öppen- och slutenvård; information om avgifter för utländska medborgare samt hur reserv- och TT-reservnummer tas fram; information om avgifter vid receptförskrivning och intyg vid Covid-19

Rutinen riktar sig främst till personal som hanterar kassa och fakturering vid besök vi primärvård och öppenvård och vårdtillfällen i slutenvård.

2021-02-08- - Skapa vaccinationsintyg i Cosmic, uppdatering av Covid-19 Vaccination dokumentation i Cosmic. Ett vaccinationsintyg för Region Uppsala kan skapas som blankett i Cosmic. Rutinen är en tillfällig lösning som kommer att ersättas med ett nationellt intyg när det är klart. Informationen till intygsblanketten hämtas från läkemedelsmodulens vaccinationsflik. Se manual Covid-19 Vaccination Skapa vaccinationsintyg i Cosmic. Intyget visas inte på 1177, utan måste skrivas ut från Cosmic till den person som efterfrågar det.

2021-02-04 - Dokumenetet Covid-19 - Vaccination medicinsk bedömning av hälsodeklaration har förtydligats avseende rutin vid behandling med blodförtunnande läkemedel.

2021-02-04 - Dokumenetet Covid 19 - Råd till läkare vid särskilt boende har uppdaterats med borttagande av inaktuella länkar/information, tillägg av länk till Janusinfo för evidensläget kring kortisonbehandling.

2021-02-02 - Dokumenetet Vaccinationer mot Covid-19 - Hantering av Comirnaty PfizerBioNTech har uppdaterats med information om hantering av överblivna iordningställda vaccindoser.

2021-02-02 - Dokumentet Covid 19 - vaccination inom hemtjänst, hemsjukvård samt korttids- och närvårdsplats har uppdaterats med ett förtydligande om vaccination av hemtjänstens personal

2021-01-28 - Dokumentet Covid-19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal har reviderats samt kompletterats med rutin för provtagning i smittspårningssyfte – Bilaga 3.

2021-01-27 - Dokumentet Covid 19 - Rehabilitering på primärvårdsnivå har uppdaterats med tillägg om rehabiliteringskoordinator, förtydligande om provtagning av D-vitamin samt psykosocial uppföljning och behandling med tillägg om pacing och hänvisning till självhjälpsprogram vid oro. Borttagning av tidsaspekt vid långvariga symtom under Medicinsk bedömning.

2021-01-26 - Covid-19 - Vaccination medicinsk bedömning av hälsodeklaration Nytt dokument, ett stöd för att bedöma kontraindikationer vid vaccination.

2021-01-26 - Vårdhygien har en ny informationssida med frågor och svar för vård- och omsorgspersonal i kommunerna om hur munskydd och visir används under pandemin med covid-19

2021-01-22 - Covid 19 - vaccination inom hemtjänst, hemsjukvård samt korttids- och närvårdsplats Nytt dokument med rutiner till stöd för samarbete kring vaccination mot covid 19 avseende personer med hemtjänst, hemsjukvård, vid korttids- och närvårdsplats samt personal i dessa verksamheter.

2021-01-22 - Efter ny vägledning från Folkhälsomyndigheten har riktlinjer för användning av munskydd uppdaterats i Region Uppsala och Uppsala län.
För hälso- och sjukvården gäller nu att personal använder ett munskydd när avstånd inte kan hållas till kollegor eller patienter. Tidigare har heltäckande visir rekommenderats som ett likvärdigt alternativ till munskydd i den situationen. För mer information se dokumentet Covid-19 – skyddsåtgärder för att hindra smittspridning i vården och informationssidan Frågor och svar om munskydd och visir till hälso- och sjukvården.

För vissa vård- och omsorgsverksamheter i kommunal och privat regi gäller från och med 25 januari, som en tillfällig rutin, att personal kontinuerligt använder munskydd i kombination med visir under hela arbetspasset. För mer information se kapitlet om covid-19 i dokumentet Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län. En informationssida med frågor och svar om den nya rutinen i kommunal vård- och omsorg kommer att publiceras under vecka 4.

2021-01-18- Covid 19 – Rutin vid spirometri har reviderats med vårdhygieniska riktlinjer vid spirometriundersökningar.

2021-01-18 - Dokumentet Vaccinationer mot Covid-19 - Hantering av Comirnaty PfizerBioNTech har uppdaterats med vikten av att destruera flaskor och förpackningar. För att minska risken att vaccinflaskor (vialer) och förpackningar kan återfyllas och säljas som förfalskat vaccin är det viktigt att allt förbrukat material destrueras. Ett enkelt sätt är att rita med vattenfast penna på vialerna och förpackningar (eller på annat sätt förstöra dessa).

2021-01-14 - Vårdhygiens riktlinjer har förtydligats med att vätskeresistenta munskydd (klass IIR) ska användas när personal skyddar sig för stänk mot ansiktet. Tidigare har kirurgiska munskydd av klass II ansetts vara ett likvärdigt alternativ när det används under ett heltäckande visir. Se de uppdaterade dokumenten Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län och Covid-19 - vårdhygieniska aspekter.

2021-01-13 - PCR-provtagning med provtagningskit NADAL stoppas. Det nya provtagningsset som skickats ut (NADAL Ⓡ VTM Collection and Transport Kit, Vit propp) har ett transportrör som visat sig läcka. Alla enheter som påbörjat användning av NADAL provtagningsset ska spärra användningen om tidigare använt alternativ finns att tillgå. Om inga alternativ finns ska instruktioner på Mikrobiologens provtagningsinformation (under uppdatering) följas. I sista hand kontaktas Virolog-jour via växeln för rådgivning. Ersätt NADAL-kit med tidigare använt set Abbott multi-Collect (vit baksida på förpackningen, REF#9K12-02) alternativt ska sterilt rör med gul propp med 3 ml NaCl användas, provtagningspinne kan tas från NADAL-kit.

2021-01-14- Nya covid-19-provtagningskit från 11 januari
Från och med måndag den 11 januari 2021 ska endast provtagningskit CITOSWAB® från Nal von Minden användas vid covid-19-provtagning inom Region Uppsala. 

Provtagningsanvisningarna är oförändrade, dvs ingen pinne skickas med provet. Bortse alltså från de instruktioner på förpackningarna där det står att pinnen ska brytas av och skickas med provet.

Provtagningskit av andra sorter som Abbott och Copan ska tillsvidare behållas som säkerhet ifall att leveransstörningar av Nal von Minden uppstår.

Nyheter 2020

28 december - Covid-19 – vårdhygieniska aspekter och Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län ny rekommendation om andningsskydd vid vård av covidpatienter. Den nya rekommendationen innebär att andningsskydd ersätter kirurgiskt munskydd som del i personalens skyddsutrustning, under patientens sju första sjukdomsdagar. Andningsskydd ska användas när den sammanlagda arbetstiden nära patienten är längre än en timme under ett arbetspass. På Vårdhygiens sida finns frågor och svar om andningsskydd

17 december - Inför årets säsong har rutinerna för skyddsutrustning vid influensa och andra luftvägsviroser uppdaterats för att rutinerna mer ska likna hanteringen av patienter eller brukare med covid-19. Vid vård av en patient eller brukare med influensa eller annan luftvägsviros ska personal använda munskydd i kombination med heltäckande visir eller skyddsglasögon som stänkskydd för ansiktet. Det gäller vid arbete inom två meter från patientens/brukarens huvud.Se Influensa och andra luftvägsvirus – vårdhygieniska aspekter och Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län.

15 december - Dokumentet Covid-19 - Trombosprofylax i primärvård och säbo  har reviderats. Eliquis anges som en alternativ behandling till lågmolekylärt heparin, inte andrahandspreparat. Behandlingstid förlängs.

14 december - Dokumentet Covid-19 - sjukskrivning har reviderats till följd av ändrade beslut om sjukpenning och VAB.

11 december - Uppdaterat dokument Covid-19 - Hushållskontakter – som är vård- och omsorgspersonal, undantag för vård och omsorgspersonal borttagna.

10 december - Ny sida där Vårdhygien samlat frågor och svar om användningen av munskydd och visir. På sidan finns bland annat information om när munskydd och visir ska användas och hur de hanteras på ett säkert sätt. Det finns även information om när det är bättre att välja ett munskydd respektive ett visir för att skydda andra personer i omgivningen. Besök sidan.

7 december - Smittskyddsläkaren i Region Uppsala har beslutat att möjliga undantag för vård- och omsorgspersonal gällande hushållkontakter av covidpositiva inte längre ska gälla. Läs hela beslutet

7 december - Uppdaterade dokument: Covid-19 – vårdhygieniska aspekter och i Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län. Uppdateringen innebär ett förtydligande om hur patienter och vårdtagare med konstaterad exposition för covid-19 ska hanteras. En definition av konstaterad exposition för covid-19 har lagts till.

2 december - Ny rekommendation: Covid-19 - skyddsåtgärder för att hindra smittspridning i vården , ersätter den tidigare rekommendationen Covid-19 – kirurgiskt munskydd eller visir vid ansiktsnära arbete, rekommendation. Personal inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg och tandvård rekommenderas nu att använda visir eller munskydd när de inte kan hålla ett fysiskt avstånd på minst 2 meter till annan personal, patienter eller brukare. Läs pressmeddelandet med anledning av den nya rekommendationen.

1 december - Uppdaterad rutin: Samverkan vid utskrivning från slutenvård,  ett omsorgsboende för eftervård av Covid-19 patienter finns upphandlat och rutin vid utskrivning beskrivs i bilaga 5. Patienter som under de senaste sex månaderna har genomgått bekräftad covid-19 behöver inte screenas vid utskrivning.

25 november - Uppdaterade rutiner: Covid-19 – vårdhygieniska aspekter och Covid-19 – omhändertagande intermediär och intensivvård, rutinen vid vård av patient med konstaterad exposition av covid-19 förändras. Uppdateringen innebär en ändrad rutin vid vård av patient med konstaterad exposition av covid-19. Personal ska då, under inkubationstiden, använda samma skyddsutrustning som vid vård av patient med misstänkt eller bekräftad covid-19. I uppdateringen har det även förtydligats hur andningsskydd ska användas vid smittsamma aerosolgenererande procedurer som även innebär risk för stänk mot ansiktet.

13 november - Reviderat dokument Covid-19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal Provtagningspinnen vid PCR-provtagning ska inte hanteras som riskavfall utan kasseras som vanligt sopavfall.

13 november - Reviderat dokument Samverkan vid utskrivning från slutenvården Förtydligande om hur utskrivningsplanering och riskbedömning kan ske för patienter som diagnostiserats med och vårdats för covid-19 men som inte längre bedöms vara i behov av slutenvårdens resurser.

5 november - Reviderat dokument Covid-19 - smittspårning i vården. Texten om exponering under rubriken Smittspårning har förtydligats.

5 november - Reviderat dokument Covid-19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal har Beredskapsjouren har tagits bort, bakgrund, syfte och ansvar har anpassats, kohortvård har tagits bort vid misstanke om covid, bilaga 2 har justerats och bilaga 3 och 4 har tagits bort, då Vårdhygien handlägger smittspårningen. Bilaga 1 har justerats: provtagningspinnen får inte vara kvar i provröret och ska efter hantering kasseras som riskavfall.

2 november - Reviderat dokument Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län Förtydligande om vård i eget rum vid misstänkt och bekräftad covid-19 (sid 69).

2 november - Reviderat dokument Covid-19 - smittspårning i vården. Ändrad hantering av listor över exponerade som ska PCR-provtas.

23 oktober - Socialstyrelsen har infört två nya ICD-10-koder för covid-19 U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 och U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19, se uppdaterad rutin Covid-19 – diagnosregistreringar i Cosmic och Orbit

21 oktober - Reviderat dokument Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län  Begreppet karantän har tagits bort och ersatts med information om vikten av att ge personer stöd avseende fysisk distansering till medboende.

21 oktober - Reviderat dokument Samverkan vid utskrivning från slutenvården begreppet karantän har tagits bort och ersatts med stöd för fysisk distansering. Även ett förtydligande att patienter med vård och omsorg och redan bekräftad Covid-19 vid inläggning på sjukhus, kan komma tillbaka hem oavsett smittsamhet, efter en gemensam medicinsk bedömning.

20 oktober - Dokumet Covid-19 – smittspårning i vården har uppdaterats med att PCR-provtagning av asymtomatisk begränsas till 7 dygn från exposition. 

16 oktober - Reviderat dokument Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län har uppdaterats med förtydligande om hantering av tvätt som skickas till tvätteri samt begreppet karantän för exponerade tas bort.  

13 oktober - Dokument Covid-19 - smittspårning i vården har reviderats med att rutinen omfattar hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende samt tillägg av rutin för studenter som exponerats, uppdaterad kontakti-nformation till Vårdhygien, ändrad information om PCR-provtagning i kommunal vård.

12 oktober - Dokument Covid-19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal har reviderats för att tydliggöra resurs och tillgänglighet avseende provsvar för patienter vardagar och personalprovtaning helg.

9 oktober - Ny rutin. Dokument Covid-19 - Hushållskontakter - möjliga undantag för vård- och omsorgspersonal.

28 augusti - Dokumentet Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län har justerats av Vårdhygien med ändring och förtydligande angående hostande vårdtagare.

27 augusti - 2020-09-01 försvinner funktionen Beredskapsjour SÄBO-telefon och beredskapsjouren återgår till rutin som innan Covid-19. Berörda styrdokument avseende provtagningsenheten och beredskapsjour har justerats utifrån det. 

20 augusti - Medicinsk information som behövs vid ansökan om förebyggande tillfällig föräldrapenning, uppdaterad rutin Covid-19 - sjukskrivning.

30 juli - Dokumentet Covid 19 - Provtagning i öppenvård, PCR och serologi har uppdaterats. Tillägg med förtydligande om serologisk provtagning för utomlänspatienter, utomlandssvenskar och bosatta i Sverige som ännu inte har svenskt personnummer som vistas i Uppsala län. Förfarandet vid screening har förtydligats och att det gäller vid förflyttning mellan boendeformer, då ny kommunal vård och omsorgsinsats påbörjas samt förfarande vid växelvård. 

30 juli- Dokumenet Samverkan vid utskrivning från slutenvården Inaktuell länk Covid-19 - screening inför utskrivning från sluten vård till kommunalt boende och hemsjukvård har tagits bort då det ersatts med text, samt ny länk till kompletterande dokument om screening i öppenvård Covid 19-Provtagning i öppenvård, PCR och serologi. 

28 juli - Dokumenet Samverkan vid utskrivning från slutenvården uppdaterats med ett textstycke om screening vid utskrivning från sjukhus på personer utan symtom på covid 19. 

16 juli - Personlig skyddsutrustning som är avsedd att använda en gång är nu förbjudna att återanvända. Rutinen Covid-19 - rengöring och desinfektion av visir och skyddsglasögon gäller inte längre.

9 juli - Utifrån beslut i HSVO den 8 juli har rutinen Covid-19 - smittspårning i vården uppdaterats. Uppdateringen omfattar hur smittspårning och provtagning inom kommunal vård och omsorg ska handläggas samt ansvarsfördelning och tillvägagångssätt.

8 juli - Hantering av brist på Klorhexidin, ny rutin

8 juli - Tillfällig ersättning till personer som tillhör riskgrupp - uppdaterad rutin Covid-19 - sjuksrivning

8 juli - Förtydligande om serologisk provtagning av utomlänspatienter, utlandssvenskar och bosatta i Sverige som ännu inte fått svenskt personnummer

30 juni - dokumentet Kommunala läkemedelsförråd och läkemedelslistor 1,2,3 har uppdaterats. Tillägg och rättning av ett fåtal ATC-koder. Styrka angivet på antihistaminerna i lista 1.

26 juni - nytt dokument Covid 19 - Rehabilitering på primärvårdsnivå

24 juni - nytt dokument  Covid 19 - Provtagning i öppenvård, PCR och serologi

23 juni - dokumentet Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal har uppdaterats med förtydligande av provtagning avseende personal i vård och omsorg och smittspårningsflöde.

28 juni - dokumenet Covid 19 - Råd till läkare vid särskilt boende

18 juni - nytt dokument Covid 19 - Rutin vid spirometri

17 juni - VIS-dokumentet uppdaterat Samverkan avseende vårdhygien och smittskydd Uppsala län Tillägg har gjorts om att varje huvudman ska upprätta en övergripande handlingsplan för vårdhygieniska processer och i den ta med hantering av Covid-19 enligt bilaga 1. Rekommendationer för karantän och smittfrihet vid boenden har tillagts och vikten av att verksamheterna inom vård och omsorg har en handlingsplan för hantering av Covid-19.

9 juni - ViS-dokument uppdaterat: Palliativ vård i samverkan. Bilaga Besök hos patient med Covid-19 i palliativt sked har lagts till. Denna bilaga ersätter det informationsblad som publicarades 20200422 - Besök till Covid-19 patient i palliativ vård.

5 juni - Uppdaterat dokument: Covid-19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal. Justering av telefontid samt ny länk till smittskyddsbladet. Förtydligande under omfattning om att det i enlighet med nationella anvisningar kan bli en lokal fördröjning innan full provtagningskapacitet uppnås.

2 juni - Uppdaterat dokument: Covid-19 - rengöring och desinfektion av visir och skyddsglasögon. Om visir har skumgummidelar som inte kan rengöras bör visiret vara personligt under användningstiden. Visir och skyddsglasögon som helt kan rengöras och desinfekteras kan användas av flera personer.

29 maj ViS-dokumentet Kommunala läkemedelsförråd och läkemedelslistor 1, 2, 3 Lista 2 har uppdaterats med läkemedel för trombosprofylax.

29 maj Uppdaterad rutin, ViS - Vård  i samverkan: Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal  Redaktionellt förbättrad och uppdaterad för att följa Folkhälsomyndighetens och Smittskydd i Uppsalas indikationer, prioriteringar och rekommendationer samt tillagt kapitel om provtagning av personal under helgdag.

20 maj - Uppdaterad rutin, ViS - Vård  i samverkan: Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal  
Förtydligat länkar och redaktionellt förbättrat text samt tillagt bilaga 2 om 1177 e-tjänst och bilaga 3 om information till personal. Vikten av att sjuksköterska ska ha kontakt med patientens ansvariga läkare i samband med provtagning samt dennes ansvar har tydliggjorts. Provtagning av personal har utökats och omfattar nu även räddningstjänst och polis. Möjlighet att anmäla behov av provtagning för personal via 1177 e-tjänster, beredskapsjour har tillgängliggjorts.

20 maj - Uppdaterad rutin: Covid 19 - Råd till läkare vid särskilt boende ersätter tidigare information med råd till läkare vid SÄBO.

14 maj - Ny rutin: Covid-19 - Trombosprofylax i primärvård och säbo

6 maj - Uppdaterad rutin, ViS - Vård i samverkan: Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal  Redaktionellt justerad avseende smittspårning utifrån länk till Vårdhygien.

6 maj - Uppdaterad rutin: Covid-19 - Yttre undersökningsrumTillägg av rubrik och stycke gällande behörigheter inkl. länk till Easit självservice.

30 april - Uppdaterad rutin: ViS - Vård i samverkan: Samverkan vid utskrivning från slutenvården.

30 april - Covid 19 - Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal Dokumentet ersätter ersätter de tidigare dokumen Covid-19 - Provtagningsindikationer i samverkan och Provtagning av patient med misstänkt Covid 19 - rutin för samverkan.

29 april - Uppdaterad rutin: Covid-19 Yttre undersökningsrum.

28 april - Uppdaterad rutin: Covid-19 - vägledning om bedöming av smittfrihet. Dokumentet hette tidigare Covid-19 - vägledning om smittsamhet

24 april - Uppdaterad rutin: Covid-19 BMM Region Uppsala

17 april – Uppdaterad rutin: Provtagning av patient med misstänkt Covid 19 - rutin för samverkan   

17 april - Rutin publicerad i DocPlus: Rutin Covid 19 - Yttre undersökningsrum

12 april - Rutin publicerad i DocPlus: Coronavirus, covid-19 - Röntgenremisser, Primärvårdspatienter och Covid-19-misstanke Finns med i favoritsök för samlad primärvård och kommuner. Ersätter rutin i PDF: Röntgenremisser, primärvårdspatienter och misstänkt covid-19.

12 april - Ny rutin: Röntgenremisser, primärvårdspatienter och misstänkt covid-19 Rutinen är under publicering i DocPlus, när det är klart ersätter DocPlus dokumentet denna PDF.

9 april - Ny rutin: Hemsjukvårdsteam vid vårdcentral - rutin till följd av Covid 19   

9 april - Ny uppdaterad rutin: Provtagning av patient med misstänkt Covid 19 - rutin för samverkan   

9 april - Nytt kapitel om palliativ vård vid covid-19 samt utökat lista 2. Finns i ViS-dokument Kommunala läkemedelsförråd och läkemedelslistor 1, 2,3.

3 april - Ny rutin för samverkan vid provtagning av patient med misstänkt Covid-19 i särskilt boende och kommunal hemsjukvård. Avpublicerad se i stället 9 april.

1 april - Ny rutin för samverkan vid provtagning av patient med misstänkt Covid-19 i Särskilt boende och kommunal hemsjukvård.  Avpublicerad se i stället 9 april.  

1 april Vis-dokumentet Läkarkontakt och rådgivning under jourtid har uppdaterats med en tillfällig extra beredskapsjour - SÄBO telefon - från och med 1 april till och med den 31 maj 2020.

1 april - Dokumentet Beredskapsjour Uppsala län - instruktion har uppdaterats med information om en extra beredskapsjour – Beredskapsjour SÄBO-telefon - utifrån Covid-19 situation samt var skyddsutrustning ska hämtas.

Kontakt

Monika Brundin

Samordningsstrateg

Anne Johansson

Verksamhetsområdeschef

Hitta på sidan