Grundläggande hygienrutiner viktigast för att skydda patienter och personal

Under den rådande pandemin med covid-19 behöver varje verksamhet inom vård och omsorg arbeta med ett helhetsgrepp för att motverka risken för smittspridning mellan patienter och personal. I det arbetet ska grundläggande åtgärder prioriteras, eftersom det är dessa som har absolut bäst effekt.

14 maj 2020

Grundläggande åtgärder för att minska risken för smittspridning

  • Medarbetare ska stanna hemma vid tecken på luftvägsinfektion. Vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion ska medarbetaren vid pågående arbete kontakta sin chef som avgör om man omedelbart ska avbryta sin tjänst.
  • Basala hygienrutiner och klädregler ska följas i alla vårdsituationer. Fullständig följsamhet till handhygien är ett måste. Basala hygienrutiner innefattar att personlig skyddsutrustning, inklusive stänkskydd för ansiktet (visir/munskydd), används vid risk för stänk av kroppsvätskor. Ett exempel på en sådan situation är vid nära vård av patient med hosta, oavsett om denna har covid-19 eller ej.
  • Instruera patienter i god hostetikett och handhygien.
  • Personal ska ha god handhygien och undvik att röra sig i ansiktet under arbetet.
  • Välfungerande rutiner för städning, rengöring och desinfektion av ytor i vården samt rengöring och desinfektion av utrustning som används till flera patienter.
  • Arbeta med triagering för att identifiera och skilja ut patienter med misstänkt covid-19 från övriga.
  • Tillämpa fysisk distansering mellan patienter och mellan personal och patienter när så är möjligt. Begränsa användningen av gemensamma utrymmen. Organisera arbetet så att närkontakt, ansikte mot ansikte, mellan personal och patienter undviks. I vissa fall kan fysiska barriärer, t.ex. plexiglas i receptioner, sättas upp.
  • Tillämpa fysisk distansering mellan personal under arbetet och i gemensamma utrymmen. Ansvarig chef ska säkerställa att det är möjligt för personalen att hålla avstånd i personalutrymmen.
  • Vid misstanke om covid-19 hos patient följs de vårdhygieniska rutinerna: Covid-19 – vårdhygieniska aspekter.

 

Ny rekommendation om heltäckande visir

Folkhälsomyndigheten har publicerat en rapport om åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 till äldre. I denna understryks att verksamheternas arbete för att förebygga smittspridning ska prioritera grundläggande åtgärder, där vissa listas ovan. I tillägg till det anger Folkhälsomyndigheten att visir eller munskydd på personalen kan övervägas i vissa vårdsituationer. Därför har en ny regional rekommendation om visir vid ansiktsnära vård av riskgrupper tagits fram. Syftet med rekommendationen är att förtydliga i vilka situationer personal inom vård och omsorg bör använda visir vid vård av patient eller brukare som har en ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19. Du hittar rekommendationen här.

Verksamheten ska i första hand se över arbetssätt för att minimera behovet av visir eller annan personlig skyddsutrustning. Till skillnad från Folkhälsomyndighetens rapport innebär rekommendationen i Region Uppsala att användning av munskydd inte rekommenderas. Heltäckande visir på personalen bör användas vid vård- och omsorgsmoment där patienten tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19 och personalen inte kan undvika att ha nära kontakt, ansikte mot ansikte, med patienten.

Både avståndet och hur länge personalen befinner sig nära spelar in i bedömningen om visir behövs. Varje verksamhet får efter en riskbedömning avgöra hur rekommendationen ska användas. Om avståndet mellan personalens och patientens ansikte är mer än en meter finns inget behov av visir på personalen för att skydda patienten.

Tänk på följande vid användning av personlig skyddsutrustning

Kontakt