Personalprovtagning för antikroppstester Covid-19

Regional sjukvårdsledning har fattat beslut om att antikroppsundersökning av SARS-CoV2 (serologiprovtagning) ska skalas upp för vårdpersonal på förvaltningarna Akademiska sjukhuset, Nära vård och hälsa, Folktandvården, Lasarettet i Enköping samt privata vårdgivare. Även Fastighet och service omfattas av beslutet.

4 juni 2020

Provtagningen är frivillig, men då det ur ett samhällsperspektiv är intressant att kunna få mer information om seroprevalensen uppmuntras alla att provta sig, oavsett om man tror att man haft covid-19 eller ej.

Provtagningen sker i enlighet med nationella önskemål att studera seroprevalensen för covid-19 i den här gruppen. För att säkerställa möjligheten till att vetenskapligt presentera resultatet sker provtagningen även inom ramen för ett vetenskapligt projekt. Etikprövningsmyndigheten har godkänt projektplanen. 

Analysmetoden för antikroppstester är validerad och driftsatt vid Akademiska laboratoriet, Klinisk mikrobiologi. Kapaciteten på lab för analys är god, men analysen utförs endast vardagar (om man skulle skicka prov under helgen analyseras de när det åter blir vardag). Skulle det inkomma en provmängd som överstiger labs kapacitet köas proverna upp och körs i turordning, därav är svarstiden angiven som ganska lång. Sannolikt kommer personerna få svar snabbare än inom en vecka.

Provtagningsförfarandet 

Du som medarbetare ska inte själv kontakta provtagningsverksamheten.

Läs instruktionen noggrant i samband med planering av provtagning. Vid personalprovtagning ska beställare (remittenten) alltid vara Covid-19 personalprovtagning, läkare.

Provtagningen kommer i första hand att ske i på den egna enheten. För de enheter som inte har egna provtagningsmöjligheter får detta ske inom andra verksamheters uppdrag, främst via arbetstagarens ordinarie vårdcentral. Provtagningstid beror då på den provtagningsenhetens kapacitet att provta. 

Informationsblad för den som ska provtas

För att provtagning och svarsrutin ska ske så smidigt som möjligt, både för enhet och individ, är det framtaget ett informationsmaterial som både är till för provtagare och den som lämnar prov. Dokumentet består av sex sidor, där 4-5 med fördel kan skrivas ut dubbelsidigt, men där de övriga lämpligen skrivs ut som separata ark (eftersom en del är tänkt att ges ut inför och en del efter provtagningen). Som enhet kan man välja att ge ut dem samtidigt i bunt i stället innan provtagning.

Information covid-19 personalserologi Region Uppsala

Informationen består av:

1. Kortfattad praktisk information till den som lämnar prov och den som provtar. Informationen är tänkt att kunna användas i hela regionen och en del av punkterna kommer därför inte att vara aktuella på alla enheter. Tanken är att man på de enheter som själva provtar får kommunicera sin egen lokala organisation för detta, däremot bör hela planeringen gälla personalen som ska provtas i primärvården, för att deras kapacitet inte ska bli för överbelastad. Tänkta att ges ut INFÖR provtagningen.

2. Provtagningsunderlag – Tänkt att ges ut INFÖR provtagningen, enbart som hjälp för remisskrivaren för att alla punkter lätt ska kunna fyllas i, ev i förväg (innan själva provtagningen). Om man istället önska skriva varje remiss med individen framför sig går det förstås lika bra och då behöver man inte använda detta papper. Detta är ingen journalhandling utan ska destrueras efter provtagningen.

3. Svarsrutin/tolkning av provsvar – som information till den provtagne om hur man hittar provsvar och hur man tolkar svaret. Tänkt att ges ut EFTER provtagningen.

4. Information om det forskningsprojekt som är kopplat till provtagningen, etikgodkännande finns och resultat kommer att ses och redovisas på gruppnivå, ingen individkoppling alls. Tänkt att ges ut INFÖR provtagningen.

5. Sida två av ovanstående.

6. Information om biobanksförfarande. Tänkt att ges ut INFÖR provtagningen.

Vid frågor 

Frågor om provtagning: Vänd dig till närmaste chef. 
Sökning av provsvar: Logga in på 1177.se

Projektgrupp

Fredrik Sund, verksamhetschef Infektionssjukdomar, regional kontaktperson mot Folkhälsomyndigheten avseende personaltestning  

Anna-Karin Lidström,
 specialistläkare (Infektionssjukdomar) stf verksamhetschef Infektionssjukdomar, Akademiska sjukhusets styrgrupp Covid-19 

Bo Albinsson,
 specialistläkare (virolog), ansvarig för serologiska tester på Akademiska laboratoriet 

Gabriel Westman,
 specialistläkare (Infektionssjukdomar) PhD, huvudansvarig för vetenskapliga forskningsprojektet och kontaktansvarig mot kommunerna  

Johan Nöjd,
 smittskyddsläkare Region Uppsala 

Fredrik Settergren
, verksamhetsområdeschef Nära Vård och Hälsa 

Fatimah Dabo, 
chefsläkare Lasarettet i Enköping  

Mats Norman
, beslutsstöd Region Uppsala