Forskningscirkel om tidiga samordnade insatser för barn och unga

Hur kan vi tillsammans arbeta främjande och förebyggande med barn och unga som behöver insatser från flera aktörer? Vad säger forskningen och vilka erfarenheter finns i verksamheterna?

På temat tidiga samordnade insatser (TSI) startar FoU Socialtjänst i höst en forskningscirkel – en spännande grogrund för ökad samverkan och mer kunskapsbaserade arbetssätt i din verksamhet och länet i stort. 

Syfte och mål

Syftet med forskningscirkeln är att genom deltagarnas kompetensutveckling lägga grunden för verksamhetsutveckling och ökad samverkan kring TSI.

Målet är fördjupad kunskap som leder till att deltagarna kan formulera förslag på samverkansstrukturer eller samverkansprojekt anpassade för den egna verksamheten. Detta innebär att kunskapen inte enbart kommer cirkelns deltagare till del utan att de även får spridning inom verksamheterna.

Innehåll och upplägg

Forskningscirkeln träffas under fem tillfällen i höst/vinter och vid ett uppföljande tillfälle i maj nästa år. Vid dessa möten kommer en grupp yrkesverksamma från förskola/skola/elevhälsa, socialtjänst, hälso- och sjukvård tillsammans med forskare  fördjupa sig i vad TSI innebär.

Genom föreläsningar och litteratur kommer deltagarna uppdateras om aktuellt forskningsläge. Detta kommer att begripliggöras genom diskussioner och erfarenhetsutbyten kopplade till den egna praktiken. Under forskningscirkeln kommer teman som TSI:s möjligheter och begränsningar, framgångsfaktorer och hinder, samordningens utmaningar och möjligheter samt implementering att beröras.

Medverkande

De medverkande nedan bidrar med olika perspektiv och fördjupad kunskap om bland annat juridik, organisation och samverkan. Forskningen kompletteras med erfarenheter från nationella utvecklingsarbeten inom temat TSI.

Tid och plats

Vi hoppas att det kommer vara möjligt utifrån pandemiläget att genomföra träffarna fysiskt i Uppsala, annars kommer de genomföras digitalt genom Teams.

Datum för träffarna:

  • 1 oktober 2021.
  • 22 oktober 2021.
  • 19 november 2021.
  • 10 december 2021.
  • 14 januari 2022.
  • 6 maj 2022.

Vem kan delta?

Forskningscirkeln riktar sig till personer verksamma inom kommun och region (förskola/skola/elevhälsa, socialtjänst, hälso- och sjukvård) i Uppsala län som arbetar med barn 0-12 år.

Behörighet: För att tillgodogöra sig forskningscirkelns innehåll krävs viss studievana. Vi rekommenderar därför att deltagarna har en högskoleutbildning eller motsvarande.

Anmälan

Det kostar inget att delta men eftersom forskningscirkeln tar tid i anspråk, och målet är att driva utvecklingsarbete i den egna verksamheten, är det viktigt att deltagandet sker i samråd med din chef. Totalt räknar vi med att 70 timmar behöver kunna avsättas. Efter avstämning med chef kan deltagaren själv anmäla sig genom länken nedan.

Platserna är begränsade (max ca 12 platser) och går till de första som anmäler sig, förutsatt att de är behöriga. Först till kvarn gäller alltså.

Förlängd anmälningstid: Några anmälningar har inkommit men för att fler ska få chansen att vara med håller vi anmälan öppen till och med 18 augusti 2021.

Anmälningsformulär (fylls i individuellt av varje person som vill delta)

Bakgrund och fördjupning

Lär dig mer om formatet och temat som kommer behandlas.

Vad är en forskningscirkel?

En forskningscirkel är en plats där yrkesverksamma och forskare arbetar tillsammans. Målet är att fördjupa sig i aktuell kunskap och diskutera den i relation till en verksamhetsnära problematik. Ett ytterligare mål är att sprida denna kunskap ute i verksamheterna. På så sätt blir kunskapen tillgänglig för fler kollegor inom verksamheten än de som deltar i forskningscirkeln.

Vad menas med tidiga samordnade insatser och varför valdes detta tema?

Tidiga samordnade insatser (TSI) innebär att i samverkan – som en helhet –arbeta främjande och förebyggande med barn och unga. Kortfattat är målet med TSI att möjliggöra samordning mellan förskola/skola/elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvården med syfte att underlätta för barn och familjer som är i behov av stöd.

Det kan handla om specifika mål, som att motverka skolfrånvaro, eller att bygga upp samverkansstrukturer för bättre hantering och samarbete kring barn och unga med psykisk ohälsa.

I Uppsala län pågår just nu ett samverkansprojekt mellan länets kommuner och Region Uppsala med syfte att utveckla TSI lokalt i kommunerna, vilket gör TSI till ett högaktuellt ämne.

Kontakt

Pernilla Lind Ågård

Vetenskaplig handläggare

Erika Sigvardsdotter