Program för stabilitet och kompetensutveckling i social barnavård

Uppsala läns program för stabilitet och kompetensutveckling syftar till att ge stöd, kunskap och motivation till personal i den sociala barn- och ungdomsvården.

Målet är arbetsenheter som är rustade att klara det viktiga men ofta påfrestande arbete som handläggning av social barnavård innebär. För att nå detta mål krävs förutsättningar inom områdena arbetsförhållanden, kompetensstöd samt förankring och långsiktighet. Programmet bygger på ett utvecklingsarbete inom länets alla kommuner.

Arbetsförhållanden

Arbetsförhållanden kan vara avgörande för valet att stanna på arbetsplatsen. De förutsättningar som krävs är:

  • Bemanning som tillåter växling mellan anspänning och avkoppling samt utbyte med kollegor.
  • Ledningsstöd. Tillgång till närvarande och stödjande arbetsledare som förstår arbetets karaktär och behovet av långsiktighet.
  • Stabil organisation som anpassas och tar hänsyn till arbetsuppgifternas karaktär och krisarbete - stabila rutiner och stabila förutsättningar för professionella nätverk.

Kompetensstöd

Möjligheter att fördjupa sin kompetens och avancera till nya roller kan vara avgörande för valet att stanna kvar i yrket.

Utvecklingen från "oerfaren" till "erfaren" kan ses som en cirkulär process indelad i tre faser: Introduktion och inskolning, Yrkesfördjupning och Erfaren (bild nedan).

bild%203_psk[1].jpg

Förankring och långsiktighet

Arbetsförhållanden och kompetensstöd behöver förankras väl. Det innebär:

  • En hos hela organisationen förankrad och långsiktig personalpolitik som värderar kompetent personal och följer upp med adekvata belöningssystem.
  • Ser ledarskapets betydelse och ger arbetsledare stöd och utrymme att bedriva ett utvecklande ledarskap.
  • Har lärande och kunskapssökande som grundläggande förhållningssätt.

Bakgrund till programmet

Programmet för stabilitet och kompetensutveckling startade som ett projekt 2009 genom en länsövergripande samverkan. Det implementerades av länets kommuner 2015 och utvärderades av Regionförbundets FoU-stöd 2016.

Under 2018 initierades ett omtag för att utveckla och sprida kunskap om programmet. Som stöd finns en regional utvecklingsledare, Carina Lodén.

Kontakt

Ta gärna kontakt med Carina Lodén för att få veta mer om programmet eller anmäla deltagare till länsgemensamma aktiviteter.

Carina Lodén

Utvecklingsledare