Riskbruk, missbruk och beroende: om samsjuklighet

Startdatum 2021-12-16
Slutdatum 2021-12-16
Tid 09:00 - 12:00
Plats Webbinarium i Teams
Anmäl dig

Fördjupning och breddad förståelse av komplexiteten inom temat psykiatrisk samsjuklighet och beroende. Inspelningen från tillfället är nu tillgänglig.

Se inspelningen från den 16 december

Här kan du se inspelningen från det digitala seminariet om samsjuklighet till och med den 26 januari.

Seminariets tema och innehåll

Vid samsjuklighet interagerar de olika tillstånden med varandra, något som kan leda till risk för sämre förlopp och försvårar möjligheten att kunna tillgodogöra sig behandling. Det är därför viktigt att personer med samsjuklighet får hjälp för de olika tillstånden samtidigt och integrerat och att både sociala och medicinska insatser samordnas.

Utifrån hur vård och stöd är organiserat idag så finns många utmaningar och brister i samverkan, både mellan huvudmännen och mellan verksamheter hos respektive huvudman. Detta medför att personer i behov av vård och stöd inte får den vård och det stöd de behöver, och ofta ”faller mellan stolarna”.

Vid detta fördjupningsseminarium kommer vi inte att kunna lösa alla utmaningar och brister i samverkan, men vi kan belysa komplexiteten och presentera möjligheter till hur vi kan bli bättre.

Programpunkter

 • Samsjuklighetsutredningen – Presentation kring förslag och genomförande.
  Anders Printz, särskild utredare och samordnare.
 • Samsjuklighet – Svenska utvärderingar, struktur i stöd och behandling, suicidrisk.
  Agneta Öjehagen, socionom, leg. psykoterapeut, professor i psykosocial forskning, Avdelningen psykiatri, Lunds universitet. Har länge följt samsjuklighetsproblematiken, i klinik och egen forskning.
 • Delaktighet och brukarmedverkan – Hur brukardelaktighet kan förändra och påverka och om brukarrepresentation i samsjuklighetsutredningen och att vara remissinstans.
  Åse Sundqvist, ombudsman Verdandi Örebro.
 • Drogers påverkan på hjärnans formbarhet och samband med psykisk samsjuklighet.
  Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, U-FOLD, Uppsala universitet.
 • Lokala exempel – BUP och kompetensgrupp beroende samt samsjuklighetsprojekt inom Verksamhetsområde psykiatri.
  Åza Lind, Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Akademiska sjukhuset och Karin Lindersson, projektledare samsjuklighetsprojektet.

Målgrupp

Fördjupningsseminariet riktar sig till dig som vill få fördjupad, men också breddad kunskap och förståelse för samsjuklighet och beroende och vill ta del av lokala exempel på hur man arbetar i olika verksamheter.

Tillfället är främst tänkt för medarbetare, chefer och strateger/utvecklingsledare inom kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala och Uppsala universitet som i sitt arbete möter eller på annat sätt berör personer med riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende. Exempelvis medarbetare inom:

 • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.
 • Elevhälsa.
 • Primärvård inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.
 • Enheten för studenthälsa.
 • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård).

Även andra berörda aktörer, myndigheter och organisationer samt egenerfarna och brukarrepresentanter är välkomna att delta. Deltagande i den tidigare basutbildningen är inte en förutsättning för deltagande i fördjupningsseminariet.

Bakgrund

Under våren 2021 anordnade FoU Socialtjänst med samverkansparter en basutbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende, där många deltagare efterfrågade fördjupande seminarier med olika teman. Samsjuklighet var ett av dessa teman.

Arrangör

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård och Länsstyrelsen i Uppsala län i samverkan med U-FOLD och CESAR vid Uppsala universitet.

Kontakt

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) och Länsstyrelsen i Uppsala län i samverkan med U-FOLD och CESAR vid Uppsala universitet.

Maria Adenhav Lantz

FoU-samordnare