Riskbruk, missbruk och beroende: om trauma

Startdatum 2022-05-18
Slutdatum 2022-05-18
Tid 13:00 - 16:00
Plats Digitalt via Teams
Anmäl dig

FÖRDJUPNING. Under detta seminarium erbjuds möjlighet till både fördjupning och breddad förståelse av komplexiteten inom temat trauma och beroende av alkohol och andra droger.

Att ha upplevt eller bevittnat svåra händelser i livet såsom krig, flykt, övergrepp och våld kan utvecklas till trauma och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Personer som drabbats av traumatiska händelser löper en ökad risk att bli beroende av alkohol eller andra droger och bland de personer som har PTSD finns också en överrepresentation i beroendestatistiken.

Vid detta fördjupningsseminarium utgår vi från några olika perspektiv och infallsvinklar för att veta mer om vad trauma är och innebär och hur det kan påverka. Vad kan vi göra bättre för att uppmärksamma och stödja både barn och vuxna med trauma och beroende?

Målgrupp

Fördjupningsseminariet riktar sig till dig som vill få fördjupad, men också breddad kunskap och förståelse för trauma och beroende.

Tillfället är främst tänkt för medarbetare, chefer och strateger/utvecklingsledare inom kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala och Uppsala universitet som i sitt arbete möter eller på annat sätt berör personer med riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende. Exempelvis medarbetare inom:

  • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.
  • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård).
  • Primärvård /vårdcentral, inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.
  • Elevhälsa.
  • Enheten för studenthälsa.

Även andra berörda aktörer, myndigheter och organisationer samt egenerfarna och brukarrepresentanter är välkomna att delta. Du behöver inte ha genomgått den tidigare basutbildningen för att delta i fördjupningsseminariet.

Dag, tid och upplägg

Fördjupningsseminariet sker digitalt via plattformen Teams på onsdag den 18 maj klockan 13.00-16:00. (Teknikcheck från kl. 12:45 för den som vill.)

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig senast måndag den 16 maj genom knappen "Anmäl dig" eller detta formulär. Deltagarlänk skickas ut efter anmälningstidens slut. Antalet platser är begränsat.

Program

Tider och programpunkter kan komma att justeras.

13.00-13.05 (möjlighet till incheck från 12.50) Maria Adenhav Lantz, Fred Nyberg, Anna Haid, Linn Egeberg Holmgren – introduktion till dagens tema.
13.05-13.30 Ylva Kristina Larsson och Petra Rohrer, egenerfarna brukarrepresentanter – Ylva Kristina och Petra berättar om sina egna erfarenheter kring trauma och beroende och vad de hoppas att vården och professionen får med sig denna dag.
13.30- 14.00 Tobias Eriksson, chefsöverläkare beroende- och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset – En beskrivning av vad trauma och PTSD är och innebär. Vad finns det för skillnader och likheter mellan trauma/PTSD och NPF? Hur jobbar vi idag och hur kan vi bli bättre på att se, bemöta och behandla trauma/PTSD och beroende.
14.00-14.15 PAUS.
14.15-14.45 Fred Nyberg, professor e.m. i biologisk beroendeforskning – Koppling mellan trauma, psykisk hälsa och droger. Finns det en ökad benägenhet eller risk för att utveckla beroende vid trauma/PTSD, och hur kan det förklaras? (Genetiska aspekter).
14.45-14.50 PAUS
14.50-15.20 Anna Sarkadi, läkare och professor i socialmedicin och folkhälsa, Uppsala universitet – Erfarenheter från tidigare flyktingmottagande visar att en stor andel led av posttraumatisk stress med risk för långvarig psykisk ohälsa och beroende. Snarare än ett problem för enskilda individer var detta ett folkhälsoproblem som krävde ett bredare angreppssätt. Nuvarande omvärldssituation och pågående krig i Europa ställer oss inför utmaningen att uppmärksamma och stödja både barn och vuxna som upplevt krig, med ett folkhälsoperspektiv på trauma.
15.20-15.50 Thomas Staugaard (alkohol- och drogterapeut, öppenvården Uppsala kommun) – Erfarenheter av att arbeta inom kommunal öppenvård med personer som upplevt trauma och vad som är viktigt att tänka på.
15.50-16.00 Avslutning och reflektion.

Bakgrund

Under våren 2021 anordnade FoU Socialtjänst med samverkansparter en basutbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende, där många deltagare efterfrågade fördjupande seminarier med olika teman. Temat trauma och beroende är framfört som särskilt önskemål från tidigare tillfällen samt från brukarrepresentanter.

Arrangör

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i samarbete med

  • Länsstyrelsen i Uppsala län.
  • U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, Uppsala universitet.
  • CESAR – Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet.

Kontakt

Maria Adenhav Lantz

FoU-samordnare