Forskningscirklar: Uppstartsmöte för enhets- och verksamhetschefer inom socialtjänst

Startdatum 2020-12-04
Slutdatum 2020-12-04
Tid 10:30 - 12:00
Plats Digitalt via Teams
Anmäl dig

Är du verksamhetschef eller enhetschef inom det sociala området? Att låta medarbetare delta i en forskningscirkel kan ge fördjupad kunskap och värdefulla bidrag till verksamhetsutveckling. Bidra med teman som är aktuella och relevanta för din verksamhet.

FoU Socialtjänst ser fram emot att leda forskningscirklar under 2021. För att deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av cirklarna, bjuder vi här in till ett digitalt uppstartsmöte där vi tillsammans med dig som chef utarbetar vårens teman. 

Målgrupp

Verksamhetschefer och socialchefer i Uppsala län.
Inga förkunskaper om forskningscirklar krävs.

Arrangör

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, Region Uppsala.
Läs mer om oss på vår hemsida

Forskningscirklar – en metod för kompetens- och verksamhetsutveckling

En forskningscirkel är en plats där praktiker och forskare arbetar tillsammans. Målet är att fördjupa sig i aktuell kunskap och diskutera den i relation till den egna verksamheten. Ett ytterligare mål är att sprida denna kunskap ute i verksamheterna.

Cirkeldeltagarna träffas tillsammans med cirkelledare från FoU-S för att ta del av aktuell litteratur, höra experter och diskutera hur den nya kunskapen kan bidra till verksamhetsutveckling. Det är cirkeldeltagarna som gemensamt planerar och bestämmer vilka uppgifter som är meningsfulla att genomföra i relation till forskningscirkelns mål.

Det är viktigt att deltagarna har mandat från sin chef att delta i cirkeln och avsätta viss arbetstid. Deltagarna kommer behöva förbereda sig genom att ta del av litteratur och genomföra vissa skriftliga uppgifter.

Vilka problem brottas ni med på din arbetsplats just nu?

Temat för träffarna kan vara en problematik som deltagarna möter i sin vardag. Det bör rymma en komplexitet som gör att det saknas givna svar i hur socialarbetaren ska agera. Inom ramen för forskningscirkeln kommer temat/problematiken att smalnas av till undersökningsbara forskningsfrågor som vi sedan arbetar för att besvara.

Teman skulle exempelvis kunna vara:

  • Makt i myndighetsutövning
  • Barnperspektivet
  • Att åldras med funktionsnedsättning
  • Bemötande
  • Brukarinflytande: Vilka modeller väljer vi för
    detta och varför?

Kontakt

Erika Sigvardsdotter