Unga röster – hur kan vi lyssna bättre?

Startdatum 2021-09-15
Slutdatum 2021-09-15
Tid 08:30 - 10:00
Plats Webbinarium i Teams
Anmäl dig

Välkommen till en förmiddag om delaktighet med fokus på unga med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Webbinariet innehåller lärande exempel från länet och information från Länsstyrelsen och MFD.

Att möjliggöra för unga att komma till tals och påverka samhället på olika nivåer skapar både bättre välfärdstjänster och fler ungdomar som upplever egenmakt och tilltro till sin egen förmåga.

Detta webbinarium handlar om delaktighet i stort men riktar också fokus mot ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Bland annat tar vi lärdomar från projektet Jag gör politik.

Medverkande och innehåll

Projektet Jag gör politik – medborgardialog för unga vuxna

Projektet drivs av Funktionsrätt Uppsala kommun och finansieras av Arvsfonden. Medarbetare inom projektet presenterar här konkreta framgångsfaktorer i att nå, lyssna och ta tillvara erfarenheter från unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Bland annat lyfter de hur projektet arbetar med uppsökande rekrytering av deltagare och hur de gått från smågrupper till en sammanslagen grupp som nu möter politiker, tjänstepersoner och andra aktörer genom minidialoger. Du får även veta vad deras dialoger resulterat i och vad som skulle kunna bli bättre. Unga vuxna från projektet deltar och berättar.

Länsstyrelsen i Uppsala län och Myndigheten för delaktighet (MFD)

Länsstyrelsen berättar, tillsammans med MFD,  om sitt uppdrag och vilket stöd som finns att tillgå för att öka tillgänglighet och värna allas rätt att aktivt delta och påverka.

Projektet Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län

Webbinariet anordnas som en del av FoU Socialtjänsts projekt Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län. Projektledare Karolina Mark och FoU-samordnare Ulrika Toresten medverkar. Eventuellt finns det utrymme att berätta om fler framgångsrika exempel i länet, utöver Jag gör politik.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig främst till dig som arbetar inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län, men andra intresserade är också välkomna.

Datum, upplägg och anmälan

Digitalt webbinarium via Teams den 15 september 2021, kl. 8:30-10:00. Under mötet kommer det finnas utrymme för frågor, svar och erfarenhetsutbyte mellan deltagare och medverkande.

Anmäl dig via rosa knappen. Deltagarlänk kommer per e-post till anmälda deltagare några dagar innan. Ingen kostnad.

Bakgrund och syfte

Agenda 2030 och de globala målen säger att  ingen ska lämnas utanför i utvecklingsarbetet och syftar i grunden till att förverkliga de mänskliga rättigheterna. Vi behöver säkerställa att utvecklingen kommer alla till del, oavsett bakgrund, erfarenheter  och förutsättningar.

Delaktighet och möjlighet att påverka är en prioriterad fråga som bör genomsyra alla satsningar och strategier i länet. I Region Uppsalas regionala utvecklingsstrategi pekas tre områden ut: en hållbart växande region, en nyskapande region och en region för alla. Dessa mål berör alla verksamheter och psykisk hälsa är centralt för att uppnå målen.

Ungdomar och unga vuxnas delaktighet i samhället är viktigt här och nu och framåt. En ökad delaktighet främjar aktiva människor som vill och kan ta ansvar för sig själva, sin egen situation och den värld de lever i. 

Om projektet Jag gör politik och Funktionsrätt Uppsala kommun

Jag gör politik drivs av Funktionsrätt Uppsala kommun och finansieras av Arvsfonden. I nära samarbete med Uppsala kommun tar de fram en infrastruktur för att öka inflytandet och delaktigheten bland unga vuxna (25-35 år) i kommunen som lever med psykisk ohälsa eller NPF.

Dialoger som projektet initierat har visat hur delaktighet på området psykisk ohälsa inte kan isoleras som ett eget område. Diskussionerna har ofta hamnat i vidare livssituation och politiska diskussioner om bland annat ekonomisk fördelningspolitik, arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik och hälso- och sjukvårdspolitik.

Det har även blivit tydligt att målgruppen besitter en expertkunskap om vad som funkar och inte funkar för dem (en kunskap som också behöver utnyttjas bättre). Däremot efterfrågas mer information om vilka rättigheter man har och vilka insatser som erbjuds samt bättre samordning dessa emellan.

Funktionsrätt Uppsala kommun arbetar med att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättningar. I dialog med beslutsfattare, media och andra samhällsaktörer är Funktionsrätt en samlad röst för personer med funktionsnedsättningar i frågor om bemötande, myndighetsutövning, fysisk, kognitiv och kommunikativ tillgänglighet, hjälpmedel, färdtjänst, skola, kultur- och fritid och delaktighet. Allt i syfte att göra Uppsala till en kommun för alla.

Kontakt

Karolina Mark