Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län

Startdatum 2021-03-05
Slutdatum 2021-03-05
Tid 09:00 - 11:00
Plats Presentation genom Teams
Anmäl dig

Hur kan vi säkerställa att våra ambitioner med vård- och stödinsatser stämmer överens med behoven hos de vi arbetar för? Går det att planera för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling tillsammans med patienter, brukare och anhöriga?

Genom att ta tillvara på brukarens, patientens och anhörigas kunskap och erfarenhet tillför vi en expertroll och nytt perspektiv på våra verksamheter. Det leder till bättre kvalitet och högre effektivitet. 

Nu presenterar FoU Socialtjänst och samverkansparter bakgrund och syfte med en satsning på aktiviteter som stärker patient- och brukarmedverkan i länet. Välkommen att ta del av ett "smörgåsbord" som ger dig kunskap, inspiration och idéer om hur ni kan öka samskapande i din verksamhet.

Målgrupp

  • Du som arbetar inom hälsa, vård, stöd och omsorg i Uppsala län.
  • Du som har intresse för frågorna utifrån patient- brukar- eller anhörigperspektiv.

Innehåll

Förmiddagen består av en serie korta föreläsningar och presentationer av politiker, representanter från patient- och brukarföreningar, med flera. Det kommer bland annat handla om:

  • Varför brukarmedverkan är viktigt och hur det kan gå till.
  • Hur förhållningssätt och attityder påverkar.
  • Vilka metoder som är användbara.
  • Länets gemensamma riktlinjer för patient- och brukarmedverkan som beskriver vad vi kommit överens om att arbeta mot.
  • FoU Socialtjänsts projekt – påverka innehållet utifrån din verksamhets behov. Projektet kan exempelvis bidra med metodstöd eller anordna föreläsningar och erfarenhetsutbyten.

Program

Så här deltar du

Anmäl dig genom knappen ovan senast den 1 mars 2021. Deltagarlänk till Teams skickas per mejl tre dagar innan föreläsningen. Presentationen kommer även spelas in och vara tillgänglig på webben i efterhand, till och med den 19 mars 2021. Ingen kostnad.

Arrangör

FoU Socialtjänst ger forsknings- och utvecklingsstöd till länets socialtjänster och angänsande hälso- och sjukvård.

Föreläsningen är en del av ett projekt för att stärka länets utveckling i arbetet med patient- och brukarmedverkan. Projektet pågår till och med februari 2022 under ledning av Karolina Mark, FoU Socialtjänst.

Kontakt

Karolina Mark