Stöd till anhöriga - Webbutbildningar

För dig som arbetar inom socialtjänst, kommunal hemsjukvård eller skolverksamhet. Sidan är under uppbyggnad. Område: anhörigstöd.

Barn som anhöriga - Våga fråga!

Webbutbildningen "Barn som anhöriga – Våga fråga!" vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, till exempel dig inom kommunal hälso- och sjukvård och dig som arbetar inom skolans elevhälsa. Syftet är att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7§. Utbildningen ska även ge dig ökad kunskap om barns situation och behov i familjer som omfattas av bestämmelsen och stöd för att utveckla rutiner och arbetssätt på din arbetsplats.

Utbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Västra Götalandsregionen och består av två delar. Den första delen tar cirka 1,5 timme och genomförs individuellt. Den andra delen genomförs med fördel i grupp tillsammans med dina kollegor. För ytterligare information, se Nka:s webbsida anhoriga.se.

Utbildningen innehåller flera fallbeskrivningar där du får möjlighet att kartlägga den närståendes behov och vilka personer som är av betydelse i dennes närhet. Vilka är de personer som stöttar och vårdar en närstående, vilket stöd efterfrågas och vad kan samhället och den enskilda arbetsplatsen erbjuda? Utbildningen tar också upp vilken värdegrund som styr bilden av de anhöriga. Kan man se anhöriga som en värdefull resurs eller är de en be-
lastning i arbetet kring den närstående? För ytterligare information, se Nka:s webbsida anhoriga.se.

Film: Barn och unga berättar

Barn och unga berättar är en kort film på cirka 9 minuter om barn och ungas berättelser. Filmen tar upp teman som förälders psykiska ohälsa, sjukdom, missbruk och då föräldern oväntat avlider. Filmen vänder sig till dig som arbetar inom skola, familjecentral, boendestöd och kommunal missbruksöppenvård. Filmen är framtagen av Nationellt
kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Film: Till dig som är anmälningsskyldig

Till dig som är anmälningsskyldig är en film om orosanmälan för barn som riskerar att fara illa. Filmen är cirka 9 minuter lång och lämpar sig för alla medarbetare som arbetar i verksamhet som kommer i kontakt med barn. Filmen är framtagen av Socialstyrelsen.

Filmer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), publicerar kontinuerligt nya filmer om anhöriga och anhörigstöd. Materialet består av anhörigberättelser, filmade föredrag och korta utbildningsfilmer. För ytterligare information, se Nka:s webbsida anhoriga.se.

Kontakt