Implementering av Individens behov i centrum (IBIC)

RAPPORT 2020 utifrån en kartläggning av kommunernas arbete i Uppsala län. Författare: Sanna Tjernström, FoU Socialtjänst på uppdrag av socialchefsnätverket i länet. Område: äldre, äldreomsorg.

Underlaget bygger på intervjuer och i vissa fall kompletterande skriftlig korrespondens med personer involverade i kommunernas lokala implementeringsarbete under perioden januari - maj 2020.

Genomförd kartläggning visar att flera av länets kommuner tidigt beslutade om införande av IBIC men att få kommuner har eller haft en detaljerad plan för hur implementeringen ska bedrivas. Få kommuner har också genomfört en skriftlig konsekvensanalys inför övergången till den nya modellen. Detta tillsammans med avsaknaden av lokalt satta mål med införandet kan ha påverkat hur väl implementeringsarbetet fortgått.

Kartläggningen visar också att kommunerna har tillämpat olika projektorganisationer och att utförarled i flertalet kommuner inte deltagit i planeringsarbetet även om införandet i högsta grad även berör denna verksamhet. Detta kan vara en förklaring till att det idag förekommer stora skillnader mellan hur myndighet och utförarled förhållit sig till införandet av modellen.

I rapporten lyfts även att få kommuner i länet har en skriftlig plan för att förvalta IBIC och att flera kommuner helt saknar planering. Viss aktivitet sker samtidigt. IBIC utgör till exempel ett viktigt inslag i introduktionen för biståndshandläggare i flera kommuner och dokumentationsgranskning genomförs på flera håll.

Sammantaget visar kartläggningen att det finns stora skillnader mellan hur långt kommunerna kommit i arbetet med att implementera IBIC. De kommuner som själva bedömer att de kommit långt i implementeringsarbetet, Enköping, Tierp och Uppsala äldreförvaltning, är också de kommuner som arbetat längst med införandet. Älvkarleby kommun påbörjade arbetet under 2019 och Omsorgsförvaltningen i Uppsala kommun planerar att dra igång under 2020 och har därför störst arbete framför sig.

Rapporten avslutas med förslag på plan för fortsatt implementering.