Insatser som motverkar ofrivillig ensamhet bland äldre

RAPPORT 2021 utifrån en kartläggning av goda exempel med fokus på Uppsala län. Författare: Sanna Tjernström och Pernilla Ågård, FoU Socialtjänst. Område: äldre, äldreomsorg, psykisk hälsa.

Sidan innehåller utdrag ur rapporten. Du kan beställa det fullständiga materialet per e-post genom knappen längst ner.

Kartläggning av goda exempel på att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård fick i oktober 2020 i uppdrag att lyfta goda exempel på insatser som kan motverka äldres ofrivilliga ensamhet. I denna rapport får du ta del av goda exempel på insatser hämtade från Uppsala län, samt några exempel från övriga landet. Samtliga insatser som presenteras syftar, direkt eller indirekt, till att motverka äldres sociala och ofrivilliga ensamhet som till skillnad från den självvalda ensamheten – som i äldreforskningen brukar definieras som att ”vara själv” – är ett oönskat tillstånd.

Gemensamt för insatserna är att de främjar social interaktion, gemensamt är även att utvärderingar visat att insatserna motverkar äldres ensamhet eller, i de fall insatser inte utvärderats, att aktören bakom insatsen bedömer denna som framgångsrik.

De goda exemplen har kartlagts genom:

• Kontakt med nyckelfunktioner inom Region Uppsala och länets kommuner med syfte att identifiera lokala insatser.

• Kontakt med organisationer i Uppsala län, samt organisationer verksamma på nationell nivå, som mottagit medel från stadsbidragen 2018–2020 i syfte att motverka äldres ensamhet.

• Kontakt med SKR och Socialstyrelsen för att identifiera ytterligare framgångsrika projekt som inte omfattas av ovanstående urval.

De olika kontaktvägarna resulterade i att 26 aktörer identifierades under februari 2021. Samtliga identifierade aktörer fick därefter en förfrågan om att besvara en webenkät under mars 2021 inne-hållande frågor som syftade till att klargöra insatsens syfte, målgrupp, aktivitet, framgångsfaktorer, samt eventuella anpassningar till pandemin. 15 aktörer besvarade enkäten, bland andra Arbetarnas bildningsförbund (ABF), Göteborgs stad, Knivsta kommun och Riksförbundet Hjärnkoll.

Kartlagda insatser presenteras i denna rapport som sex teman: Samvaro i slutna grupper, Samvaro med varierat aktivitetsutbud, Samvaro med fokus på fysisk aktivitet, Samvaro på tu man hand, Produkter som främjar samvaro mellan äldre och anhöriga och Strukturer som främjar samvaro. De anpassningar som genomförts för att möta restriktioner med anledning av covid-19 pandemin presenteras under ett särskilt avsnitt.

Rapporten avslutas med en sammanställning över de framgångsfaktorer som ses som särskilt gynnsamma för att motverka äldres ofrivilliga ensamhet.

Slutsatser

Goda exempel på insatser som motverkar äldres ofrivilliga ensamhet

Kartläggningen visar på en rad olika satsningar och goda exempel som på olika sätt, direkt eller indirekt, erbjudit äldre ett socialt sammanhang. De satsningar och goda exempel som lyfts i denna rapport har presenterats som sex teman men kan även ses som två kategorier av insatser där kategori Direkt samvaro rör aktiviteter där verksamheten initierar samvaro och fungerar som part i samvaron med den äldre och kategori Indirekt samvaro rör satsningar som främjar samvaro mellan den äldre och annan person utanför den egna verksamheten.

Direkt samvaro

1. Samvaro med varierat aktivitetsutbud. Verksamheter som erbjuder olika aktiviteter där den enskilde själv väljer att delta i de aktiviteter som tilltalar denne. Verksamheterna har ofta hög tillgänglighet med öppettider varje vecka. Aktiviteterna leds och arrangeras av en kommun, förening, förbund eller företag, ofta i samverkan mellan flera aktörer.

2. Samvaro i slutna grupper. Verksamheter som erbjuder deltagare en serie träffar, ofta kring ett tema som är bestämt på förhand. Deltagarna avger tystnadslöfte och samvaro sker ofta under översyn av samtalsledare. Relationer mellan deltagarna emellan växer fram över tid.

3. Samvaro på tu man hand. Verksamheter som erbjuder samvaro med en representant från verksamheten, eller med en annan av verksamhetens deltagare.

4. Samvaro med fokus på fysisk aktivitet. Verksamheter som fokuserar på fysisk aktivitet i centrum för samvaron. Aktiviteterna sker på fasta, återkommande tider.

Indirekt samvaro

5. Produkter som främjar samvaro mellan äldre och anhöriga. Verksamheter som tillhandahåller produkter som underlättar interaktion och kommunikation mellan äldre och anhöriga, till exempel förstärkare och mikrofon, surfplattor och plexiglasskärmar.

6. Strukturer som främjar samvaro. Aktörer som erbjuder olika stöd till andra att arrangera sociala aktiviteter, till exempel genom ekonomiskt stöd, samordning, inspiration och utbildning. Verksamheter som informerar äldre om lokalt utbud av aktiviteter.

Framgångsfaktorer

Vad är det som gör identifierade satsningar som särskilt lyckosamma när det kommer till att motverka äldres ofrivilliga ensamhet? Verksamheterna har själva lyft flera framgångsfaktorer. Några av dessa har varit återkommande för flera typer av verksamheter och kan därför anses centrala.

  • Rikt aktivitetsutbud i olika format, ”det finns något för de flesta”. Äldre personer som grupp har olika intressen. Aktiviteter för äldre behöver därför ha olika innehåll för att locka till deltagande. Men det är inte bara innehållet som styr, formen för aktiviteten är också viktig. En del personer trivs i mindre sociala sammanhang, såsom aktiviteter som sker på tu man hand eller i mindre slutna grupper, medan andra gärna kombinerar samvaro med fysisk aktivitet eller uppskattar forum där deltagarna varierar från gång till gång. En del äldre ”ses” gärna digitalt och har inga problem med ny teknik, en del lär sig att hantera den med rätt typ av stöd. Andra varken kan eller vill umgås på detta vis. Ett rikt aktivitetsutbud både sett till innehåll och format, gärna geografiskt nära bostaden och med kostnadsfria alternativ, ökar möjligheterna att fler personer hittar något som passar just denne.
  • Samverkan mellan kommun och lokala aktörer. Samverkan mellan kommuner och lokala aktörer som föreningar, förbund och företag som på olika sätt engagerar sig i arbete för att motverka äldres ofrivilliga ensamhet kan både generera nya sociala sammanhang och bidra till fler engagerade volontärer. En funktion som uppmuntrar och stödjer lokala aktörer till aktivitet och samverkan/nätverkande har lyfts som särskilt betydelsefullt.
  • Ekonomiskt stöd till verksamheter som arrangerar aktiviteter. Många verksamheter är beroende av bidrag för att kunna arrangera aktiviteter och flera av de sats-ningar som presenteras i denna rapport är finansierade av statliga stimulansmedel. Ekonomiskt stöd har alltså möjliggjort att fler verksamheter kunnat genomföra aktiviteter på temat. Det är därför inte orimligt att anta att uteblivet ekonomiskt stöd kan få som konsekvens att utbudet minskar.
  • Informationsspridning genom kanaler som ligger äldre nära. Många äldre kan på egen hand ta sig till aktiviteter men behöver veta om att aktiviteter finns. Att sprida information om utbudet genom kanaler som ligger äldre nära, såsom lokala dagstidningar, medlems-tidningar och hemtjänst/hemsjukvård, har visat sig vara framgångsrika sätt för verksamheter att nå ut.
  • Lyhördhet. Att låta deltagarna själva styra över innehållet i insatsen har visat sig leda till engagemang som lockar till fortsatt deltagande. Flera aktörer lyfter nämligen förmågan att vara lyhörd inför deltagarnas behov och önskningar om aktiviteter som en framgångsfaktor.
  • Ringar på vattnet. Många verksamheter har skapat aktiviteter i format som uppmuntrar deltagarna att skapa själv-ständiga relationer till varandra. När aktiviteten är avslutad består vissa av relationerna. Formen av aktivitet kan alltså skapa långsiktiga positiva effekter som lever kvar efter att insatsen är avslutad.

Avslutande kommentar

Rapporten har uppmärksammat en bredd av goda exempel på insatser, både insatser som anpassats för ett liv under pandemin där äldre levt under restriktioner som inskränkt det sociala umgänget och insatser som förhoppningsvis kan återupptas i takt med att smittspridningen minskar och restriktionerna lättar.

Förhoppningen är att de goda exemplen och framgångsfaktorerna kan inspirera till fortsatt arbete med att skapa och utveckla insatser som motverkar ofrivillig ensamhet bland äldre. För det är ju just så: Eftersom personer 65 år och äldre är en heterogen grupp lockas äldre liksom andra åldersgrupper av olika typer av sociala aktiviteter. Det går därför inte att finna en form av aktivitet för att motverka ofrivillig ensamhet hos alla drabbade äldre utan utbudet behöver variera i fokus, målgrupp och antal deltagare för att locka så många äldre som möjligt.

Kontakt

Sanna Tjernström

FoU-samordnare

Pernilla Lind Ågård

Vetenskaplig handledare