Ny rapport: Översyn av SUF-Kunskapscentrum

SUF-Kunskapscentrum samlar, utvecklar och sprider kunskap för att stärka föräldraskapet i familjer där en förälder har intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller andra kognitiva svårigheter. FoU Socialtjänsts rapport beskriver verksamheten, dess förutsättningar och behov framåt.

I FoU Socialtjänsts uppdrag ingår att erbjuda verksamheter inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård kunskapsstöd och bistå i verksamhetsutveckling.

Under våren 2022 beslutade tjänsteledingen hälsa, stöd vård och omsorg (TL HSVO) att FoU Socialtjänst skulle genomföra en översyn av SUF-Kunskapscentrums arbete inför kommande avtalsperiod, med fokus på hur uppdraget genomförs, om förutsättningarna förändrats och vilka eventuella behov som finns framåt. Rapport redovisar resultatet av detta arbete.

SUF-Kunskapscentrums uppdrag och verksamhet

SUF-Kunskapscentrum erbjuder kunskapsunderlag, metodutveckling och olika former av stöd till yrkesverksamma, exempelvis inom socialtjänst, mödravård och förskola, som möter familjer där föräldrar har IF eller andra kognitiva svårigheter.

Stödet riktar sig i första hand till länets åtta kommuner och Region Uppsala, men uppdrag utförs även åt andra län och kommuner i mån av tid och till en kostnad. SUF-Kunskapscentrum består av dels av anställda inom Region Uppsala, dels av lokala SUF-grupper i varje kommun.

Så här gjorde vi översynen

För översynen har intervjuer genomförts med de anställda vid SUF-Kunskapscentrum, representanter från kunskapscentrumets ledningsgrupp och de lokala SUF-grupperna samt yrkesverksamma som möter SUF-relaterade frågor i sitt arbete. Styrdokument, avtal och andra relevanta dokument har också inkluderats i översynen.

Identifierade styrkor

SUF beskrevs i intervjuerna som en praktiknära verksamhet, där stöd erbjuds och metodutveckling sker med utgångspunkt i de verksamheter som berörs av arbetet. Dessutom berättade intervjupersonerna att SUF sedan länge arbetat med brukarmedverkan, vilket också innebär att de föräldrar som förväntas gynnas av SUF:s samverkansarbete involveras i utvecklingen av metoder och stöd. Den organisationsstruktur som SUF har, med lokala SUF-grupper som möts regelbundet och regionala mötesplatser där representanterna möts över huvudmannagränser, ses också som en styrka av de intervjuade, då det underlättar för samverkan både inom och mellan kommunerna och Region Uppsala. Slutligen har också arbetet på SUF-Kunskapscentrum en stark forskningsanknytning, då centrumet genom sin anställda forskare både bedriver egen forskning och bevakar forskningsläget, för att på så sätt förankra arbetet vetenskapligt.

Områden som skulle kunna utvecklas

Kärnverksamheten beskrevs i intervjuerna som välfungerande, med förutsättningar att genomföra det huvudsakliga uppdraget. Samtidigt identifierades olika möjligheter till utveckling som ledningsgruppen kan arbeta med framåt.

  • Möjlighet att anställa fler koordinatorer på deltid för att stärka särskilda delar av verksamheten.
  • Stärka arbetet mot funktionsbaserade roller för minskad sårbarhet vid personalomsättning inom de verksamheter som SUF-Kunskapscentrum riktar sig till.
  • Tydliggöra uppdraget på nationell nivå.
  • Se över tidsramarna och formerna för kommande avtalsperiod.

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör

Mikaela Baum

Regional utvecklingsledare