Så tycker man om biståndshandläggningen i Uppsala län 2019

RAPPORT 2019. Synpunkter på biståndshandläggning utifrån en enkät till brukare. Författare: Sanna Tjernström, FoU socialtjänst. Område: delaktighet, brukarmedverkan, bistånd, äldre, äldreomsorg, funktionshinder, LSS.

Bakgrund

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete följer krav på att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska utöva egenkontroll. Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Till sin hjälp har landets socialtjänster nationella kvalitetsregister och brukarundersökningar i Socialstyrelsens datainsamling Öppna Jämförelser. De uppgifter som insamlas i Öppna Jämförelser rör samtidigt i låg utsträckning den enskilde omsorgsanvändarens syn på myndighetsutövningen.

Myndighetsutövningen inom äldre- och funktionshinderomsorg behöver därför genomföra egna datainsamlingar för att kunna kvalitetssäkra sin verksamhet i frågor som gäller information, tillgänglighet, bemötande och den enskildes möjlighet till delaktighet och måluppfyllelse.

Under våren och sommaren 2019 utarbetade Enköpings-, Heby, Knivsta, Tierps- och Östhammars kommun en gemensam enkät för datainsamling. Arbetet genomfördes inom ramen för Länsnätverk för chefer till biståndshandläggare. Målgrupp för enkäten är omsorgsanvändare inom verksamheternas äldre- och funktionshinderomsorg som kommer i kontakt med myndighetsutövande bistånds- och LSS-handläggare.

Enkäten finns i två versioner, en för personer som ansökt om eller beviljats bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, och en för personer som ansökt om eller beviljats insatser med stöd av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Enkäterna kan besvaras av den enskilde själv, av den enskilde med stöd av anhöriga eller annan person som är behjälplig. 

Genomförande

Enkäten distribuerades av bistånds- och LSS-handläggare under perioden 4–15 november 2019. I samband med utlämnandet av enkät och förfrankerat svarskuvert informerades den enskilde om undersökningen, att deltagandet var frivilligt, att detta sker anonymt och att svar skulle vara inkomna senast 22 november. För att erhålla enkät skulle den enskilde uppfylla följande kriterier:

  • Erhållit ett insatsbeslut enligt SoL eller LSS alternativt ansökt om insatser enligt samma lagar
  • Sökt eller erhållit insatser som ges inom ramen för funktionshinderområdet och/eller äldre
    omsorgsområdet.
  • Isamband med mottagandet av enkät träffat handläggare vid fysiskt möte (hembesök, på sjukhus, på kontoret etcetera) under aktuell mätperiod.

Kommentarer

Denna rapport redogör för de data som insamlats av Enköpings-, Heby, Knivsta, Tierps- och Östhammars kommun i syfte att kvalitetssäkra den myndighetsutövande verksamheten i frågor som gäller information, tillgänglighet, bemötande och den enskildes möjlighet till delaktighet och

måluppfyllelse. Då materialets kvantitet både sett till svarsfrekvens och till samtliga omsorgstagare är mycket begränsat, finns inga ambitioner att tillskriva undersökningarna någon som helst tillförlitlighet. Rapporten har istället belyst vissa eventuella trender och hur undersökningarnas material kan framställas. För att skapa tillförlitlighet och därmed god grund för eventuella verksamhetsförändringar, krävs ett betydligt mer omfattande material.