Uppföljning av brukarråd inom verksamhetsområde psykiatri på Akademiska sjukhuset

RAPPORT 2018. Brukarnas och professionens upplevelse av nybildade brukarråd. Författare: Cecilia Ingard, FoU socialtjänst. Område: funktionshinder, brukarmedverkan, delaktighet.

Denna uppföljning är tänkt att spegla hur brukare och profession upplever de nybildade brukarråden inom verksamhetsområde psykiatri på Akademiska sjukhuset. Då verksamhetsområdet psykiatri under 2017 skapade nya former för hur verksamhetsområdet skulle bedriva sina brukarråd, önskade verksamhetsområdet även en uppföljning som skulle spegla hur brukare och profession upplevde de nybildade brukarråden. FoU socialtjänst fick uppdraget att göra uppföljningen under 2017. 

Sammanfattningsvis upplevde både professionen och brukarna att de förberedande AU-mötena i den nya organisationen fungerade väl och brukarna hade möjlighet att vara delaktiga i dessa möten. Dock var själva brukarråden för korta och antalet brukare var färre än representanter från professionen. Professionen upplevde det som positivt att brukarna och professionen arbetade mot samma mål och att det rådde ett trevligt klimat på brukarråden och AU-mötena, medan brukarna upplevde brukarråden som ett forum för informationsutbyte. Brukarna hade förhoppningar om att kunna påverka övergripande frågor som chefstillsättningar, medan professionen upplevde att det var mera rimligt att brukarna skulle kunna vara delaktiga i konkreta frågor. Av intervjuerna framgick det att både brukare och profession var osäkra på hur representationen skulle se ut i brukarråden och AU. ”Inflytande på plats” lyftes av brukarna och professionen som en fungerande metod för att lyfta brukarnas åsikter.