Anhörigstöd – Information och utbildning på webben för dig som ger stöd till barn som är anhöriga

Här har vi samlat de viktigaste länkarna till webbaserat informations- och utbildningsmaterial för dig som i arbetet möter barn som är anhöriga. Område: anhörigstöd, barn och unga, BoU.

Anhörigstöd och barn som anhöriga

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen informerar om kommunens ansvar för anhörigstöd. De har en särskild sida om stöd till barn som anhöriga. Här finns också informationsmaterialen:
Barn som anhöriga – Stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma
Barn som anhöriga – Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider.

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Här finns samlad information om barn som anhöriga och du kan bland annat fördjupa dig i forskning och konsekvenser, stödinsatser, hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens särskilda ansvar och vad förskola och skola kan tänka på
när det gäller råd och stöd till barn som anhöriga.

Det finns också direktlänkar till lägesrapporter, meddelandeblad, målgruppsanpassade sammanfattningar, rekommendationer och vägledningar, statistik och uppföljningar och systematiska översikter och kartläggningar. På Kunskapsguiden finns dessutom samlat kunskapsstöd på temat Samtal med barn där du får stöd i att utveckla din förmåga att prata med barn.

Hälso- och sjukvården har en lagstadgad skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när föräldrar får vård för vissa allvarliga tillstånd. Detta gäller om förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med lider av psykisk störning eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom, skada, missbruk eller oväntat avlider.

5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (PSL)

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Nka publicerar löpande informationsmaterial, kunskapsöversikter och filmer om anhöriga och anhörigstöd. På deras webb www.anhoriga.se hittar du bland annat foldern Barn som anhöriga. Här finns också webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga! som vänder sig till dig som arbetar inom bland annat skolans elevhälsa. Syftet är att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt Hälso-och sjukvårdslagen 5 kap. 7§. Utbildningen ska även ge dig ökad kunskap om barns situation och behov i familjer som omfattas av bestämmelsen och stöd för att utveckla rutiner och arbetssätt på din arbetsplats.

Nka har filmer om barn som anhöriga
Barn och unga berättar tar upp teman som förälders psykiska ohälsa, sjukdom, missbruk och då föräldern oväntat avlider.
Barn som anhöriga i skolan lyfter unga vuxnas berättelser om hur viktiga vuxna och skolan är när barn och unga är anhöriga.

Orosanmälan

Hos Socialstyrelsen finns information om orosanmälan. Socialstyrelsen har också tagit fram foldern Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn och handboken Anmäla oro för barn. Handboken innehåller också beskrivning av socialtjänsten rutiner vid orosanmälan.

Vill du ha denna information som klickbar pdf?

Mejla beställning

Kontakt

Sanna Tjernström

FoU-samordnare