Kunskapsstyrning: Nya arbetsgrupper inom LPO Äldres hälsa

2023-02-15

LAG Demenssjukdomar och LAG Äldre och läkemedel ska bevaka och utveckla sina respektive områden. Arbetsgrupperna är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

FoU Socialtjänst har flera roller inom kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvård. Bland annat bidrar vi med en processledare för Lokalt programområde (LPO) Äldres hälsa. Inom detta programområde startades i slutet av 2022 två nya lokala arbetsgrupper (LAG). Lokala arbetsgrupper består av verksamhetsnära personer och har tidsbegränsade uppdrag.

LAG Demenssjukdomar har i uppdrag att stötta implementeringen av nationella och regionala riktlinjer samt kunskapsstöd relaterade till demenssjukdomar. Gruppen ska även analysera brister och ge förslag på förbättringsåtgärder samt stödja kompetensutveckling och samverkan mellan kommuner och region.

LAG Äldre och läkemedel ska bland annat identifiera bristande kvalitet inom området och ge förslag till förbättringsåtgärder, stötta implementering av kunskapsunderlag och vara referensgrupp för nya länsgemensamma rekommendationer och riktlinjer kring läkemedel till äldre. 

Kontakt

Har du frågor eller inspel till detta arbete kan du kontakta Sanna Juhlin, regional utvecklingsledare.

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare