Äldre

FoU Socialtjänst stödjer utveckling och kunskapsstyrning inom området äldre och åldrande.

Samverkan och samordning

FoU Socialtjänst samordnar och leder flera nätverk för äldrefrågor i Uppsala län, exempelvis för IBIC-processledare, chefer till biståndshandläggare och BPSD-utbildare.

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

  • Processledare i lokalt programområde (LPO) Äldres hälsa.
  • Processledare i lokal arbetsgrupp (LAG) Demenssjukdomar.
  • Processledare i lokal arbetesgrupp (LAG) Äldre och läkemedel.

Stöd vid verksamhetsutveckling

FoU Socialtjänst stödjer utveckling av systematisk uppföljning av myndighetsutövning inom äldreomsorgen. Det kan innebära att vi föreslår och beskriver metoder, tar fram mallar och sammanställer data på länsnivå.

Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Vi stödjer kompetensutveckling för länets bistånds och LSS-handläggare genom att samordna yrkeshandledning och fortbildningsinsatser. Vi sprider även kunskap genom att publicera kartläggningar och uppföljningar i rapportform.

Evenemang

Hitta utbildningar, föredrag och seminarier inom ditt arbetsområde.

Kunskapsbank

Sök på "äldre" för att se kartläggningar, uppföljningar och annat vi skrivit inom området.

Kontakt

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare