Barn och unga

Barnkonventionen, nu en del av svensk lag, säger att beslut kring barn ska utgå från barnets bästa och att barn ska få vara delaktiga i beslut som rör dem själva. Dessa perspektiv finns med i allt vi gör. Här följer några exempel.

Samverkan och samordning

 • Överenskommelse kring barn placerade utanför det egna hemmet (ViS).
 • Barn med problematik kring tal, röst och språk.
 • Barn med autism.
 • Tidiga samordnade insatser. Vi erbjuder den lokala närvården i varje kommun i länet en workshop kring tidiga samordnade insatser. Berörda verksamheter är socialtjänst, elevhälsa, hälso- och sjukvård, skola och förskola. Kontakta projektledare Hanna Röngren för mer info.

Nationellt kunskapsstöd

Vi deltar i utvecklingsnätverk med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och tar del av aktuella nyheter inom området. Vi informerar om och stödjer implementering av produkter från nationella myndigheter, till exempel Socialstyrelsen, samt deltar i nationellt arbete för systematisk uppföljning inom den sociala barnavården.

Stöd vid verksamhetsutveckling

För närvarande genomför vi kartläggningar/uppföljningar av arbete inom:

 • Socialarbetare i skolan.
 • Socialtjänstens handläggning av hälsoundersökningar.
 • Barn med komplex problematik.

Kunskapsspridning och kompetensutveckling

 • Utifrån det regionalt antagna programmet för stabilitet och kompetensutveckling, administrerar och samordnar vi kompetensutveckling inom social barnavård i Uppsala län.
 • Riktad utbildning.
 • Nätverk för arbetsledare.
 • Vi deltar i det nationella arbetet för att utveckla Barns behov i centrum (BBIC). I Uppsala län är Elisabet Smedjegård samordnare för BBIC-frågor.

Evenemang

Hitta utbildningar, föredrag och seminarier inom ditt arbetsområde.

Kunskapsbank

Sök på "barn" för att se kartläggningar, uppföljningar och annat vi skrivit inom området.

Kontakt

Geli Lytter

FoU-samordnare

Carina Lodén

Utvecklingsledare

Hanna Röngren