Barn och unga

FoU Socialtjänst stödjer utveckling och kunskapsstyrning inom området barn och unga.

Samverkan och samordning

FoU Socialtjänst samordnar och leder nätverk för barn- och unga-frågor i Uppsala län, exempelvis länsgemensam analysgrupp gällande avvikelser, referensgrupp med chefer inom myndighetsutövning och utvecklingsforum gällande hälsoundersökning enligt socialtjänstlagen. Länets BBIC-samordnare finansieras av FoU Socialtjänst.

Stöd vid verksamhetsutveckling

FoU Socialtjänst stödjer utveckling av systematisk uppföljning inom barn och unga-området. Det kan innebära att vi föreslår och beskriver metoder, tar fram mallar och sammanställer data på länsnivå. FoU Socialtjänst kan även genomföra eller stödja utvärderingar och kartläggningar.

Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Vi stödjer kompetensutveckling för länets socialsekreterare inom barn- och unga genom att samordna yrkeshandledning och fortbildningsinsatser. Under 2022 lanserades den nationella satsningen Yrkesresan inom socialtjänstens barn- och ungaområde i alla länets kommuner. FoU Socialtjänst samordnar Yrkesresan på länsnivå och stöttar kommunerna administrativt.

Evenemang

Hitta utbildningar, föredrag och seminarier inom ditt arbetsområde.

Kunskapsbank

Sök på "barn" för att se kartläggningar, uppföljningar och annat vi skrivit inom området.

Kontakt

Carina Lodén

Regional utvecklingsledare