Missbruk och beroende

Med vetenskapligt grundad metodik ökar förutsättningarna för att ge bättre vård och behandling för personer med missbruk/beroende.

Samverkan och samordning

Riktlinjer inom missbruks- och beroendevården (RIM)

Kommunerna och Region Uppsala samverkar kring missbruks- och beroendefrågor. Uppsala län ingår i Sveriges kommuner och regioners (SKR) satsning inom missbruksområdet, Kunskap till praktik. I Uppsala kallas verksamheten för RIM. Syftet är att höja kvalitén inom missbruks- och beroendevården. 

RIM verkar inom följande områden:

  • Utveckling av samverkan.
  • Kompetensutveckling.
  • Uppföljning, utvärdering och forskarstöd i lokalt utvecklingsarbete.
  • Brukarmedverkan.
  • Familjeperspektiv inom missbruks-/beroendevården.

RIM leds av en styrgrupp. Därutöver finns lokala RIM-grupper i samtliga kommuner. En länsövergripande överenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendevården antogs 2010. Därtill finns lokala handlingsplaner som tagits fram av de lokala RIM-grupperna

Nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för missbruk och beroende

FoU Socialtjänst deltar i den nationella arbetsgrupp som utarbetat, utvecklar och implementerar VIP Missbruk beroende. Programmet syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev. 

Evenemang

Hitta utbildningar, föredrag och seminarier inom ditt arbetsområde.
Två personer läser böcker

Kunskapsbank

Sök på "missbruk" för att se kartläggningar, uppföljningar och annat vi skrivit inom området.

Kontakt

Maria Adenhav Lantz

Regional utvecklingsledare