Projekt Kvinnofrid

Projektet planeras ta ett helhetsgrepp i länet när det gäller forskning och utveckling på området kvinnofrid.

Syftet med projektet är att jämna ut kompetensskillnader i länet och hitta en gemensam linje i kvinnofridsfrågor inklusive barnperspektivet.

Projektledare är Veronica Wahlström, Uppsala kommun. Projektet startar hösten 2021 och planeras pågå till 2023. 

Projektets fokusområden 

  • Utveckling inom arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Integrera kvinnofridsområdet inom RSS.
  • Kunskaps- och verksamhetsutveckling inom kvinnofridsområdet med tydligt barnperspektiv.
  • Stöd i och utveckling av arbetet med systematisk uppföljning i kvinnofridsärenden.

Kompetensinsatser och kunskapsutveckling

Projektet kan stötta socialtjänsten att utveckla sitt arbete lokalt och i samverkan med andra aktörer. Det kan handla om att utveckla rutiner för att upptäcka våld, se över metoder och arbetssätt i handläggning av våldsärenden eller bidra med kunskapshöjande insatser inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Ser du ett behov i ditt arbete är du välkommen att kontakta projektet.

Möter du våld i ditt arbete?

Du som arbetar inom socialtjänst eller närliggande hälso- och sjukvård är välkommen att kontakta projektet för att få råd och vägledning i ärenden som rör våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet ger en möjlighet att avidentifierat prata om ärenden och det övergripande syftet är att stötta och underlätta för dig som professionell i ditt arbete. Du kan också ringa om du har frågor kring rutiner, kunskapsstöd eller metoder som du kan använda dig av i ditt arbete.

Du kan ringa såväl i ett akut skede som i frågor som rör långsiktigt stöd. Tänk på att inte uppge personuppgifter.

Exempel på frågor:

  • Hur upptäcker vi våld? Hur frågar jag om våld?
  • Hur gå vidare när information om våld framkommer?
  • Frågor kring hot- och riskbedömning samt placeringar.
  • Hur ger vi bäst stöd till vålsutsatta? Hur kan vi samverka med andra aktörer?

Kontakt

Veronica Wahlström
E-post: veronica.wahlstrom@uppsala.se