Projekt Kvinnofrid

Forskning och utveckling på området kvinnofrid 2021-2022. Projektet är nu avslutat.

Syftet med projektet var att jämna ut kompetensskillnader i länet och hitta en gemensam linje i kvinnofridsfrågor inklusive barnperspektivet.

Projektet startade hösten 2021 och planerades pågå till 2023. I februari 2023 beslutade dock länets socialchefer att projektet skulle avslutas då resurser behövde omfördelas.

Bakgrund

Projektet blev möjligt genom att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, genomför en särskild kvinnofridssatsning 2021–2023. Syftet var att stödja kommuner och regioner att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Projektets fokusområden 

  • Utveckling inom arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Integrera kvinnofridsområdet inom RSS.
  • Kunskaps- och verksamhetsutveckling inom kvinnofridsområdet med tydligt barnperspektiv.
  • Stöd i och utveckling av arbetet med systematisk uppföljning i kvinnofridsärenden.

Kompetensinsatser och kunskapsutveckling

Projektet har stöttat socialtjänsten att utveckla sitt arbete lokalt och i samverkan med andra aktörer. Det kan handla om att utveckla rutiner för att upptäcka våld, se över metoder och arbetssätt i handläggning av våldsärenden eller bidra med kunskapshöjande insatser inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Kontakt

Nima Najafi

Verksamhetschef