Projekt Kvinnofrid

Projektet planeras ta ett helhetsgrepp i länet när det gäller forskning och utveckling på området kvinnofrid.

Syftet med projektet är att jämna ut kompetensskillnader i länet och hitta en gemensam linje i kvinnofridsfrågor inklusive barnperspektivet.

Projektledare är Veronica Wahlström, Uppsala kommun. Projektet startar hösten 2021 och planeras pågå till 2023. 

Bakgrund

Projektet har blivit möjligt genom att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, genomför en särskild kvinnofridssatsning 2021–2023. Syftet är att stödja kommuner och regioner att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Projektets fokusområden 

  • Utveckling inom arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Integrera kvinnofridsområdet inom RSS.
  • Kunskaps- och verksamhetsutveckling inom kvinnofridsområdet med tydligt barnperspektiv.
  • Stöd i och utveckling av arbetet med systematisk uppföljning i kvinnofridsärenden.

Kompetensinsatser och kunskapsutveckling

Projektet kan stötta socialtjänsten att utveckla sitt arbete lokalt och i samverkan med andra aktörer. Det kan handla om att utveckla rutiner för att upptäcka våld, se över metoder och arbetssätt i handläggning av våldsärenden eller bidra med kunskapshöjande insatser inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Ser du ett behov i ditt arbete är du välkommen att kontakta projektet.

Möter du våld i ditt arbete?

Du som arbetar inom socialtjänst eller närliggande hälso- och sjukvård är välkommen att kontakta projektet för att få råd och vägledning i ärenden som rör våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet ger en möjlighet att avidentifierat prata om ärenden och det övergripande syftet är att stötta och underlätta för dig som professionell i ditt arbete. Du kan också ringa om du har frågor kring rutiner, kunskapsstöd eller metoder som du kan använda dig av i ditt arbete.

Du kan ringa såväl i ett akut skede som i frågor som rör långsiktigt stöd. Tänk på att inte uppge personuppgifter.

Exempel på frågor:

  • Hur upptäcker vi våld? Hur frågar jag om våld?
  • Hur gå vidare när information om våld framkommer?
  • Frågor kring hot- och riskbedömning samt placeringar.
  • Hur ger vi bäst stöd till vålsutsatta? Hur kan vi samverka med andra aktörer?

Aktuellt

Grund- och förjupningsdagar inom hedersrelaterat våld, 8-9 november.

Kontakt

Veronica Wahlström
E-post: veronica.wahlstrom@uppsala.se 
Telefon: 018-727 84 13

Projektet drivs på deltid och Veronica är därför främst tillgänglig onsdag eftermiddagar, torsdagar och fredagar.