Projekt Tidiga samordnade insatser för barn och unga (TSI)

FoU Socialtjänsts projekt har stöttat länets verksamheter i att kartlägga, identifiera och utveckla tidiga samordnade insatser.

Tidiga samordnade insatser (TSI) betyder att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans. Samordningen behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och samordning.

Med start 2020 har FoU Socialtjänst drivit ett projekt för att stärka denna utveckling inom Uppsala län. Projektet, som är finansierat genom länets överenskommelse för psykisk hälsa, har bland annat erbjudit öppna föreläsningar för att höja kompetensen, anordnat workshops för verksamhetsutveckling samt fungerat som bollplank och stöd för aktörer i länet som velat komma vidare i sitt arbete med TSI.

Projektet är nu avslutat och avrapporteras till HSVO den 4 februari. För att förflyttningen mot förebyggande och tidiga insatser ska fortgå krävs ”långsiktighet, uthållighet och mod”, skriver projektledare Hanna Röngren i sin slutrapport.

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör

Hitta på sidan