Länsövergripande dokument för Vård i Samverkan

Region Uppsala och länets kommuner samverkar för ett hållbart utvecklingsarbete inom området hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Vård i Samverkan (ViS) är samlingsnamnet för de styrande dokument som stödjer verksamheternas samarbete.

ViS-dokumenten på den här sidan gäller i hela länet och stödjer arbetet både på politisk nivå och tjänstemannanivå. 

Dokumenten är indelade utifrån målgrupp för vården och insatserna. När du klickar på ett dokumentnamn öppnas originaldokumentet som finns i Region Uppsalas publika dokumenthanteringssystem DocPlus. Det innebär att du alltid ser den aktuella versionen av varje dokument.

Målgrupp: Alla åldrar

ViS-dokument som är relevanta oavsett vilken målgrupp inom hälsa, stöd, vård och omsorg som du riktar dig till i ditt arbete (barn och unga, vuxna och äldre). För mer specifik målgrupp, läs under rubriken Omfattning i respektive dokument.

Aktuellt

2022-09-13
En nyhet är riktlinjen Samverkan vid förskrivning av hjälpmedel i skolan. Flera dokument befinner sig också i remissprocessen.

Kontakt

Monika Brundin

Samordningsstrateg