13/9 Nya och reviderade ViS-dokument

2022-09-13

En nyhet är riktlinjen Samverkan vid förskrivning av hjälpmedel i skolan. Flera dokument befinner sig också i remissprocessen.

​Nya dokument

 • Samverkan vid förskrivning av hjälpmedel i skolan.
  Den nya riktlinjen  för samverkan har tagits fram utifrån behov och gällande lagstiftning. Skolhuvudman i Uppsala län och Region Uppsala har ett delat ansvar för att barn/elever med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel i skolan ska få tillgång till sådana. God samverkan där inblandade parter drar fördel av varandras kompetenser och ser till hela situationen för det enskilda barnet/eleven är en viktig framgångsfaktor.

Reviderade dokument

 • Läkemedelshantering i samverkan och läkemedelslistor 1, 2, 3.
 • Principer för samverkan, avtal, överenskommelser, riktlinjer och rutiner.

Remisser

 • Anhörigstöd i Uppsala län.  
  Klar för remisshantering. Dokumentet har reviderats redaktionellt och förtydligats avseende roller och ansvar utifrån den nationella anhörigstrategin.
 • ​Äldrevårdsenheten – Samverkan för vård av patienter i ordinärt boende.
  Nytt dokument för länet som nu är ute på remiss ​.
 • Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län.
  Vårdhygien har påbörjat revisionsarbetet​​.
 • Samtycke, sammanhållen journalföring och informationsöverföring i samverkan.
  Reviderad med stöd av jurister inför att barn och unga kommer med i Cosmic Link och är ute på remiss
 • Samverkan vid egenvård i Uppsala län
  Två dokument blir ett och är ute på remiss.
 • Samverkan vid utskrivning från slutenvården
  Uppdateras med kapitel om hantering vid tvångsvård och förtydliganden utifrån barn och unga-området. Är på remiss.

Sammanställningen publicerades den 13 september 2022.

Kontakt