Jourhem för barn och unga i Uppsala län

RAPPORT 2021 utifrån en kartläggning av hur länets kommuner arbetar med jourhem. Rapporten innehåller även idéer kring samverkan. Område: Barn och unga, socialtjänst, Ett hem att växa i.

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) har genomfört en kartläggning med syfte att ge en överblick och ökad kunskap om hur socialtjänsterna i Uppsala län arbetar med jourhem för barn och unga samt med utbildningen Ett hem att växa i. Resultatet av kartläggningen kan användas som ett diskussionsunderlag för vidare samverkan inom länet. Uppgifterna har inhämtats från respektive socialtjänst genom intervjuer samt en enkät.

Flera av kommunerna är intresserade av att samverka kring kontrakterade jourhem. Det ses som positivt att kunna dela på kostnader samt att slippa den tidsåtgång det tar att leta jourhem. Vissa kommuner ställer sig frågande till hur man får samverkan kostnadseffektiv, beroende på kostnad i förhållande till nyttjande. Det uppkommer även tankar kring hur kommunerna i samverkan ska komma överens om till exempel fördelning av platser, utredningsmetodik och bedömningskriterier. Även det geografiska avståndet ses som ett hinder för samverkan. Det tas i flera intervjuer upp att samverkan kanske bör ske mellan närliggande kommuner, såsom till exempel länets norra kommuner respektive länets södra kommuner. Tillgänglighet och relation ses som viktiga framgångsfaktorer i arbetet med jour- och familjehem.

Familjehemssekreterarnas länsövergripande nätverk ses som ett bra forum för att utveckla samverkansinsatser, till exempel reflektionsträffar, utbildningstillfällen eller vägledningsgrupper. I intervjuerna beskrivs att kommunerna i samverkan skulle kunna utveckla stödpaket i mer omfattande uppdrag, såsom vid placeringar av barn med komplexa behov. Samverkan skulle även kunna ske gällande utbildnings- och informationsmaterial. Informationen skulle kunna finnas på en gemensam kunskapsportal. Alla kommuner anger att de önskar samverka med andra kommuner gällande Ett hem att växa i. Samverkan önskas kring deltagare och utbildare.

Under intervjuerna påtalas även möjligheten att samverka kring familjehem. Några kommuner ser detta som ett sätt att minska antalet konsulentstödda familjehem. Andra kommuner ser samverkan kring familjehem som problematisk, då det skulle kunna medföra att relationerna med familjerna blir ytligare och kännedomen om familjerna minskar. Det finns intresse från flera kommuner att samverka om till exempel rekryteringskampanjer.

Mejla oss för att få materialet. Skriv titel och utgivningsår i ämnesraden.

Beställ

Kontakt