Så tycker man om bistånds- och LSS-handläggningen i Uppsala län

RAPPORT 2020, 2021, 2022. Synpunkter på bistånds- och LSS-handläggningen under föregående år, utifrån en enkät till brukare. Författare: Sanna Tjernström, FoU Socialtjänst. Område: delaktighet, brukarmedverkan, bistånd, äldre, äldreomsorg, funktionshinder, LSS.

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete följer krav på att utöva egenkontroll för den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Till sin hjälp har landets socialtjänster bland annat nationella kvalitetsregister och enkätundersökningar i Socialstyrelsens datainsamling Öppna Jämförelser. Undersökningarna handlar dock sällan om den enskilde omsorgsanvändarens syn på myndighetsutövningen.

Mot bakgrund av detta behöver myndighetsutövningen inom äldre- och funktionshinderomsorg genomföra egna datainsamlingar för att kunna kvalitetssäkra sin verksamhet i frågor som gäller till exempel information, tillgänglighet, bemötande och den enskildes möjlighet till delaktighet och måluppfyllelse.

Sedan hösten 2019 har därför flera av länets kommuner, med stöd av FoU Socialtjänst, genomfört en årlig gemensam brukarundersökning bland omsorgsanvändare. Dessa rapporter sammanställer resultaten.

Läs rapporten

Här kan du läsa och hämta den fullständiga rapporten (pdf).

FOUSR-2022-1.png

Mejla oss för att ta del av rapporterna från tidigare års brukarundersökningar.

Beställ

Kontakt

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare