Samverkan kring barn och unga som har problem med tal, röst eller språk

RAPPORT 2021. Återrapport av ett projekt som genomfördes av FoU Socialtjänst under 2020. Författare: Geli Lytter, Carina Lodén. Område: Barn och unga, BoU, samverkan, socialtjänst, elevhälsa, hälso- och sjukvård, funktionshinder.

Syftet med rapporten är att redogöra för projektets innehåll och vunna erfarenheter. Kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala har genom samverkansstrukturen för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) beslutat att genomföra ett förbättringsarbete i enlighet med antagen projektplan. Projektplanen utgick från den uppdragsbeskrivning som presenterades för FoU Socialtjänst (FoU-S). 

Projektets syfte

Att i samverkan mellan huvudmännen säkerställa en sammanhållen kedja av insatser för barn och unga, 1-18 år, som har problem med tal, röst eller språk.

Förbättringsarbetets effektmål

 • Förbättringsarbetet har definierats av de övergripande mål som angivits inom uppdraget:
 • Barn som har problem med tal, röst eller språk
  o får det stöd de har behov av
  o blir tidigt uppmärksammade
  o får rätt insatser i tid utifrån sina behov.
 • Barnet och familjen är delaktiga i planering och beslut.
 • Målgruppen har ett stöd som bygger på god samverkan mellan huvudmännen och en sammanhållen kedja av insatser.
 • Genom förbättrad samverkan minskar dubbelarbete.
 • Förbättra samverkan så att insatserna inte blir kontraproduktiva.

Slutsatser

Projektet har synliggjort brister i samverkan, så som svårigheter att enas kring begrepp gällande målgruppen och dess insatser. Rapporten beskriver problemen och ger förslag på fortsatt utvecklingsarbete, bland annat genom ett verktyg som kan användas för analys, prioritering och planering av förbättringsarbeten gällande barn och unga som har problem med tal, röst eller språk.

Material

Här kan du hämta en Powerpoint-presentation av projektet samt en Excel-fil som kan användas vid utvecklingsarbete. Du är också välkommen att beställa den fullständiga återrapporten genom att mejla oss.

Mejla oss för att få materialet. Skriv titel och utgivningsår i ämnesraden.

Beställ

Kontakt

Carina Lodén

Regional utvecklingsledare