Min karta: Det handlar om mig!

RAPPORT 2021. Utvärdering av projektet Min karta i Uppsala kommun​. Författare: Ulrika Toresten, Maricel Knechtel, FoU Socialtjänst. Område: barn och unga, patient- och brukarmedverkan, delaktighet, vård- och stödsamordning VoSS, ACT, tidiga samordnade insatser.

Projekt i Uppsala kommun

I Uppsala kommun pågick till och med december 2020 projektet Min karta. Min karta erbjöds ungdomar i åldersspannet 13–20 år som har kontakt med Socialförvaltningen för förebyggande eller öppna insatser. 

Min karta som metod

Min karta är en anpassning av metoden vård- och stödsamordning (VoSS), som används i Region Uppsala. VoSS bygger delvis på ACT-modellen (Assertive Community Treatment).

Centralt i VoSS är målet om att öka brukarmedverkan och delat beslutsfattande, vilket i sin tur ska leda till förbättring vad gäller funktion och ökad delaktighet i samhället. VoSS innebär att arbeta efter brukarens önskan om förändring. Arbetsgången i Min karta ska bestå av en uppstartsfas, en kartläggningsfas och en arbetsfas.

Utvärderingens syfte, tillvägagångssätt och frågeställningar

Ett av effektmålen i projektet är att de medverkande ungdomarnas delaktighet och motivation har ökat. FoU Socialtjänst (FoU-S) har fått i uppdrag att utvärdera om detta effektmål har uppfyllts.

Projektet har genomförts i liten skala och därför har en kvalitativt ansats valts för att utvärdera insatsen. Rapporten bygger på analys av kvalitativa intervjuer om ungdomarnas erfarenheter av Min karta.

Frågeställningar:

  1. Upplever ungdomarna en större grad av delaktighet och inflytande genom Min karta?
  2. Upplever ungdomarna att Min karta har lett till ökad motivation, intresse i vardagen och kontroll i livet?

Slutsatser i rapporten

Sammantaget upplever de intervjuade ungdomarna hög grad av delaktighet i Min karta-projektet. Genom Min karta har ungdomarna fått ställa sig själva frågor genom vilka de kunde få nya insikter, lärt om sig själva och fått överblick över sina liv. Att Min karta ”handlar om mig ” genomsyrar ungdomarnas berättelser.

Kartläggningsmaterialet och arbetssättet i Min karta verkar mycket väl kunna anpassas till den aktuella ungdomen och möta, beröra och matcha det som var och en behöver för att må bättre, se och uttrycka sina behov, engagera sig och uppleva mer kontroll. Flera av ungdomarna säger att de genom Min karta fick mer kunskap om sig själva, vilket i sin tur underlättade för dem att göra aktiva val och främjade delaktighet.

Effekten var tydligast hos de ungdomar som hade kontinuerligt stöd och där målen följdes upp regelbundet. Denna fas kallas i projektet arbetsfas. För de ungdomar som genomfört Min kartas arbetsfas – där ungdomen hade en planering kopplad till målen, med en tydlig struktur och uppföljningar – är upplevelsen av delaktighet tydligare. Dessa ungdomar beskriver en process där de har haft inflytande i allt från beslutet att delta till kartläggningens upplägg och genomförande till att sätta, prioritera och anpassa mål och sedan arbeta mot dessa.

Mejla oss för att få materialet. Skriv titel och utgivningsår i ämnesraden.

Beställ

Kontakt

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare

Maricel Knechtel

Vetenskaplig handledare