Debattregler för fullmäktige

Gruppledarna för samtliga politiska partier har i samråd med fullmäktiges presidium kommit överens om tidsregler för debatter vid regionfullmäktiges sammanträden under mandatperioden 2019–2022.

Du som ledamot förutsätts tala inom nedanstående tidsrymder. Om du överskrider tiden påminner ordförande om den.

Presidiet kan i samråd med gruppledarna avsätta längre tidsrymder i särskilda debatter. Presidiet kan också medge förlängd talartid för ledamot i vissa fall.

Som regel gäller att talartiden begränsas till fem minuter för det första inlägget och tre minuter för återkommande inlägg. Därtill medges högst två repliker á två minuter, under förutsättning att ledamoten tidigare haft ordet och eller uttryckligen blivit tilltalad.

Särskild anordnad debatt

Särskild anordnad debatt kan avse aktuellt ämne av allmänt intresse eller ha sin utgångspunkt i en särskild händelse av intresse för fullmäktige. Önskemål om särskilda debatter anmäls till fullmäktiges presidium som avgör om debatten ska hållas. Vissa debatter förläggs normalt efter att fullmäktige avgjorts sammanträdets beslutsärenden. Varje parti utser en talare för att företräda partiet i debatten.

Regionpolitisk debatt

Regionpolitisk debatt genomförs två gånger årligen, i juni och november. Debatten inleds med en gruppledarrunda där varje parti företräds av en talare. Därefter följer ämnesvisa debatter inom ett antal i förväg fastställda ämnesområden där debatten är fri. Talartid för gruppledarrundan är sju minuter för ett första inlägg och två minuter för ett återkommande inlägg.

Interpellationsdebatt

Interpellationsdebatten inleds med ett första inlägg om fyra minuter från interpellanten och den svarande. Därefter ges tillfälle till två återkommande inlägg om två minuter. Då interpellanten och den svarande haft sina inlägg ges tillfälle till inlägg om två minuter från övriga debattörer. Interpellationsdebatten avslutas med var sitt inlägg om två minuter från interpellanten och den svarande.

Fråga inleds med inlägg om tre minuter från frågeställaren och den svarande. Därefter ges utrymme för två återkommande inlägg om två minuter från respektive part.