Förstärkt geografiskt hälsouppdrag i Uppsala län

2021-01-14

Hälso- och sjukvården i Region Uppsala genomför en omställning för en mer effektiv och nära vård och hälsofrämjande arbete är en del av denna utveckling. Hälsofrämjande insatser minskar risken för att den enskilde ska drabbas av sjukdom och att förebygga sjukdom genom hälsofrämjande insatser är en avgörande del för att klara framtidens hälsoutmaning och vårdbehov.

Under 2020 till och med våren 2021 genomförs pilotstudier i Tierps kommun och i Uppsalastadsdelen Gottsunda för att ta fram ett förslag på en modell för hur hälsosamordnare på vårdcentraler kan arbeta med uppsökande hälsofrämjande insatser för grupper i befolkningen. Uppdraget avser ett begränsat geografiskt område vilket kan innebära en hel kommun eller en stadsdel.

De hälsofrämjande insatserna innebär stöd till invånare vid livsstilsrelaterade problem. Det kan gälla olika sorters insatser inom områdena fysisk aktivitet, riskbruk av alkohol, tobak, matvanor, stress och sömnvanor. Arbetet utförs i nära samarbete med kommunerna och även med andra lokala aktörer som ideella föreningar och näringsliv med mera. Uppdraget är ett komplement till det hälsouppdrag som vårdcentralerna redan har idag.

Vad är skillnaden på Förstärkt geografiskt hälsouppdrag och vårdcentralernas ordinarie hälsofrämjande uppdrag?

Det ordinarie hälsofrämjande uppdraget med motiverade samtal kring levnadsvanor med vårdpersonalen genomförs under patientbesöket på vårdcentralen. Det förstärkta geografiska hälsouppdraget genomförs däremot till grupper av invånare ute i samhället där de befinner sig. Uppdraget innebär heller inte vård utan handlar om tidiga hälsofrämjande insatser ofta i form av enkla råd kring livsstil. Syftet är en god och jämlik hälsa.   

Hur väljs insatser och målgrupper för hälsofrämjande insatser?

Behovsbedömningar utförs utifrån befintliga hälsodata samt utifrån dialog kring behov med vårdpersonal och kommunens personal.

Hur sker uppföljning av insatserna?

Uppföljning sker genom enkäter som fylls i av deltagarna i de hälsofrämjande insatserna. Eftersom arbetet inte omfattar vård och endast sker till grupp och inte enskilda individer förs inte medicinska journaler.

Hur sker invånardelaktighet i planering av insatser?

En modell för invånardelaktighet testas under pilotstudien där deltagare vid insatserna finns med vid planering av insats avseende innehåll, plats och tid med mera. Ytterligare utvecklingsbehov finns för att även arbeta fram en metod för delaktighet avseende förslag av insatser.  

Vilken kompetens har hälsosamordnarna?

Hälsosamordnarna har universitets-/högskoleutbildning inom folkhälsovetenskap och/eller hälsopedagogik eller motsvarande.

Hur sker samarbetet mellan Region Uppsala och kommunerna?

För att få till ett effektivt samarbete där hälsofrämjande insatser kan genomföras krävs en gemensam dialog på alla nivåer i både regionens och kommunens organisation (dialog sker i alla nivåer från politik, central förvaltning och på verksamhetsnivå). Både kommunerna och regionen har också tagit inriktningsbeslut kring det övergripande arbetet med ”Effektiv och nära vård 2030”, vilket är en förutsättning.

Hur ser planen för Förstärkt geografiskt hälsouppdrag ut framåt?

Förstärkt geografiskt hälsouppdrag ska införas på ytterligare tre orter i länet under 2021.

Kontakt