Hälsa som strategi

2021-05-03

Mänskliga Rättighetsdagarna har funnits sedan år 2000 i syfte att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

På årets dagar genomförde Region Uppsala ett seminarium om utveckling och införande av befolkningsinriktat hälsofrämjande arbete utifrån geografiskt områdesansvar inom Uppsala län.

Vikten av hälsofrämjande arbete

En viktig del av den pågående omställningen av hälso- och sjukvården – Effektiv och nära vård 2030, är att arbeta hälsofrämjande. Att förebygga sjukdom genom hälsofrämjande insatser är avgörande för att klara framtidens hälsoutmaning och vårdbehov.

Pilotstudie

En pilotstudie har därför genomförts i Tierp i norra Uppland och i stadsdelen Gottsunda i Uppsala, för att utveckla och testa hur regionerna kan bidra med stöd till sina invånare avseende levnadsvanorna fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, tobak, sömnvanor och stress. Studien bestod av uppsökande hälsofrämjande insatser mot grupper i befolkningen i behov av stöd i livsstilsfrågor samt ett proaktivt arbete för att öka samverkan mellan region, kommun och andra lokala aktörer avseende det hälsofrämjande arbetet. Under 2021 införs uppdraget i ytterligare tre kommuner i länet.

Talade på seminariet gjorde:
Helen Askebro, projektledare Geografiskt hälsouppdrag.
Eva Christiernin, ordförande Äldrenämnden Uppsala kommun
Sarah Enayeh och Michaela Steadson, hälsosamordnare Region Uppsala
Åsa Himmelsköld, programchef Effektiv och nära vård 2030, Region Uppsala
Malena Ranch, ordförande Vårdstyrelsen Region Uppsala
Susanne Söderberg, samverkanschef Uppsala kommun

Seminarium

Lyssna till Region Uppsalas semnarium på MR-dagarna.

Kontakt