Samverkan på hög nivå inför etablering av vårdcentrum i Östhammar

2021-12-08

Östhammar står näst på tur att starta ett vårdcentrum. Nyckeln till ett framgångsrikt vårdcentrum är ett arbetssätt som möjliggör samlösningar över organisations- och huvudmannagränser. Här ligger Östhammar i framkant då man på ortens vårdcentral länge arbetat på just det sättet.

Monica Ulfsdotter Pettersson är verksamhetsområdeschef för verksamhetsområde Tierp och Östhammar samt operativ projektägare för etableringen av vårdcentrum i Östhammar. Hon berättar att man på orten varit tidig i Effektiv och nära-tänket genom att eftersträva en nära samverkan mellan region och kommun.

– Den närvårdsenhet vi har hos oss är en samfinansiering där Östhammars kommun är huvudman. Från Region Uppsala och Nära vård och hälsa bidrar vi med läkarbemanningen och kommunen med övrig omvårdnadspersonal och enhetschef. Vi har många samverkansmöten tillsammans på operativ nivå och det fungerar klockrent, säger Monica.

Att samverkan huvudmän emellan fungerar så bra som det gör i Östhammar menar Monica till del också beror på det geografiska läget.

– På landsbygden är vi helt enkelt mer beroende av varandra och vana vid att jobba tätt och över gränserna inom vården, förklarar Monica och betonar att den största fördelen med samarbetet är att patienterna inte riskerar att falla mellan stolarna eftersom vården tack vare samverkan blir sammanhållen för patienten. 

Lina Edlund är sektorchef i Östhammars kommun och beskriver att samverkan sker på alla nivåer, såväl inom närvårdsorganisationen som politiskt samt på tjänstemanna- och verksamhetsnivå. Samtliga huvudmän arbetar också aktivt för att förbättra deltagandet. Lina anser att fördelarna med samverkan är att det är lättare att hitta rätt professioner för verksamheten samt att få insikt och förståelse för varandras verksamheter.

– Det går fort att sammankalla aktuella deltagare när det finns en upparbetad organisation, säger Lina och betonar att hon anser att Östhammars framtida vårdcentrum är mycket viktigt och något som både invånare och patienter kommer att gynnas av.

Maria Hasselgren är gruppchef, distriktssköterska och barnhälsovårdssjuksköterska på Östhammars vårdcentral och tycker att etableringen av ett vårdcentrum känns spännande.

– Jag tror verkligen på detta med ett vårdcentrum. Min upplevelse är att vi alltid haft ett bra samarbete med kommunen, såväl med sjuksköterskor som med MAS:ar (medicinskt ansvariga sjuksköterskor) och med Närvårdenhetens personal. Vi samverkar till exempel dagligen i vårt journalsystem Prator och i och med att orten är så pass liten så känner vi som arbetar inom region och kommun ofta till varandra vilket också bidrar till att det är lättare att samverka.

Taina Polmé arbetar sedan sex månader tillbaka som verksamhetschef på Östhammars vårdcentral och jourmottagning och upplever att det är stor skillnad att samarbeta med kommunen i Östhammar än vad det varit på tidigare arbetsplatser.

– Vi har till exempel regelbundna möten med närvårdsenheten samt lokalt politiskt samråd (HSVO) och dagliga telefonavstämningar med kommunens sjuksköterskor i hemsjukvården. Att vi redan har ett så pass etablerat samarbete kommer att förenkla uppbyggnaden av ett vårdcentrum. Vi har till exempel redan många delar på plats så som röntgen och barnspecialistmottagning.

*Vårdcentrum är en del av omställningen Effektiv och nära vård 2030 som syftar till att utveckla en ny hälsostruktur som bättre ska motsvara invånarnas behov. Ett vårdcentrum kan beskrivas som en sambandscentral för vård där det ska finnas tillgång till närvårdsplatser, viss specialistvård, barnmedicin, geriatrik, psykiatri, röntgen och kommunernas hälso- och sjukvård samt den vård vårdcentraler erbjuder.

Kontakt