Effektiv och nära psykologisk behandling

I samarbete med verksamheter och invånare tar vi fram en gemensam modell för stegvis vård där målet är att minska den psykiska ohälsan genom att fler får tillgång till behandling och stöd.

Vuxna personer med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa i Uppsala län ska ha tillgång till rätt insatser i rätt tid. Det ska finnas ett tillräckligt utbud för att erbjuda medborgarna bästa tillgängliga behandling när vårdbehovet uppmärksammas. Genom att ge rätt stöd på rätt behovsnivå ska befintliga kompetenser användas mer effektivt jämfört med idag.

Målet är:

  • Hög tillgänglighet till en första bedömning digitalt eller fysiskt: att få rätt insats ska inte kräva långa väntetider.
  • Bästa tillgängliga behandling, evidensbaserad och jämlik vård​: lika hög tillgänglighet oavsett var man bor i länet och var man är listad.
  • Ökad möjlighet till systematisk uppföljning och utvärdering av behandlingsinsatser. Det ska vara möjligt att följa resultat på samtliga nivåer: individ, verksamhet och övergripande. Då kan vi bättre svara på frågan om våra insatser leder till minskad psykisk ohälsa.

Personcentrerad stegvis vård vid psykisk ohälsa

I Effektiv och nära psykologisk behandling har vi bland annat som mål att ta fram en regiongemensam modell för stegvis vård vid psykisk ohälsa för vuxna med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa.

Med stegvis vård menas att insatser erbjuds med utgångspunkt i lägsta effektiva interventionsnivå där patienten erbjuds en intensitet i behandlingen som matchar hans eller hennes aktuella behov.

Om modellen införs kommer samtliga verksamheter inom Region Uppsala som erbjuder insatser till patientgruppen ställa om till ett gemensamt arbetssätt: 

  • En gemensam bedömningsprocedur.
  • Val av behandling eller annan insats ska ske på ett likartat och systematiskt sätt och utifrån individens behov och förutsättningar. Samma metoder och interventioner ska finnas tillgängliga för samtliga invånare i Uppsala län.
  • Strukturerad journaldokumentation ska göra det möjligt att samla in data för att följa upp resultat.

Primärvårdsanpassning: Låg tröskel – hög tillgänglighet. Förebyggande insatser. Hälsopsykologi. Standardisering: Evidensbaserade insatser. Kunskapsstöd och vägledning i hur vi bedömer och behandlar. Uppföljning av insatser och resultat. Teamarbete: En samsyn kring psykisk ohälsa. Gemensam målsättning. Psykisk ohälsa som hela vårdcentralens uppdrag. Personcentrering: Stöd i hur vi anpassar våra insatser utifrån individens preferenser och kontext. Samverka med patienten i centrum. Kontinuitet.

Utbildning, handledning, kvalitetsledning

Vi anpassar utbildningar efter olika personalkategoriers behov för att långsiktigt täcka behov av utbildning och handledning. Utbildning och handledning ska stärka kompetensen i Region Uppsala så att fler patienter får insatser som leder till förbättrad psykisk hälsa.

Det behövs även ett sammanhållande system för uppföljning och utveckling. Ett delmål i Effektiv och nära psykologisk behandling är att ta fram en modell för kvalitetsuppföljning och kvalitetsledning. Modellen är tänkt att höja kvaliteten och särskilt ta sikte på att stärka utveckling och uppföljning när det gäller psykisk ohälsa.

Digitalisering

Digitala verktyg kan användas vid triagering, bedömning, behandling, uppföljning och i kommunikation med invånare och patienter. Framtidens primärvård ska erbjudas i digital form i första hand och genom fysiska besök när det behövs. Samarbete sker med andra digitaliseringsprojekt och utvecklingsarbeten inom regionen. De digitala verktyg som tas fram och införs bör också användas vid psykisk ohälsa när det är lämpligt.

Kognitiv beteendeteapi (KBT) finns idag tillgängligt för invånare via nätet, oavsett vilken vårdcentral de är listade på. På 1177.se kan du läsa mer om de behandlingar som erbjuds idag.

Uppföljning och utvärdering

Ett centralt mål är att fler patienter ska få insatser som leder till förbättrad psykisk hälsa. Därför behöver vi utveckla en modell för kvalitetsuppföljning där stort fokus läggs på utvärdering av behandlingsresultat. Systematisk uppföljning ska framöver kunna ske på individ-, behandlar- och mottagningsnivå samt på regional nivå. För att det ska vara möjligt ska vi ta fram kvalitetsindikatorer för att följa upp behandlingsresultat, vilka insatser som erbjuds samt väntetid till bedömning och behandling. Resultaten ska användas vid förbättringsarbete i verksamheterna.

Våra modellverksamheter

Fyra vårdcentraler har valt att ingå som modellverksamheter. De kommer gå i täten i omställningsarbetet genom att tillsammans med projektet ta fram och implementera den stegvisa vården och arbetssätt kopplat till modellen. Vi inhämtar kunskap och fungerande arbetssätt från modellverksamheterna och de blir också vår testmiljö – de hjälper oss att se till att modellen bidrar till att vi närmar oss målen om ökad tillgänglighet, kvalitet och mer jämlik vård. De är också med och ser till att vi säkrar en god arbetsmiljö för dem som ska erbjuda den stegvisa vården.

Varje modellverksamhet har utsett en utvecklingsledare som tillsammans med verksamhetschefen har i uppdrag att leda arbetet med att ta fram och testa nya arbetssätt avseende psykisk hälsa på vårdcentralen. Hela vårdcentralen behöver engageras i omställningsarbetet.

Våra modellverksamheter är Enköpings husläkarcentrum, Eriksbergs vårdcentral, Uppsala barncentrum och vårdcentral och Tierps vårdcentral.

Vi planerar att utöka med fler modellverksamheter och just nu pågår ett ansökningsförfarande.

Sökes: Verksamheter som vill utveckla vården (regionuppsala.se)

Rätt stöd till psykisk hälsa

Effektiv och nära vård 2030

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter!

Projektledare: Emma Manner, e-post: emma.manner@regionuppsala.se

Biträdande projektledare: Lisa Westring, e-post: lisa.westring@regionuppsala.se

Delprojektledare Uppföljning och digitalisering inom Effektiv och nära psykologisk behandling: Amanda Simonsson, e-post: amanda.simonsson@regionuppsala.se

Metodstödjare tillgänglighet och digitalisering: Emil Andersson, e-post: emil.andersson@regionuppsala.se

Metodstödjare stegvis vård: Emelie Tegmyr, e-post emelie.tegmyr@regionuppsala.se